Skatteinntektene svikter

Risør kommune har et regnskapsmessig merforbruk ppå 4.287.651 kroner ved utgangen av 2. tertial 2010. Økoomisjef Else Skjellum konkluderer med at Risør kommune pt har en sunn, men anstrengt økonomi hvor driften stort sett går etter budsjett, men at enkelte enheter møter utfordringer som følge av inntekstsvikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Skatteinntektene svikter i Risør

Skatteinntektene svikter i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Skjellum skriver videre at skatteinntektene svikter, men at dette nesten oppveies av økning i inntektsutjevning. Videre pekes det på at utbytte fra Agder Energi svikter med 1,2 million og at renteutgiftene er redusert som følge av lav rente.

Merforbruket viser hvor viktig det er for Riør kommune å etablere fond for å møte svikt i inntekter uten at det skal få uønskede virkninger for driften. Samtidig er det beklagelig at ekstra inntekter og reduserte utgifter skal gå med til å dekke merforbruk når det idelle hadde vært å bygge fond.

Det er ventet at rådmann og økonomisjef i formannskapets møte 13. oktober vil redegjøre for hvilke tiltak han vil iverksette for å få budsjettet i balanse ved årets slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**