God drift i omsorgssektoren

Tilbakemeldingene fra omsorgssektoren viser at enheten driftes bra og det er betryggende at vi i Risør har dyktige ansatte og ledere som ivaretar Risørs befolkning med omsorgsbehov på en god måte. Omsorgsenheten står foran noen driftsmessige utfordringer i tiden som kommer og selv om de borgerelige partiene har stor tillit til at de klarer sine drift på en god måte har vi lagt inn reserver i 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Vi har lagt inn en passe sum til forventet overskudd i budsjett 2011 og rådmannen har fått noen gode føringer for drift.

Vi har lagt inn en passe sum til forventet overskudd i budsjett 2011 og rådmannen har fått noen gode føringer for drift.
Foto: Jan Kløvstad

De borgerlige partiene fremmet, og fikk flertall for følgende forslag da bystyret torsdag behandlet budsjett for 2011:

Risør bystyre ber videre

•rådmannen styre utgiftene etter vedtatt budsjett slik at ekstraordinære inntekter ut over de som er budsjettert kan avsettes til å bygge fond for å bedre kommunens evne til å møte fremtidige utfordringer, nedbetaling av gjeld osv.

• formannskapet prioritere helse, omsorg og skole ved vedtak om bruk av økte inntekter/fond.

•rådmannen avsette forventet overskudd fra regnskap 2010 (av regnskapssjef anslått til 5-700.000) og midler fra eventuell videreføring av "eldremilliarden 2010" (Risørs andel av eldremilliarden var i 2010 Kr. 1.582.000) i 2011 til fond og øremerkes fremtidig bruk innen helse og omsorgssektoren som for eksempel Frydenborgsenteret

• rådmannen utrede om det er mulighet til å leie ut ledig kapasitet ved Frydenborgsenteret til omliggende kommuner slik at vi kan beholde kompetanse frem til vi igjen får behov for økte sykehjemsplasser

Fond
Risør Venstre er fornøyd med at de fondsmidlene rådmannens innarbeidet for 2011 (500.000) ikke ble omdisponert til drift 2011. Sammen med de fondsmidlene de borgerlige partiene innarbeidet i budsjettet (1.100.000) er det avsatt hele 1.600.000 kroner for 2011 og det er bra. Særlig når bystyrets vedtak også gir klare føringer i forhold til budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**