Kandidatpresentasjon for fylkestingslista 2011

Nominasjonskomiteen har i møte 22/9-2010 kommet fram til følgende forslag til liste ved fylkestingsvalget i 2011. Forslaget er sendt til alle lokallaga. De 9 fremste kandidatene er presentert mer utfyllende under listeforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. Stein Inge Dahn, Mandal (flertallsinnstilling, mindretallet stemte for Anne Margrethe Larsen)
2. Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord (flertallsinnstilling, mindretallet stemte for Stein Inge Dahn)
3. Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand
4. Ingvild Thorsvik, Mandal
5. Ivar Bergundhaugen, Kristiansand
6. Beate Johnsen, Farsund
7. Arild Berge, Søgne
8. Ann Osaland, Songdalen
9. Torgrim Olsen, Mandal
10. Astrid Bøhn, Vennesla
11. Per Olav Skutle, Lindesnes
12. Shelly Veelo, Marnardal
13. Ivar Skregelid, Sirdal
14. Torleiv Birkeland, Lyngdal
15. Julia Skaar, Kvinesdal
16. Solveig Nilsen, Kristiansand
17. Reidar Gausdal, Flekkefjord
18. Kathrine Næss Hald, Kristiansand
19. Arne Leksbø, Lyngdal
20. Marianne Nuland Andersen, Flekkefjord
21. Ymer Berisha, Kristiansand
22. Dan Joachim Voilaas, Kristiansand
23. Hilde Heiberg, Marnardal
24. Alette Dybesland Lie, Kristiansand
25. Chris Abram, Kristiansand
26. Jone Nikolai Nyborg, Songdalen
27. Trond Arne Velund,Flekkefjord
28. Eva M.Øvsthus, Lindesnes
29. Svein Mork Dahl, Kristiansand
30. Gunn Norbakk, Lyngdal
31. Torunn Sandvand, Kristiansand
32. Dag Vige, Kristiansand
33. Eva Kvelland, Kristiansand
34. Ole Hodnemyr, Vennesla
35. Graham Cordwell, Marnardal
36. Gordon Øydna, Søgne
37. Marie Sinnes, Sirdal
38. Sverre Hjelleset, Flekkefjord
39. Agnes – Margrethe Bjorvand, Kristiansand
40. Hans Petter Mjølund, Kristiansand
41. Henny Heskestad, Kristiansand
42. Trond Birkeland, Mandal
43. Haldis Brastad, Farsund
44. Ingeborg Haughom, Flekkefjord
45. Åse Rostvåg, Kristiansand
46. Melinda Kvinlaug, Kvinesdal
47. Astrid Bekkenes, Kristiansand

Presentasjonene under er dels fra møtet i Lindesnes 8. september, delvis fra andre kilder.

1.Stein Inge Dahn, Mandal

Stein Inge Dahn

Stein Inge Dahn
Foto: Jan Kløvstad

Han er 53 år gammel, opprinnelig fra Bodø, men har bodd lenge på Sørlandet, han er gift og har to barn. Stein er los i Kystverket.
Han sitter i styret i Mandal Venstre og er nestleder i Agder Venstre. Han har aldri vært folkevalgt, men er blitt mer og mer interessert i politisk arbeid. Mannen har også mange verv utenom politikken, via jobben.
Lokalt er han interessert i samferdsel, har blant annet arbeidet for 15 km fartsgrense i boligstrøk. Samferdsel er viktig for Vest-Agder, og han er ivrig kollektivist, særlig tog, og han ønsker enda bedre tilrettelegging for sykkelbruk. Men bilen er også viktig, selv om han ikke er for 4-feltsvei gjennom hele fylket. Det står nå i programmet og han er selvsagt lojal til det. Ellers er han stolt av Venstres integreringspolitikk.
Arealplanlegging er viktig, ikke minst bør vi legge til rette for god bruk av sjøverts transport. Dessuten mener han vindmøller er framtidsrettet.
Stein Inge mener det er veldig bra at Venstre vil slå sammen de to Agderfylkene, for det vil styrke demokratiet. Kommuner bør nok også slås sammen uten at det blei mye utdypet.
Han lover god kontakt mellom fylkestingsrepresentanten og de lokale venstrelag og venstrevalgte, gjensidig kontakt er viktig. Han mener teamjobbing er nødvendig, ikke minst i forhold til å synliggjøre Venstre i media.
Han er glad for at Venstre er et kulturparti og skoleparti, men det er det andre som brenner mer for enn han.

