Vi trenger å satse på fremtiden

Norsk økonomi er fortsatt er i en særstilling i internasjonal sammenheng. Vi har kommet bedre ut av finanskrisen enn de aller fleste land. Allikevel er Norges økonomi er helt avhengig av verden rundt oss. Vår økonomiske skjebne er i stor grad avhengige av at andre land lykkes i tilsvarende grad med sin økonomiske politikk. I så måte er det som skjer i land som Irland isolert sett mer bekymringsfullt enn det faktum at regjeringens budsjettforslag fikk flertall i høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Krone mynt

Foto: Sesselja Bigseth

Venstres hovedkritikk av regjeringens budsjettforslag er at det ikke er noen kurs mot eller noen politiske prioriteringer som viser en tydelig retning inn i framtiden. Regjeringens budsjettforslag er isolert sett greit nok for 2011, men er fraværende når det gjelder framtidens utfordringer innfor områder som kunnskap, miljø og verdiskaping. Nettopp derfor er dette de områdene Venstre velger å bruke de store pengene på. Vi foreslår derfor en målrettet satsing på nær sagt alle områder for å skape flere arbeidsplasser og for å få flere i arbeid. Ikke minst har vi mange målrettede tiltak for selvstendig næringsdrivende. Både på skattesiden, gjennom forenklingstiltak og ikke minst med forslag om bedre sosiale ordninger.

Et godt eksempel på regjeringens feilslåtte prioriteringer er at regjeringen i stedet for å prioritere flere og bedre lærere, bruker de store skolepengene til lovpålagt leksehjelp og en halv banan og til å utvide skoledagen med lærere som ikke finnes. Venstre vil heller bruke om lag en halv milliard på tiltak for økt kompetanse og rekruttering av lærere. I tillegg har vi en målrettet satsing på å få flere spesialpedagoger og mer helsepersonell inn i skolen slik at lærerne kan få frigjort mest mulig ressurser til undervisning. Venstre foreslår også en økt satsing på forskning og universiteter og høyskoler med over 1 mrd kroner.

Venstre står ved klimaforliket, vi er dessverre usikre på om regjeringspartiene gjør det. Det statsbudsjett-opplegget som får flertall, legger i realiteten opp til at de norske CO2-utslippene vil øke i 2011. Dette kan ikke Venstre akseptere. Derfor foreslår vi en kraftfull omlegging fra rød til grønn skatt på 5,6 mrd kroner. Det må bli mindre lønnsomt å forurense. Gasskraftverkene som skulle renses fra dag en, skal i hvert fall ikke få lov til å forurense tilnærmet gratis, slik regjeringspartiene vil, og Venstre foreslår i tilegg en samlet satsing på miljø- og klimatiltak på 2,7 mrd kroner, hvorav en viktig og målrettet satsing på kollektivtransport og jernbaneutbygging utgjør 1,2 mrd kroner.

Venstre foreslår å bruke 815 mill kroner på å øke sosialhjelpssatsene slik at en enslig sosialhjelpsmottaker med ett barn får om lag 1.500 kroner mer å rutte med hver måned. Det kan være en avgjørende forskjell både når det gjelder livskvalitet og selvbilde. Men også når det gjelder bekjempelse av fattigdom er det svært langt fra retorikk til virkelighet hos regjeringen og regjeringspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**