Arbeiderpartiet i Hurum bygger ned dyrka mark

Sammen med Frp, Høyre og Krf stemte AP for å godkjenne reguleringsplanen for Folkestad gård på Kana. Det medfører at boliger tillates oppført på Hurums fineste matjord i et område med mange aktive gårdsbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Tåke over jorde på Kana i Hurum.

Tåke over jorde på Kana i Hurum.
Foto: Finn Dale Iversen

Venstres Finn Dale Iversen har tidligere i en interpellasjon spurt om bruk av dyrka mark til boligformål på Kana. På en eller annen måte skjedde det en grov saksbehandlingsfeil i rulleringen av kommuneplanen. Feilen er at et LNF-område – dyrka mark – er blitt tegnet inn som eksisterende boligområde i kommuneplanens arealdel.

– Det er for mange saksbehandlingsfeil til at dette kan godkjennes, sa naboer på Kana før saken skulle opp i kommunestyret 2. november.
– Området er ALDRI blitt omregulert og dette er fortsatt et LNF-område 1A, hevder gårdbrukere som har møtt opp på samtlige møter om arealdisponering i nærmiljøet.

Kommunen hadde nå en mulighet til å rette feilen før skaden var skjedd, slik at gården kunne bestå, men valgte i gårsdagens kommunestyremøte å vedta boligtomter på LNF-A området.

– Sørgelig og ytterst beklagelig, uttaler Venstres folkevalgte.

I et fellesforslag foreslo Venstre, SP og SV følgende:
Med bakgrunn i en overordnet politikk på alle nivåer om ikke å omdisponere dyrka jord til utbygging ber kommunestyret om ny behandling av det framlagte reguleringsplanforslaget. En slik ny behandling som omhandler det framlagte forslag, samt mulige alternative boligområder i Kana (jmf. Eineråsen) tas opp til behandling ved oppstart rullering av kommuneplanen som varslet i 2011.

Fellesforslaget fikk bare de tre partienes 6 stemmer og falt.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

 Det blir stadig mindre dyrka mark, også i Hurum.

Det blir stadig mindre dyrka mark, også i Hurum.
Foto: Finn Dale Iversen

Flertallet gjorde følgende vedtak:
Hurum kommunestyre vedtar med hjemmel i reglene i Plan- og bygningslovens § 27-2 forslag til Reguleringsplan for boliger-del av Folkestad på Kana med tilhørende planbestemmelser, sist revidert 25.02.2010.

Et tilleggsforslag fra Knut Sørli ble enstemmig vedtatt:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for første møte i plan- og utviklingsutvalget vedrørende ytterligere bebyggelse i resterende del av aktuelle boligområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**