Gode og funksjonelle skolebygg

Bystyrets kultur- og utdanningskomite går inn for å øke arealet som kreves i nye skoler i forhold til byrådets forslag. Venstres Kjell Veivåg har ledet arbeidsgruppen som står bak forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg
Foto: Sveinung Bråthen

Oslo må i henhold til dagens prognoser skaffe plass til 15 000 flere elever i løpet av de neste 10 årene. Dette gjør det nødvendig å bygge en rekke nye skoler, og å utvide kapasiteten ved eksisterende skoler. Skoleutbyggingen pågår allerede i rekordfart.

Kultur- og utdanningskomiteen har nylig behandlet en sak kalt “Standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler – Bygg for læring”. Her går komiteen blant annet inn på krav til areal, romløsninger, arbeidsforhold for lærerne, flerbrukshaller og kulturarealer, miljøkrav og krav til universell utforming.

Kjell Veivåg (V) er nestleder i kultur- og utdanningskomiteen, og har ledet arbeidsgruppen som har forberedt saken på vegne av komiteen.

– For Venstre har det vært viktig å sikre gode, fleksible skolebygg som gir rom for variert pedagogikk, sier Veivåg. – Vi har også gått inn for å øke minstekravet til skolens areal for å bedre arbeidsforholdene for elever og lærere, samtidig som vi sikrer at skolene også skal spille en rolle som arena for idrett, kultur og frivillighet i lokalmiljøet.

Konkret foreslår komiteen at bystyret øker arealnormen på nye skoler med 200 kvm utover byrådets forslag.

Flerbrukshall og kultursal på alle skoler
– Det er bred enighet om at det er lite hensiktsmessig å bygge gymsaler i nye skoleanlegg og at skolene i stedet bør få flerbrukshaller som også kan brukes av idrettslag utenom skoletiden, sier Kjell Veivåg. – Men et skoleanlegg har i dag også viktige funksjoner som lokal møteplass og kulturhus for nærmiljøet. Ved skoler uten gymsal er det nødvendig med et samlingsareal ved skolen, som i tillegg til å ivareta skolens behov for fellesareal, også kan benyttes til lokal kulturvirksomhet.

Som følge av vedtak i saken vil det kreves et samlingsareal på 200 kvm i alle nye skoler. Arealet skal legges til vestibyle- og fellesarealer, og det skal kunne brukes både i og utenfor skoletiden.

Offensive miljøkrav
Veivåg er særlig fornøyd med å ha fått komiteen med på Venstres forslag om miljøkrav til nye skoler. En enstemmig komite går inn for at alle skoler skal bygges innenfor rammene av FutureBuilt-programmet, der særlig energisparende løsninger for oppvarming og drift av bygget skal vektlegges.

– Grønne skoler er viktig, understreker Veivåg. – Både fordi miljøvennlige bygg bør være en selvfølge når kommunen bygger, men også fordi skolen skal være en arena for læring om miljøvern.

Les mer om miljøkravene på Futurebuilt sine hjemmesider.

Kultur- og utdanningskomiteen har vedtatt følgende innstilling til bystyret:

1. Ved bygging av nye skoleanlegg skal det, som tillegg til den netto arealnorm som byrådet har foreslått, legges til ca 200 kvm. Dette tilleggsarealet skal i hovedsak brukes til å styrke elevenes hjemmeområder samt fellesarealene.

2. Ved alle nye skoler utformes vestibyle/fellesarealet slik at skolene, innenfor den vedtatte arealnorm, kan få et samlingsareal på ca. 200 kvm.

3. Ved rehabiliteringsprosjekter hvor det av praktiske årsaker er nødvendig å avvike fra normtallene, skal det tydeliggjøres i skisse-/planprosjekt.

4. Alle skoler skal bygges innenfor rammene av FutureBuilt-programmet der særlig energisparende løsninger for oppvarming og drift av bygget skal vektlegges.

5. Ved planlegging og bygging av nye skoler skal det foretas en konkret vurdering av hvordan skolen kan ivareta viktige funksjoner som lokal møteplass og kulturhus for nærmiljøet.

6. Byrådet bes gjennomgå rutinene for medvirkningsprosessen ved planlegging og bygging/rehabilitering av skoleanlegg.

7. En evaluering av nyere skolebygg gjennomføres innen utgangen av 2012.

8. Veilederen "Krav og forventninger" og "Standard areal- og funksjonsprogram", ajourføres i samsvar med bystyrets vedtak og sendes kultur- og utdanningskomiteen til orientering.

9. For øvrig tas byrådets sak 169/2010 om standard areal- og funksjonsprogram for nye grunnskoler — bygg for læring til orientering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**