Positive til etablering av Familiens hus i Hurum

14. september inviterte Driftsutvalget alle politikere i Hurum til informasjonsmøte om etablering av Familiens hus i kommunen. Representanter fra Nes og Nedre Eiker kommune, som har fått på plass Familiens hus, delte sine erfaringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Foruten Venstre, var partiene Ap, Frp og Høyre representert. Representert var også de fleste av virksomhetene som er aktuelle i Familiens hus i Hurum.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Familiens hus skal være et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig, åpent for alle i målgruppen og felles dør inn til mange av kommunens hjelpetjenester.
Målet er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier.

– Hurum Venstre har jobbet for å få etablert Familiens hus i Hurum. Vi var derfor glade over å få flertall for vårt forslag i kommunestyret; Familiens hus skal prosjekteres i 2010. Vi ser fram til å høre hva gjestene her i kveld kan fortelle oss. Det er alltid nyttig å lytte til de som har gått veien før oss. Hvilke erfaringer har de gjort seg og hvilke gode råd har de å gi oss, sa Gunn-Torill Homme Mathisen (V), som var bedt om å innlede til debatt.

 Gunn-Torill Homme Mathisen mener det er framtidsrettet å organisere tjenestene til barn og deres familier i samme hus.

Gunn-Torill Homme Mathisen mener det er framtidsrettet å organisere tjenestene til barn og deres familier i samme hus.
Foto: Hurum Venstre

-Kommunen vår har mange store utfordringer, ikke minst innen barnevern, psykisk helse og rus. Når innholdet i pengesekken er begrenset, så må vi prøve å gjøre ting smartere. Forebyggende helsearbeid er særdeles viktig. Tidlig intervensjon kan være med og hindre at familier får det vanskelig og kanskje brytes opp, sa hun.

Helsesjef John H. Jakobsen fortalte om Familiens hus i Nedre Eiker, eller Familiesenteret, som de kaller det. Familiesenteret er et tilbud hvor familier med barn mellom 0 og 18 år får hjelp til å endre på vanskelige situasjoner (18 års grensen skal være fleksibel).

Senteret skal ha en lav terskel slik at man skal kunne søke råd og veiledning for hverdagslige problemer. Utgangspunktet skal være hva familien opplever som problem. Familiesenteret skal samtidig kunne gi hjelp til å endre samspill og kommunikasjon, styrke det sosiale nettveket, gi trening i praktisk omsorgsarbeid og planlegge fritid, jobb/utdanning osv.
Kompetanse i Familiesenteret er: Klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier, helsesøstre, førskolelærer, hjelpepleier med videreutdanning, miljøarbeidere og merkantile.

— Familiesenteret skal være et "levende sted" hvor man tar initiativ og tillater seg å tenke nytt og utradisjonelt gjennom å sette i gang tiltak som kan bevisstgjøre foreldres egne muligheter og ressurser, samt høyne omsorgskompetansen hos familien, sa han. — Man trenger ikke henvisning for å komme til Familiesenteret, det fattes ingen vedtak og det er ingen ventetid.

Siden oppstarten i 2003 har de fått gode tilbakemeldinger fra foreldre og barn som har fått hjelp og det er en lav terskel for pårørende å ta kontakt. Gode samarbeidsrutiner mellom tjenesteområdene er etablert og de har høy kompetanse på psykisk helse og barn/ungdom/familieterapeutiske prosesser.

Anne Lise Bruteig, viksomhetsleder for Familiens hus i Nes kommune.

Anne Lise Bruteig, viksomhetsleder for Familiens hus i Nes kommune.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Familiens hus i Nes kommune inneholder åpen barnehage, helsestasjon/skolehelsetjeneste og barneverntjeneste.
– Huset er et tverrfaglig ressurssenter for barn, unge og foreldre, sa virksomhetsleder Anne Lise Bruteig. Da de startet opp prosjektet, la de ned barnevern og helsestasjon i vanlig forstand og laget en ny virksomhet som raskt samlet seg i et eget lokale.

De har tverrfaglige team med fast struktur og hun understreket viktigheten av nettverksbygging mellom faggruppene. Ressursgrupper fra Familiens hus besøker barnehager og skoler til faste tidspunkt. Pillarer i virksomheten er tilgjengelighet, tverrfaglig samarbeid, tidlig intervensjon og felles ansvar for å løse det som dukker opp — helt konkret.

