Dette skjedde i bystyret

Her kan du lese hva som skjedde under onsdagens møte i Oslo bystyre. Hovedsak: Byrådets budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo Venstre liveblogget under bystyremøtet og brakte høydepunkter fra møtet underveis. Hva som skjedde kan du lese her (bloggen starter nederst på siden):

19.30 – Med det avslutter også Oslo Venstre livebloggingen fra dette bystyremøtet. Håper referatet også kan ha en viss interesse for de som ikke fikk fulgt med underveis.

19.29 – Varaordfører Aud Kvalbein hevet møtet og ønsket representantene vel hjem.

19.26 – Bystyret behandler en rekke saker uten debatt:
336/10 10/01707 Tilleggsavtale til leiekontrakt for Tevlingveien 16 – Byrådssak 205 av 26.08.2010.
337/10 10/01743 Kommunale garantier – Delegasjon av fullmakter m.v. – Byrådssak 214 av 02.09.2010.
338/10 10/01468 Godkjennelse av sponsoravtaler – Opphevelse av tidligere delegasjonsvedtak – Byrådssak 170 av 01.07.2010.
Sak 339 10/00973-2 Forslag oversendt byrådet uten realitetsbehandling i 2009
Sak 340 10/01840-2 Suppleringsvalg til lokal klagenemnd i bydel Stovner for perioden 2007-2011 (SV)
Sak 341 10/01888-2 Oppnevning av medlemmer i Oslo kommunes karanteneutvalg – Byrådssak 223 av 23.09.2010

19.13 – Sluttrapport fra Vederlagsutvalgets arbeid med Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn. Vedtak: Rapporten tatt til orientering.

19.08 – Privat forslag fra Trond Jensrud (A) og Nina Bachke (A) om etablering av et gjengangerprosjekt. Vedtak: Orientering fra byrådet om eksisterende prosjekt tatt til orientering.

18.33 – Bystyret behandler sak om bosetting av flyktninger og asylsøkere i Oslo. Sagt i debatten:
Toril Berge (V): Byrådet presenterer i denne saken sin totale mangel på ambisjoner når det gjelder bosetting av flyktninger og asylsøkere. Derfor er Venstre glade for å kunne bidra til å heve ambisjonsnivået.
Vedtak: Byrådets innstilling ble avvist, og alternativt forslag fra Venstre ble vedtatt: Oslo kommune skal bygge opp sin bosettingskapasitet slik at Oslo blir i stand til å ta sin del av de nasjonale bosettingsmålene, som igjen er en del av en internasjonal innsats. Byrådet bes orientere bystyret om fremdriftsplan. Allerede fra 2011 ønskes måltallet økt i tråd med dette.

18.31 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Byrådet gis ansvaret for å ivareta Oslo kommunes oppgaver i folkehelsearbeid i tråd med lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet og kommunens folkehelseplan.

18.11 – Bystyret behandler nytt gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten – Sagt i debatten:
Ola Elvestuen (V): Å behandle byggesøknader skal gebyrbelegges i tråd med hva søknadsbehandling koster, men det må gis rabatt ved behandling som gjelder byggesaker med høye miljøambisjoner, samt tiltak som ivaretar kulturvernformål.
Vedtak: Bystyret vedtok ny forskrift om gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten. Venstres forslag om lettelser for miljø og kulturvern ble vedtatt.

18.01 – Bystyret gjenopptar forhandlingene og behandler privat forslag fra Heidi Rømming (SV) – Oppgradering og omregulering av Tullinløkka. Sagt i debatten:
Ola Elvestuen (V): Vedtak i bystyret er bra, men for at park på Tullinløkka skal bli virkelighet, må også staten og regjeringen medvirke. Venstre legger opp til at det raskest mulig etableres en midlertidig park, og at kommunen går i dialog med staten for å få en avklaring om fremtidig bruk av området.
Vedtak: Det gis ingen forlenget tillatelse for bruk av galleribygget (Frosken) på Tullinløkka etter at nåværende midlertidige tillatelse utløper 26.3.2011. Byrådet bes samarbeide med Staten om realisering av en midlertidig park på Tullinløkka. Parken skal fortrinnsvis ferdigstilles og tas i bruk sommeren 2011 i forbindelse med Universitetes 200-års jubileum.

17.00 – Pause i forhandlingene.

