Sikrer finansiering av svømmeanlegg og helsebygg

Bygging av svømmeanlegget og helsebygget kan settes i gang i 2011 etter budsjettforlik mellom Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Badeland - fra Skisseprosjekt Frogn

Foto: White arkitekter

De store partiene på borgerlig side fant sammen om hovedsakene i Frogn kommunes handlingsplan for perioden 2011. Gjennom salg av brannstasjonen, Grande og Sogsti dagsenter skaffes det rom til de store investeringene uten at det går ut over kommunens daglige drift. Den store gaven til borgerne er svømmeanlegget, som er sikret finansiering samtidig som helsebygg B etter at de tre partiene bearbeidet rådmannens forslag.

-Vi går sammen for å bedre livskvaliteten til brede lag av befolkningen i Frogn, og samtidig satser vi på vanskeligstilte grupper, sier Høyres budsjettansvarlige Thora Bakka.

Bakka viser til at både fosterforeldre og brukere av hjemmetjenester og dagsenter kommer bedre ut enn i Rådmannens forslag, og at satsingen på universell utforming styrkes kraftig i de kommende år.

Rådmannen hadde i sitt budsjettforslag lagt opp til store kutt i skolebudsjettet som kunne fått konsekvenser for lærerstillinger, tilpasset undervisning, bibliotek og kantine. I fellesforslaget styrkes skolebudsjettet med to millioner fra 2011 og over tre millioner fra 2012 i forhold til rådmannens forslag.

-Vi er enige om at Frogn skal ha et fortsatt godt tjenestetilbud og en skole i norsk toppklasse, sier Venstres Erik Lundeby.

Partiene har også i god borgerlig tradisjon funnet rom til å støtte opp om det almennyttige arbeidet i frivillige lag og foreninger. Driftsstøtten til snøproduksjon og skiløyper øker, Skytterlaget får driftstilskudd, kommunen bidrar til mobil hoppbakke og både Aktiv på dagtid og grendehuset på Digerud kan glede seg over støtte.

-Vi har funnet sammen om å gi rom for aktivitet og glede i hele kommunen, både i Drøbak-området og i Nordre Frogn, sier Fremskrittspartiets Ole Scheie.

Det er også lagt vekt på å nå målet om 3% margin på driftsbudsjettet, og både Bakka, Lundeby og Scheie er enige om at ansvarlig, langsiktig økonomistyring er en god felles plattform for borgerlig samarbeid.

Hovedelementer i driftsbudsjettet for 2011 (endringer i rådmannens forslag):

2 millioner for å unngå kutt i skole
1 million til fosterforeldre
500 000 i økt satsing på universell utforming
226 000 for at de med svakest økonomi fortsatt skal ha fri hjemmehjelp
260 000 for å holde prisen på dagsenter nede
100 000 i økt driftsstøtte til DFI skigruppa for skiløyper og snøproduksjon
100 000 til Aktiv på dagtid
100 000 til Skytterlaget
75 000 til vedlikehold av grendehuset på Digerud
55 000 til drosjetransport til Underhuset for ungdom i Nordre Frogn
25 000 til mobil hoppbakke

Hovedelementer i investeringsbudsjettet:

Svømmehallen påbegynnes i 2011 og fullføres i 2013.
Helsebygg B bygges som forutsatt
Salg av Grande (50 millioner), Brannstasjonen (30 millioner) og Sogsti dagsenter (8 millioner).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**