Et mangfoldig Råde avhenger av frivillige organisasjoner

Frivilligheten er en grunnleggende drivkraft i samfunnsutviklingen. Finnes det i det hele tatt noe fellesskap eller noen samfunnsinstitusjon som ikke har sin opprinnelse i frivillig initiativ? Alt fra utdanningssystemet og helse- og omsorgstjenestene til all kultur og idrett har opprinnelig vært initiert og drevet av frivillige. Råde Venstre står selv trygt plantet i denne tradisjonen. Og fremdeles er det sivile samfunnet og det frivillige fellesskapet en bærebjelke i det liberale samfunnssystemet som Råde Venstre tror på og arbeider for. For oss er frivilligheten definerende for hvordan et liberalt samfunn er og skal være.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Pølse i vaffel

Foto: Østfold Venstre

"Dette ville jeg aldri ha gjort hvis jeg fikk penger for det," sa et av Turistforeningens mange aktive medlemmer etter å ha malt en av turisthyttene i fjellheimen på sin egen fritid, uten vederlag. Sitatet sier noe om kjernen i det å være frivillig: Gleden over å gi noe av seg selv for å gjøre en innsats for det fellesskapet en kjenner tilhørighet til. Gleden over å vokse som enkeltmenneske, utover det å gjøre samfunnsmessig nytte. Dette er frivillighetens høyeste verdi. Men den frivillige innsatsen utgjør også langt over ett hundre tusen årsverk på landsbasis, som ellers måtte blitt betalt for enten av det offentlige eller av private gjennom for eksempel avgifter på hyttebruk eller høyere billettpris på festivaler.

Frivilligheten er i endring, fordi folks engasjement er i endring. Likevel har det aldri vært mer frivillighet enn nå. Råde Venstre mener de frivillige organisasjonene i Råde gjør en fantastisk innsats. Derfor er det trist å høre at flere av de frivillige lag og foreninger sitter med en følelse av at byråkratene i Råde stikker kjepper i hjulene for deres virksomhet. Man hører om trenering av planarbeid, lite konstruktiv tenking og lite forutsigbare fremdriftsplaner.

Råde kommune må være såpass takknemlig for alt frivilligheten er og gjør, at den ikke legger byråkratiske hindringer i veien for de som vil drive frivillig virksomhet. Kommunen må tillate de frivillige organisasjonene å utvikle seg på egne premisser. Bedre rammebetingelser for frivillig sektor må alltid være en hovedstrategi i utviklingen av frivillighetspolitikken. Vi må lykkes i å få en frivillighetspolitikk som nedkjemper byråkrati, fører til forenkling, og som er bevisst på det frivillige arbeidet som hver enkelt frivillig bidrar til – hver eneste dag.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**