Råde Venstre reagerer sterkt på den økonomiske styringen i Råde kommune

Det er med sjokk og vantro man kan lese at Råde kommune styrer mot et underskudd på 5 millioner i 2010. Budsjettet var på 5 millioner i overskudd, men nå blir det altså antakelig et resultat som er 10 millioner kroner svakere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sedler

Foto: Venstre

Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2010 viser et samlet negativt avvik fra vedtatt budsjett på 10,0 mill kroner for 2010. Hvis dette blir resultater for året, vil netto driftsresultat bli på — 5 mill. kroner i 2010, i stedet for + 5 mill. kroner. Dette vil innebære at uinndekket underskudd fra tidligere år igjen vil øke med 5 mill. kroner, i stedet for å bli redusert med samme beløp.

Dette er en alvorlig situasjon for Råde kommune, og vil bety et vesentlig tilbakeslag i arbeidet med å etablere en bærekraftig økonomi. Det hører også med til bildet, at en vesentlig del av de varslede avvikene skyldes varige endringer i tjenesteproduksjonen, ikke enkeltstående hendelser i 2010.

Rådmannen varsler tiltak som at virksomhetsledernes fullmakt til å opprette stillingshjelmer inndras, at tilsettinger i vakante stillinger i hovedregel ikke gjennomføres, at ledige vikariater som følge av sykefravær, permisjoner og lignende i hovedregel ikke besettes og at ekstrahjelp og overtid i hoverregel ikke benyttes.

Tiltakene er for så vidt på sin plass, men Råde Venstre stiller store spørsmålstegn ved at denne negative økonomiske utviklingen ikke er oppdaget tidligere på året. Vi har vondt for å tro at denne negative økonomiske situasjonen har oppstått kun i løpet av de siste ukene innenfor andre tertiær.

Råde Venstre krever svar på hvorfor den økonomiske styringen er så dårlig i Råde kommune, og krever også klare svar på hvilke tiltak Rådmann og Ordfører setter i gang for å forbedre styringen og kontrollen av økonomien i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**