Enighet om budsjettet

Venstre har inngått forlik med byrådspartiene om 2011-budsjettet for Oslo kommune. Skole, kollektiv, idrett og kultur er prioriteringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Venstre er fornøyd med 70 millioner til skole og utdanning, at vi fortsatt styrker kollektivtrafikken, med lav pris på månedskortet også til neste år, og at vi nå får 80 millioner inn i bydelsrammen til eldreomsorg og alle de viktige oppgavene bydelene har, sier Ventres gruppeleder Ola Elvestuen.

– For oss har det også vært viktig å få lagt inn penger til kultursektoren og til frivillige organisasjoner innenfor helse og omsorg, understreker han.

Her kan du se NRK Østlandssendingens reportasje om budsjettet (NETT-TV):
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/238968/

Hovedsatsninger i Oslobudsjettet for 2011

Skole:
Skolen styrkes med 72 millioner kroner. De viktigste skoletiltakene:
– 50 millioner til styrket undervisning: Grunnskolen (43 millioner) og videregående skole (7 millioner).
– Det settes av 10 millioner til styrkingstiltak på skoler med høy minoritetsandel.
– Det blir lavere satser for egenbetaling på Aktivitetsskolen (tidligere SFO), kostnad: 5,6 millioner
– Det er satt av 2 millioner til personalkurs i spesialpedagogikk
– 4 millioner er satt av til Oslo Musikk og Kulturskole (reduksjon av ventelister og ny kulturstasjon)

Mer om skole: 72 millioner til skolene

Kultur:
– Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner innen kunst og kultur økes med 7 millioner.
– 4 millioner bevilges til videreføring av selvbetjeningsprosjektet på Deichmanske bibliotek.
– Oslo Nye Teater får 5 millioner kroner, og dermed unngås nedleggelse av Centralteateret.

Mer om kultur: Styrker kulturen, redder Oslo Nye

Miljø og samferdsel:
– Det bevilges ytterligere 35 millioner til kjøp av transporttjenester, noe som samlet sett betyr at kommunen bruker 1,4 milliarder på kollektivtrafikk i 2011.
– Det settes av ytterligere 4 millioner til universell utforming i kollektivtrafikken. Det settes av ytterligere 6 millioner til hovedsykkeltraseer nord-sør og øst-vest gjennom sentrum for 2011 og for 2012. Til sammen utgjør dette 115 millioner til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.
– 15 millioner til opprusting av Olav Vs gate. Torggata oppgraderes for 2 millioner kroner Sognsveien gjøres om til miljøgate.
– Det settes av ytterligere 3 millioner til universell utforming av idrettsanlegg.
– Det settes av 1 million til opprenskning av Frognerelvens nedre del.
– Det settes av 1 million til vannstandsregulering ved Østensjøvannet.

Mer om kollektivtrafikk: Fortsatt godt kollektivtilbud
Mer om sykkeveier: Bygger sykkeltraseer

Idrett:
– Det blir midler til kunstgressbaner på Tørteberg, Høybråten og Rustadfeltet.
– Arctic Challenge (snowboard VM) støttes med 2 millioner.
– 15 millioner til sluttføring av Leirskallen flerbrukshall.
– 70 milloner til skytebane i fjell på Åsland fordeles over 4 år, av disse er 20 millioner satt av i 2011-budsjettet. – 1,4 millioner til Ullernbanen.
– 7,5 millioner for å opprettholde åpningstider ishaller og bad
– Idrettshallprosjektet på Kjelsås får 600 000 kroner.

Helse og sosial:
– Det settes av 80 millioner kroner til styrking av eldreomsorgen, som kriteriefordeles til bydelene.
– Det bevilges ca 24 millioner til frivillige organisasjoner på helse- og omsorgssektoren.
– Det settes av ytterligere 5,1 millioner til blant annet å videreføre drift på Pro Senteret og Natthjemmet.
– Gatemeglingsprosjektet i regi av Oslo Røde Kors 550 000 får i ekstra midler.
– Handlingsprogrammet Oslo Sør styrkes med 2 millioner.

Mer om lavterskeltilbud: Lavterskeltilbud opprettholdes
Mer om frivillig sosial innsats: Styrker frivillig sosial innsats

Byutvikling:
– Det settes av 23 millioner over 3 år til restaurering og oppgradering til sommerstandard på Ingierstrand bad. – 7 millioner er satt av i 2011 for å begynne arbeidet, det settes av 5 millioner til vann- og avløpsanlegg.
– Det settes av 2 millioner til rehabilitering verneverdige bygninger i privat eie.
– Det settes av 5 millioner til universell utforming av kommunale eiendommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**