Manifest for seriøst arbeidsliv i Råde kommune

“Samarbeid mot svart økonomi” er et samarbeid mellom staten og en rekke arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i offentlig og privat sektor. De ønsker i fellesskap å jobbe forebyggende i kampen mot svart økonomi. To av motivasjonsfaktorene for samarbeidet er å hindre uønsket konkurransevridning og å sikre gode arbeidsforhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Industri, tannhjul

Foto: Microsoft

Moss bystyre har vedtatt et "Manifest for seriøst arbeidsliv i Moss kommune". Formålet med manifestet er å motarbeide virksomheter som benytter seg av ulovlig arbeidskraft, undergraver fellesskapet gjennom skatte- og avgiftsunndragelser eller utsetter sine ansatte for brudd på tariffavtalens bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Moss bystyre forventer at alle utbyggere – både de som inngår utbyggingsavtaler med Moss kommune og andre, følger prinsippene i dette manifestet og forutsetter at tilsvarende legges til grunn i alle oppdrag hvor Moss kommune er oppdragsgiver.

I Råde kommunes etiske retningslinjer legges det stor vekt på åpenhet, redelighet og ærlighet i all virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til fylkeskommunen. Folkevalgte og ansatte skal også bidra til en hensiktsmessig, effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser og verdier, og ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.

Råde Venstre mener derfor at Råde kommune skal innføre et "Manifest for seriøst arbeidsliv i Råde kommune" som skal gjelde for kommunens egen virksomhet. Dette skal også danne mal for kommunens eierskap i de selskaper hvor vi har styrerepresentasjon slik at vi bidrar til å sikre god etisk forvaltningspraksis, ordnede arbeidsforhold og motvirke konkurransevridning som en del av eierskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**