16.59 – Ryensvingen 5-7 – Reguleringsplan – Byggeområde for forretning, kontor, hotell, allmennyttig formål (trening, helse) og spesialområde – Parkbelte – Bydel Østensjø – Vedtak: Saken ble utsatt.

16.58 – Rommen T-banestasjon – Mindre detaljregulering – Annen banegrunn – Tekniske anlegg – Bydel Stovner – Byrådssak 189 av 05.08.2010. Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt.

16.39 – Innbyggerinitiativ – Kompromissforslag for Skar Øko-bokollektiv. Vedtak: Innbyggerinitiativet avvises. Byrådet bes i forbindelse med sak om fremtidig bruk av Skar leir legge frem forslag om etablering av et sikkert avløpssystem som kan gi mulighet for aktivitet på stedet som står i et rimelig forhold til bygningsmassen, inkludert de bygg som er fredet etter kulturminneloven.

16.31 – Byutviklingssak: Ullerchausséen 26 – Smestad – Reguleringsplan – Spesialområde, kommunalteknisk virksomhet (gjenbruksstasjon og hageavfallsmottak) – Bydel Ullern. Vedtak: Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny gjenbruksstasjon etableres.

16.06 – Byutviklingssak: Akersveien 17-29 – Rosings gate m.fl. – Reguleringsplan – Alternativ 1 – Boliger/alternativ 2 og 2 B – Barnehage – Bydel St. Hanshaugen. Vedtak: Boligutbygging vedtatt, barnehage nedstemt.

16.03 – Bystyret behandler sak om brannsikring i flerboligbygg. Vedtak: Bystyret ber byrådet se på mulighetene for å ta i bruk sanksjoner mot gårdeiere som ikke følger opp pålegg om å utbedre brannsikkerheten på sine eiendommer.

15.59 – Bystyret behandler sak om endring i reglement for bystyrekomiteene – endring i byutviklingskomiteens sammensetning – ordførerens deltakelse.
Vedtak: Ordføreren fritatt for komitetjeneste.

15.18 – Privat forslag fra Henning Holstad (F) – Tiltak mot jødehat i Osloskolen. Sagt i debatten:
Kjell Veivåg (V): Alle Oslo-elever skal ha en hverdag uten mobbing, vold og rasisme. Dette har vi mange verktøy og virkemidler for å ivareta. Lærerne og skoleledelsen har ansvar for å sørge for at ingen blir utsatt for overgrep. I Oslo har lærerne god kompetanse i slikt arbeid. Likevel kan vi alltid bli bedre, og V er glad for at byråden er oppmerksom på dette, også når det gjelder antisemittisme. Les hele innlegget her.
Vedtak: Byrådet bes holde bystyrets organer orientert om arbeidet mot rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet, jf byrådets notat og komiteens merknader. Selve forslaget fra Frp ble forkastet.

14.30 – Aften er på gaten med oppslag om budsjettet: Kutter en halv milliard og Munch og Deichman sluker mest

14.23 – Privat forslag fra Mazyar Keshvari (F) – Forbud mot hijab i Osloskolen. Sagt i debatten:
Kjell Veivåg (V): Hvilke klær og eventuelle religiøse symboler som elevene har på seg på skolen, er, slik vi ser det, ikke et forhold som roper på lovregulering. Religiøse holdninger har gjennom alle år preget klesdrakten både til voksne og barn. Det kan ikke være noen tvil om at når barn i småskolen bærer hijab så er det fordi foreldrene ønsker det. Alle foreldre klær barna ut fra sine prioriteringer og sin overbevisning. Vi kan like det, eller ikke. Men slik er det og slik må det være i romslig, demokratisk samfunn. Les hele innlegget.
Guro Fjellanger (V): Et generelt forbud mot hijab i det offentlige rom, eller som her foreslått, i skolen, kan ikke gjennomføres i Norge uten å bryte med menneskerettighetene og konstitusjonelle begrensninger. Skal dette gjennomføres uten å bryte med ytringsfriheten og religionsfriheten, må det i tilfelle gjøres ved å innføre et generelt forbud mot religiøse plagg og symboler. Det er viktigere hva Oslo-jentene har i hodet enn hva de har på hodet.
Olaf Thommessen (V): Frps representant erklærte at “vi må fjerne frykten fra små barns hjerter”. Det vi tvert imot må fjerne, er den frykten, mobbingen og rasismen som Frps politikk fører til. Jeg er katolikk, og oppdrar mine barn som katolikker. Den samme friheten må alle foreldre i Norge ha.
Vedtak: Byrådet bes foreta en gjennomgang av hvilke fritak som gis fra grunnskoleundervisning basert på foreldrene religiøse oppfatninger. Byrådet bes arbeide for en aktiv diskusjon mellom foreldre og skolen om bruk av religiøst begrunnede plagg eller symboler. Selve forslaget fra Frp ble forkastet.