Nes har, som Nedre Eiker, åpen barnehage i Familiens hus. Den har 25 plasser og 32 timers åpningstid i uka. Det er et nært samarbeid med helsestasjonen og de ses på som en enhet. På spørsmål om det er behov for den åpne barnehagen når man har full barnehagedekning (som i Hurum), sa Bruteig at de anser den åpne barnehagen som en svært viktig del av huset. Ikke minst har helsestasjonen stor nytte av den. Det er også mange deltidsansatte som benytter seg av tilbudet. Og den åpne barnehagen går med overskudd.

– Venstre har lenge prøvd å få på plass en åpen barnehage i kommunen, sa Gunn-Torill Homme Mathisen, og understreket viktigheten av at Familiens hus også rommer et tilbud som ikke forbindes med problemer (rus, psykisk helse, barnevern). Åpen barnehage er et godt eksempel på et tilbud med positivt fortegn. Det kan bidra til at terskelen inn er lavere og at man kanskje oppsøker huset på et tidlig stadium dersom man står overfor en personlig krise.

 Åpen barnehage som mottaksbarnehage for flyktningebarn?

Åpen barnehage som mottaksbarnehage for flyktningebarn?
Foto: Microsoft

– Barn til nyankomne flyktninger bør få et tilbud om barnehageplass i åpen barnehage. Det bør også vurderes om åpen barnehage skal fungere som mottaksbarnehage for barna til nyankomne flykninger etter modell fra Øvre Eiker.

Her får foreldre og barn erfaring på hvordan vi gjør det i norske barnehager i et lite miljø. Dette er positivt både for integreringen av barna og for foreldrene som raskt kommer i gang med introdusjonsprogrammet på Kompetansesenteret, mente ventrepolitikeren.

Det var svært positiv stemning på møtet, både fra politisk hold og fra de tilstedeværende virksomhetene. De vil gjerne få på plass Familiens hus i Hurum.

Nyansatt virksomhetsleder i Barn, unge og voksne (psykisk helse), Nina Therese Riis, var svært entusiastisk og ønsket å starte opp i det små allerede til neste år. Hun foreslo å starte opp med et tverrfaglig barneskoleteam og så øke etter hvert.
Kommunalsjef Kari Skive Stuvøy opplyste at administrasjonen jobber et forslag om Familiens hus som skal være ferdig til budsjettbehandlingen i høst.

 Åpen barnehage er en viktig del av Familiens hus.

Åpen barnehage er en viktig del av Familiens hus.
Foto: .

Fakta – åpen barnehage.
Åpen barnehage er et sentralt tilbud i Familiens hus. Barnehagen er et gratis, pedagogisk tilrettelagt lavterskeltilbud med frivillig oppmøte. I tråd med det helsefremmende perspektivet er det et mål at deltagelse i åpen barnehage kan bidra til at familien får styrket sitt sosiale nettverk.

Det tildeles ikke faste plasser og en forelder eller en annen voksen må være sammen med barnet i den åpne barnehagen. Det søkes om formell godkjenning og statstilskudd til drift på samme måte som for ordinære barnehager.

Hvem kan være med?
Naturlige virksomheter i Familiens hus er helsestasjon, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), psykisk helseteam, fysio- / ergoterapi og åpen barnehage.
Leder av Frisklivssentralen og SLT-koordinator kan også være nyttige å ha i samme hus.

Suksesskriterier

•Initiert av politikerne og forankret hos rådmannen
•Har én felles leder for virksomheten
•Samle seg tidlig i samme hus
•Samkjøre enhetene og ha respekt for den tiden det tar når forskjellige virksomhetskulturer møtes og skal forenes
•Opptatt av å skape et felles fundament for alle instansene. Tverrfaglig tilnærming er overordnet det enkelte fag
•Tydelige oppgaver og prioriteringer med hensyn til hva de ulike enhetene/ instansene skal gjøre
•Tidlig inngripen i forbindelse med ulike utfordringer
•Erfaringsbasert organisasjon som kan justere «kursen» underveis ut fra erfaringer
•Fokus på kommunikasjon og relasjonsbygging i møte med brukerne

Etablering
Selv om Familiens hus bygger på eksisterende kommunal virksomhet vil en etablering kreve betydelig organisatorisk og faglig omlegging. Helsedirektoratet og Helsedepartementet anbefaler at kommuner som ønsker å etablere Familiens hus prosjektorganiserer utviklings- og etableringsvirksomheten.

Etableringsarbeidet kan organiseres i tre faser, hvor fasene følger henholdsvis en prosjekterings- og utredningsfase, en fase som forankrer virksomheten i kommunalpolitiske vedtak og en iverksettingsfase. Hele prosessen må forankres godt i politisk, administrativ og faglig ledelse i kommunen.
Det bør nedsettes en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som har ansvar for å lede prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**