2.Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord.

Anne Margrethe Larsen

Foto: Venstre

Hun er 60 år, gift, har tre barn og fire barnebarn og er sykepleier med mye etter- og videreutdannelse. Nå jobber hun som adjunkt på Lister videregående skole. Hun har vært medlem i Venstre siden 1995, av ideologiske grunner, ikke minst dette at Venstre setter enkeltmennesket høyere enn systemene.
Hun har vært fylkesleder i Vest-Agder Venstre i to perioder, sitter nå i styret for Agder Venstre og har erfaring fra fylkestinget da vårt medlem døde. I 2005 stilte hun som kandidat til Stortingsvalget for Venstre, selv om ingen på det tidspunktet hadde noen tro på at Venstre ville få en representant inn fra Vest-Agder, men Anne Margrethe mente det var viktig å påta seg den jobben for Venstre. Og da var gleden stor på valgnatten i 2005: Venstre i Vest-Agder fikk en på Stortinget og Anne Margrethe var fire år i Oslo. Valgnederlaget i 2009 var bittert, men sånn er politikken, den går opp og ned.
Anne Margrethe er opptatt av helsepolitikk, og har god erfaring som tillitsvalgt som sykepleier. Hun legger stor vekt på enkeltmennesket, og er opptatt av miljø, et vidt begrep som også innbefatter trafikksikkerhet (lys i tunnel for eksempel), togsatsing, kystberedskap og vindkraft.
Skole er viktig både for Venstre og for fylkespolitikken, og Anne Margrethe er opptatt av drop-outs i videregående, samt fravær i skolen generelt. Et felles Agder har hun jobbet for lenge og nevner blant annet at på Stortinget jobber politikerne fra Aust- og Vest-Agder sammen i Agderbenken. Blir fylkene våre slått sammen, sparer vi penger som vi blant annet kan bruke i videregående skole, understreker Anne Margrethe.
Selv om Anne Margrethe blei skuffet over at hun ikke fikk en periode til på Stortinget, har hun ikke mistet gløden for politiske arbeid, og stiller seg derfor til rådighet for Venstre igjen. Et klart mål for fylket vårt må være at vi beholder de to representantene vi har i fylkestinget, og det krever hardt arbeid, teamarbeid og god dialog med kommunene. Viktig å holde fast på den røde tråden: kommune, fylket, Storting.
Til slutt ramser Anne Margrethe opp viktige saker: ett Agder, alternativ og miljørettet samferdsel, bussmetroen i Kristiansand, tog, levekår på Agder, ikke minst kvinners plass på Sørlandet, videregående skole, fylkeskommunen og næring.

