Dette skjedde i bystyret

Her kan du lese hva som skjedde under onsdagens møte i Oslo bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo Venstre liveblogget under bystyremøtet og brakte høydepunkter fra møtet underveis. Her kan du lese hva som foregikk (begynner nedenfra):

21.58 – Ordfører Fabian Stang hevet møtet. Med det avsluttes også Venstres liveblogging fra kveldens bystyremøte.

21.51 – Privat forslag fra Trine Dønhaug (SV) – Etablering av akvarium i Fiskevollbukta.
Kjell Veivåg (V): Vi bør få på plass et akvarium i Oslo. Dette bør ligge i Fjordbyen. Det bør bygges ut i privat regi. Venstre har ment at en naturlig og god plassering av et akvarium er ved Alnaelvas utløp. Likevel stemmer vi for at det skal utredes ulike alternativer, slik at det her blir enstemmig.
Vedtak: Byrådet utreder ulike alternativer for lokalisering av et akvarium i Oslo.

21.50 – Bystyret behandler Høring – NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – Et helhetlig hjelpemiddeltilbud.
Vedtak: Høringsuttalelsen vedtatt.

21.20 – Bystyret behandler privat forslag fra Knut Even Lindsjørn (SV) datert 09.04.2010 vedrørende umiddelbar stans i bruken av utleieboligene i Sinsenveien.
Ola Elvestuen (V): Et utbedringsprogram kan gi en retning på den dialogen som byrådet skal ha med eieren av eiendommen. Dialog i seg selv fører ikke til noe. Utbedringsprogrammet er et virkemiddel å falle tilbake til, og sikre noe makt bak kravene. Nå blir det opp til byrådet å få til en avtale.
Toril Berge (V): Byrådet har hatt lang tid til rådighet i denne saken, og man hadde hatt god mulighet til å foreslå en alternativ tidsfrist. Tilstanden i Sinsenveien i dag er et bevis på at den ordinære regulering av utleievirksomhet ikke er tilstrekkelig for å hindre uverdige boforhold og forslumming.
Ola Elvestuen (V): Dette utbedringsprogrammet og gjennomføringen av det er viktig for Venstre. Byrådet kan anse seg advart: Jeg tror ikke det er mulig å understreke betydningen av denne saken og at byrådet får på plass et utbedringsprogram så raskt som mulig sterkere enn jeg gjør nå.
Vedtak: Utbedringsprogram vedtatt.

21.18 – Bystyret behandler tre saker fra helse- og sosialkomiteens område:
363/10 10/01510 Høringsprosess – Sluttrapport fra ekspertgruppa som vurderer oppgave- og ansvarsfordeling i NAV – Byrådssak 218 av 07.09.2010. Saken ble vedtatt.
364/10 10/01393 Høring – NOU 2009:22 Det du gjør – gjør det helt – Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge – Byrådssak 222 av 16.09.2010. Saken ble vedtatt.
365/10 10/01543 Vedtak og flertallsmerknader som forutsetter tilbakemelding fra byrådet – Helse- og sosialkomiteens ansvarsområde – 1. halvår 2010. Saken ble vedtatt.

21.13 – Bystyret behandler sak om Hoffsveien fra Monolittveien til Harbitzalleen – Reguleringsplan – Offentlig trafikkområde – Sykkelfelt med mer – Reguleringsplan. Saken ble vedtatt.

20.36 – Bystyret foretar samlet behandling av følgende saker:
– Ullernchausséen 56 (Ullern vgs.) og del av 60 (Radiumhospitalet) – Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) og Ullern vgs. – Detaljreg med konsekvensutredn – Undervisn/forskn/ktr, grønnstruktur – Naturområde – Bydel Ullern.
– Ullernchausséen 52 m.fl. – Reguleringsplan – Kontor, industri og lager – Bydel Ullern.
Ola Elvestuen (V): Venstre støtter reguleringsforslaget og Oslo Cancer Cluster som er et spennede prosjekt for byen. Innpassingen av Ullern videregående skole er gjort på en god måte, og det er også funnet plass for en flerbrukshall. Helheten i prosjektet fremstår som god, med høy arkitektonisk kvalitet.
Terje Bjøro (V): Dette er en vanskelig sak. Hensynet til lokalmiljøet står i konflikt med sjansen til å få etablert et ledende kreftforskningssenter. Vi må få til avbøtende tiltak for nærområdet, samtidig som vi sier ja til dette flotte tiltaket.
Kjell Veivåg (V): Her legger vi grunnlaget for et sædeles viktig utviklingsprosjekt i Oslo-skolen. Ullern videregående skole får en flott mulighet til å trekke veksler på samarbeid med et av våre største forskningsmiljøer. Visjonen for skolen har vært en grunnleggende forutsetning for det vedtaket vi gjør her i dag.
Vedtak: Reguleringsplanene vedtatt.

20.18 – Bystyret behandler sak om Thorvald Meyers gate 68 samt del av 66 og 70 – Reguleringsplan – Byggeområde for bolig og bevertning – Bydel Grünerløkka
Ola Elvestuen (V): Vi må få på plass en oppgradering av Schous plass, blant annet i det kommende budsjettet. Ellers går Venstre inn for en bygård på fem etasjer, som kompletterer de gårdene som står der. Det er helt urimelig å båndlegge den aktuelle eiendommen, som er i privat eie, samtidig som naboene får en uholdbar usikkerhet knyttet til eventuell fremtidig ekspropriasjon av gårdene.
Vedtak: Reguleringsplan vedtatt.

