Behov for strukturendringer i Kristiansandsskolen

Budsjettsituasjonen for Kristiansand er utfordrende. Det må en også ta inn over seg i skoleverket. Målet må være å sikre ressurser til arbeidet sammen med elevene i klasserommene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Det er nødvendig å forenkle skolestrukturen. Der det ligger til rette for det, må skoler slås sammen. Det blir feil å bruke penger til vedlikehold, til oppvarming og rengjøring, og til flere administrativt ansatte. Pengene må brukes til beste for elevene i klasserommene.
Sett fra et faglig ståsted er det to forhold som er viktige:
– Skolene må være store nok til at kollegiet samlet sett har bred og allsidig kompetanse. Det er nødvendig for å gi ulike elever med ulike utfordringer et godt og tilpasset faglig tilbud.
– Skolene må være store nok til at en kan lage elevgrupper med “rasjonell” størrelse. Å drive undervisning i små klasser er dyrt, og det tar bort ressurser som kan brukes overfor elever med særskilte behov.
På den annen side ønsker Venstre ikke “gigantskoler”. Vi er mot å lage skoler større enn 450 elever, tilsvarende departementets norm. Vi er uenige med skoledirektøren i Kristiansand som mener en må vurdere større enheter.
Å gjøre endringer i skolestrukturen i Kristiansand har ført til et sterkt følelsesmessig engasjement. Og det er kommet frem mange nyanserte synspunkter. Takk for det! Å kjenne argumentene som taler både for og mot skolesammenslåinger er bra. Når en da ender opp med et standpunkt, så gjøres det bevisst og “med åpen øyne”.

Dag Vige
Venstres gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**