13.55 – Bystyret behandler privat forslag fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) – opptrappingsplan for barnevernstjenesten. Sagt i debatten:
Toril Berge (V): Venstre er enig i at det bør skaffes bedre oversikt over innsatsen på barnevernsområdet i Oslo. Dette bør gis allerede i årsmeldingen. Oslos barnevernsansatte gjør en svært god jobb. Samtidig må vi ha en strategi for kompetanseutvikling i barnevernet.
Vedtak: Byrådet bes sørge at bystyret i forbindelse med årsmeldingene for 2010 også får en samlet rapport om utviklingen i hele Oslos barnevern, både i bydelene og i de byomfattende tiltakene. Byrådet bes utvikle konkrete og overordnede strategier for hvordan kompetansen i barnevernet kan bevares og styrkes.

13.19 – Bystyret behandler privat forslag fra SVs Knut Even Lindsjørn om lokalisering av byomfattende sosiale tilbud. Forslaget går i korthet ut på å relokalisere sosiale tilbud fra øst til vest for å spre belastningen dette medfører for naboene. Sagt i debatten:
Toril Berge (V): Venstre sier nei til forslaget fra SV. Sosiale tiltak settes inn for å gjøre situasjonen bedre for folk. Hun er ikke enig i at alle sosiale tiltak er en belastning for nærmiljøet. Tiltakene må plasseres nær brukerne som trenger dem. Hva vi faktisk gjør er viktigere enn adressen tiltakene får.
Ola Elvestuen (V): SV reduserer seg selv til byomfattende “nabo” i protest mot alle tiltak de misliker.
Vedtak: Byrådet bes tydeliggjøre overfor statlige myndigheter kommunens mål om å ta hele Oslo i bruk ved lokalisering av sosiale tiltak, samt innlede et samarbeid om plassering av statlige tiltak, som for eksempel asylmottak, rustiltak og lignende. Selve forslaget fra SV ble forkastet.

12.03 – Muntlig spørretime. Blant sakene i spørretimen var blant annet ballbinge på Lille Bislet, tillatelse til skiløype i Maridalen, situasjonen for Oslos badeanlegg, snødeponi på Bånkall i Groruddalen og tilgjengeligheten for enkeltbilletter i kollektivtrafikken.

12.00 – Etter pausen er Olaf Thommessen på plass for Venstre. Odd Einar Dørum har hittil møtt som vara, og forlater bystyresalen.

10.49 – BUDSJETT: Byrådets pressekonferanse om budsjettet har begynt.
Et knippe nyhetssaker om budsjettet:
NRK Østlandssendingen: Befolkningsvekst gir Oslo-kutt
NRK Østlandssendingen: Lite penger til idretten
NRK Østlandssendingen: Oslo Kino skal selges
NRK Østlandssendingen: Bedre boliger til vanskeligstilte
NRK Østlandssendingen: Milliarder til skoleinvesteringer
DittOslo.no: — Investerer for fremtiden
Aftenposten: Kutter en halv milliard
Aftenposten: Munch og Deichman sluker mest

10.43 – Bystyret tar pause for lunsj.

10.15 – BUDSJETT: Byrådet foreslår kutt i driftsbudsjettet på totalt 460 millioner kroner. Investeringsbudsjettet er rekordstort på 7,5 mrd kroner.
Oslo kommune: Alt om budsjett 2011

10.12 – BUDSJETT: Finansbyråd Kristin Vinje (H) går på talerstolen for å presentere byrådets budsjettforslag. Her kan du lese hele “finanstalen”.

10.10 – SVs Knut Lindsjørn legger frem mistillitsforslag mot byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug (Frp) med bakgrunn i håndteringen av Altea-saken (bygging av sykehjem i Spania). Forslaget behandles på neste bystyremøte.

10.00 – Ordfører Fabian Stang er syk, varaordfører Aud Kvalbein leder dagens møte. Opprop: Venstre er representert ved Ola Elvestuen, Guro Fjellanger, Odd Einar Dørum, Kjell Veivåg og Odd Einar Dørum. Olaf Thommessen har forfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**