19.57 – Bystyet behandler privat forslag fra Trond Jensrud (A) og Andreas Halse (A) om å etablere flere kommunale arbeidsplasser i Groruddalen.
Kjell Veivåg (V): Arbeiderpartiets forslag bærer tydelig preg av å ville stakkarsliggjøre Groruddalen, og av at man har dårlig samvittighet for å ha bygget ut Alnabruterminalen, sagt nei til å legge ned Huken pukkverk og ja til å legge ned Aker sykehus. Det må gjerne legges noen flere kommunale virksomheter til Groruddalen. Det hadde vært enda bedre om regjeringen hadde benyttet muligheten til for eksempel å etablere et høyskolesenter i dalen. Det har regjeringen ikke gjort.
Vedtak: Et alternativt forslag fra komiteen ble enstemmig vedtatt.

19.48 – Bystyret behandler sak om konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune for perioden 2010-2012
Kjell Veivåg (V): Det er viktig for Venstre at kommunen støtter opp om bedrifter som har lærlinger. Anskaffelsesstrategien gir mulighet for å ivareta dette.
Vedtak: Anskaffelsesstrategi vedtatt.

19.41 – Bystyret voterer i saken om strategi for legevakttilbudet.
Vedtak: 1. Byrådet fremmer sak om legevakt i nærhet av akuttkirurgi, det vil si på Ullevålområdet. Dersom akuttkirurgi likevel skulle bli opprettholdt på Aker, etableres den der. 2. Byrådet starter arbeidet med ny forsterket legevaktsbase på Aker. 3. Lavterskeltilbud i sentrum og avklaring rundt sosial vakttjeneste må være på plass før legevakt utenfor sentrum etableres

19.22 – Bystyret behandler privat forslag fra Ingrid Baltzersen (R) og Knut Even Lindsjørn (SV) av 02.06.2010 – Boikott av israelske produkter
Ola Elvestuen (V): Selv om vi fra Venstres side er uenig i sider av Israels politikk, er vi imot at Oslo skal gjennomføre en egen boikott av Israel. Overfor et demokratisk land som Israel mener vi at boikott ikke er det riktige virkemiddelet. I tillegg ville en boikott representere et brudd på norske folkerettslige forpliktelser.
Vedtak: Forslaget fra Rødt ble forkastet.

18.58 – Bystyret behandler sak om ugyldige vedtak i Bydel Gamle Oslo og Bydel Grorud – Boikott av Israel.
Ola Elvestuen (V): Som folkevalgt organ kan bydelsutvalgene vedta de resolusjoner og uttalelser de vil. Men det ligger til bystyret å sikre at vedtak som gjelder instruksjon av administrasjonen i bydelen, ligger innenfor fullmakten bydelsutvalgene har. Et pålegg om å gjennomføre boikott ligger etter Venstres mening utenfor denne fullmakten.
Vedtak: Vedtakene i bydelsutvalgene Grorud og Gamle Oslo kjennes ugyldige, så langt de pålegger bydelsadministrasjonen å gjennomføre en boikott av Israel, da dette faller utenfor bydelenes myndighetsområde.

18.57 – Bystyret behandler sak uten debatt:
347/10 10/01562 Ryensvingen 5-7 – Reguleringsplan – Byggeområde for forretning, kontor, hotell, allmennyttig formål (trening, helse) og spesialområde – Parkbelte – Bydel Østensjø – Byrådssak 186 av 05.08.2010. Reguleringsplanen vedtatt.

18.55 – Møtet starter igjen etter middagspausen.

17:58 – Bystyret har pause for middag frem til 18.45.

16.55 – Bystyret behandler sak om strategisk utvikling av Legevakten i Oslo
Toril Berge (V): De faglige rådene i denne saken går ut på at legevakten bør ligge i nærheten av et akuttkirurgisk sykehustilbud, og at dette kan redde liv. Da bør legevakten legges der det akuttkirurgiske tilbudet legges. Staten har bestemt at akuttkirurgien skal ligge på Ullevål. Skulle regjeringen ombestemme seg og legge den til Aker, er det selvsagt gledelig, men så langt tyder ingenting på det.
Vedtak: Votering tas etter middagspausen.

16.45 – Bystyret behandler sak om saksbehandling ved søknad om kommunal bolig

15.43 – Bystyret behandler sak om mistillit mot byråd Sylvi Listhaug.
Ola Elvestuen (V): Det var ikke byråd for velferd og sosiale tjenester Sylvi Listhaug som hadde det parlamentariske ansvaret for Altea-saken. Det hadde derimot byutviklingsbyråden, som siden har fratrådt. Venstre kan derfor ikke støtte mistillitsforslaget.
Terje Bjøro (V): Venstre har sagt tydelig i fra om alvoret i denne saken, men vil ikke være med på det spill for galleriet som de som står bak mistillitsforslaget legger opp til.
Vedtak: Mistillitsforslaget ble forkastet.

15.42 – Terje Bjøro erstatter Audun Rødningsby i Venstres gruppe.

15.06 – Bystyret behandler sak om kontrollutvalgets rapport vedrørende bygging av sykehjem i Altea, Spania. Det ble i forrige bystyremøte lagt frem mistillitsforslag mot byråd Sylvi Listhaug, som skal behandles i kveldens møte.
Ola Elvestuen (V): Prosjektet har kostet kommunen 35 millioner kroner, og vi har fortsatt ikke noe sykehjem. Erfaringene fra Alteaprosjektet må føre til at vi i fremtiden får bedre fundament fra byrådets side for saker som kommer til bystyret, slik at bystyret ikke fatter vedtak som siden ikke lar seg gjennomføre.
Vedtak: Bystyret tok kontrollutvalgets rapport til etteretning.

15.02 – Ordfører Fabian Stang åpner møtet. Venstre er representert ved Ola Elvestuen, Toril Berge, Kjell Veivåg, Ane Willumsen og Audun Rødningsby. Guro Fjellanger og Olaf Thommessen har forfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**