3.Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand

Jan Kenneth Stavenes

Foto: Jan Kløvstad

Han er snart 34 år, samboer og har ei jente på 6 måneder. Han er opprinnelig fra Østre Toten og har bodd i Bergen. Han er utdannet sykepleier og har nettopp fullført en master i organisasjon og ledelse.
I 1999 meldte han seg inn i Unge Venstre og har erfaring fra internasjonal politikk i UV. Jan Kenneth blei også første vara til kommunestyret i Østre Toten. Fra 2005 har han bodd i Kristiansand og er med i lokallagsstyret og sitter i styret for Agder Venstre.
Han har stor tro på Venstre på grunn av sakene: Miljø, kunnskapssamfunnet og liberale verdier med viktig fokus på personvern og ytringsfrihet.
Han vil inn i fylkestinget blant annet fordi han lærte mye om verdien av demokratiet mens han var engasjert i Hviterussland i UV-tida. Dessuten er han opptatt av levekår med de utfordringer vi har i vårt fylke, med blant annet stor bruk av offentlige ytelser og likestilling.
Godt utbygd kollektiv tilbud er viktig for å styrke regionen, både med tanke på pendlere, men også for at kulturtilbudet kan utnyttes bedre (f.eks. Mandal — Kristiansand og vice versa).
Ett Agder er viktig, også i forhold til kunnskapssamfunnet, og han vil ha sterke regioner.
Han kjenner ikke Vest-Agder så godt ennå, og vil trenge en læreprosess. I tillegg mener han det kan være nyttig at en utenfra kan se på fylket med nye øyne.


4. Ingvild Wetrhus Thorsvik, Mandal

Ingvild Thorsvik

Foto: Jan Kløvstad

Nestleder Mandal Venstre, aktiv i Unge Venstre, styremedlem for Unge Venstre i Agder Venstre, var medlem av valgkamputvalget i Vest-Agder 2009.
Ingvild er lokallagets nestleder og sterkt engasjert i lokalpolitikk, miljøsaker og sosialpolitikk. Hun har kjempet for Fair Trade-ordninger og har markert seg innen nytenkning omkring ruspolitikk. Fram til desember 2010 er hun i Kina, og har blogg om Kina i Lindesnes Avis.


5.Ivar Bergundhaugen, Kristiansand

Ivar Bergundhaugen

Foto: Jan Kløvstad

Jeg nærmer meg 37 år, har samboer og to barn på 12 år. Jeg har flyttet mye rundt i hele Norge fra Lakselv til Kristiansand, men har vel hatt ihvertfall det meste av oppveksten på Østlandet (hovedsaklig fordelt mellom Hedmark og Oslo). I 2006 flyttet jeg til Kristiansand, og fra 2007 har jeg vært medlem av Kristiansand Venstre der jeg nå er nestleder. I tillegg er jeg også leder for opplæringsutvalget i Agder Venstre.
Jeg har utdanning og yrkeserfaring innen både salg/markedsføring, byggebransjen og mer til, men har endt opp som offiser av yrke og jobber for tiden som stabsoffiser ved Luftforsvarets utdanningsinspektorat.
Samferdsel og miljø er utvilsomt de sakene jeg brenner mest for. Som bosatt et lite stykke utenfor bykjernen og ukependler med tog mellom sør- og østlandet, ser jeg både utfordringer og potensiale innen kollektivtrafikken, og har meninger om både denne og biltrafikken. Trafikkulykker, veistandard, bompenger, et tilgjengelig busstilbud og trafikkavvikling både i regionen og i byene er områder med sammensatte problemstillinger i seg og uten kjappe og enkle løsninger, men er klart områder hvor jeg ønsker å bidra.
Videre er det energifeltet innen miljøpolitikken som opptar meg aller mest, det være seg hvordan vi nytter energien vi har og hvordan vi skal holde oss med energi i fremtiden. Energisparing og fornybar energi er her nøkkelord for mine hovedinteressefelt.
Selv om samferdsel og miljø er hvor jeg oftest vender mine tanker, er også andre tradisjonelle Venstrefoki som næringspolitikk og utdanning viktige for meg. I tillegg til arbeidet med å realisere ett Agder og en reform i kommunestrukturen som gir sterkere regioner i bedre stand til å ivareta og tjenestegi sine innbyggere enn tilfellet er i dag. Dette for å beholde demokratisk styring over felter som i dag av nødvendighet og knapphet på ressurser utvikler seg til å flyttes over i interkommunale selskaper og samarbeid.
Jeg har aldri før vært folkevalgt, og vil således måtte gjennom en læringsprosess, men er motivert for oppgaven og stiller meg til disposisjon for å settes på hvilken som helst plass på listen venstres medlemmer måtte ønske å ha meg.

6. Beate Marie Johnsen, Farsund

Beate Johnsen

Foto: Jan Kløvstad

Lærer ved Lister videregående skole, Kvinesdal, med i ledelsen av Ja til bevaring av kulturlandskapet på Lista, nyvalgt leder i Farsund Venstre.

7.Arild E. Berge, Søgne

Arild Berge

Foto: Redaksjonen

Varaordfører i Søgne, andrekandidat ved stortingsvalget 2009.
Folkevalgt til Søgne kommunestyre siden 1991. Dette er 5. periode i kommunestyret og 5. periode i formannskapet. Av yrke adjunkt i grunnskolen, og i tillegg bonde og barnehageier.

Politisk spesielt opptatt av skolepolitikk, samferdselspolitikk, kommune- og regionalpolitikk.

8. Ann Osaland, Songdalen

Ann Osaland

Foto: Jan Kløvstad

Hun er skilt og alene med tre barn, opprinnelig fra Kristiansand, har bodd både i Sverige og England, men er glad i Sørlandet og vil det beste for landsdelen vår. Hun mener at erfaringen hennes fra andre steder er god å ha med seg i det politiske arbeidet.
Hun har jobbet med salg og markedsføring og er nå student ved universitetet (IT og informasjonssystemer).
Hun mener at hun alltid har vært samfunnsengasjert, og meldte seg inn i Venstre i 1983. Da hun bodde ute og ikke hadde stemmerett, opplevdes det veldig frustrerende, men ga også viktig erfaring i forhold til hennes syn på hvor viktig demokrati og stemmerett er.
Hun er nå leder av Songdalen Venstre og har sittet i fylkesstyret og har ellers mye organisatorisk erfaring. Ann er vara til skole- og kulturkomiteen på fylket og synes det er interessant arbeid.
Hun er opptatt av skole og gode lærere, ikke minst fordi de svakeste skal få en best mulig undervisning. Ann er generelt opptatt av at de svakeste skal ha det godt, og vil ikke at det skal være dyrt å være fattig.
Bussmetroen i Kristiansand er viktig, men andre bussruter vestover trengs også.
Hun er kritisk til Knutepunkt Sør og IT-samarbeidet, og mener mye om det, blant annet at bruk av open source kan spare penger.
Ann har aldri vær folkevalgt, men hun er et engasjert menneske og mener hun kan tenke nytt.
Hun vil gjerne jobbe for at de utviklingshemmede skal få en større plass i offentligheten.
Hun mener det er viktig med samarbeid mellom fylkestingsrepresentantene og venstrefolk i kommunene og framholder teamwork.

9. Torgrim Olsen, Mandal

Torgrim Olsen

Foto: Jan Kløvstad

Han er 51 år, skilt, fire barn i alderen 13 til 23, har bodd mange steder, både i Danmark og på Færøyene. Han har arbeidserfaring både fra det private, fra egen virksomhet og fra det offentlige. Nå jobber han i interkommunalt arkiv i Kristiansand.
I stedet for å sitte og klage, fant han ut at han ville gjøre noe selv, og dermed valgte han politisk arbeid og har vært 20 år i Venstre, fem år som lokallagsleder, og han har også sittet i fylkesstyret.
Torgrim mener all politikk i utgangspunktet er lokal, og nevner arbeidet med MTB-saken som et eksempel.
Ett Agder er viktig, og Torgrim er glad for at Venstre er tydelig på det. Han vil gjerne ha kystjernbane fra Arendal til Mandal, og mener vi også kan arbeide for høyhastighetstog samtidig.
Samarbeidet mellom fylkestingsrepresentantene og kommunene er viktig, og Torgrim mener det påhviler de fylkesvalgte stort ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**