Hurum Venstre sitt alternative budsjett

Her kan du se Hurum Venstre sitt alternative budsjett for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

PS81/10 ØKONOMIPLAN 2011 — 2014 ÅRSBUDSJETT 2011 MED HANDLINGSPROGRAM

Forslag til endringer / tillegg fra Venstre:

Endringer i Punkt 3:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan for planperioden 2011 — 2014. De økonomiske rammene på tjenestenivå godkjennes slik de går frem av budsjettskjema 1B bakerst i budsjettdokumentet (se vedlegg) med følgende endringer:

Budsjettområdet Administrasjon og politisk styring:

Området reduseres med kr 60.000. Beløpet brukes til
– å opprettholde antall folkevalgte (29) kr 33.000.
– Kulturskolen kr 27.000 (jmf. egen sak).

– Folkehelsekoordinator — partnerskap med Fylkeskommunen. Det avsettes kr 37.500 til 30% stilling.
– Frisklivssentralen — videreføre drift. Det avsettes kr 200.000.
Finansiering, kr 237.500, tas fra regjeringens "ekstramilliard" til kommunene, for Hurum kommune utgjør dette en ekstra overføring til bruk i 2011 på kr 1.966.000.

Budsjettområdet Skoler:
Virksomhetsledere ved barneskolene på Filtvet, Tofte og Folkestad får 20% undervisningsplikt fra 1.1.2011. Beløpet som spares skal benyttes til generell kompetansehevning av lærerne i Hurum.

Budsjettområdet Barnehager:

-Redusere åpningstiden i Holmsbu barnehage til 41t og 15 min/uken, for eksempel kl. 08 — 16.15 og med det spare 70 % stilling. Dette tilsvarer ca kr 200.000.
– Området styrkes med kr 211.000 og finansieres fra Hurum sin del av "ekstramilliarden"

Budsjettområdet Helse, omsorg, rehab- og habiliteringstjenester:
Virksomhet Demens
– styrkes med kr 280.000 for å opprettholde 60 % stilling og full drift ved Kikut bofellesskap.
Virksomhet Klokkarstua helsetun (sykehjem)
– styrkes med kr 500.00 til 1 stilling når 3 rom blir gjenåpnet.

Beløpet, kr 780.000, finansieres fra Hurum kommune sin del av "ekstramilliarden".

Budsjettområdet Barn, ungdom og voksne:

Området styrkes med kr 250.000 til helsesøster i 50 % stilling for å starte opp "Familiens hus".

Finansieres gjennom Hurum sin del av "ekstramilliarden".

Budsjettområdet Kultur:

– Gebyrer knyttet til Kulturskolen holdes på dagens nivå, kr 27.000 dekkes inn ved innsparinger i budsjettområdet Administrasjon og politisk styring.

– Støtten til Holmsbu Billedgalleri økes med kr 80.000 for å rehabilitere to tak med lekkasjer på husene etter Henrik Sørensen, dette dekkes inn ved at innredning til Skoledalen 3 reduseres fra kr 500.000 til kr 420.000.

Siste setninger i innstillingens pkt. 3 foreslås endret til:

Totalt brukes kr 1.478.500 av "ekstramilliarden" fra regjeringen, som for Hurum kommune utgjør kr 1.966.000. Det resterende beløpet, kr 487.500, settes i disposisjonsfond. Rammene er bindende for årsbudsjettet 2011 og retningsgivende for planperioden 2012 — 2014. Rammene i budsjettskjema 1B skal imidlertid legges frem for kommunestyret til revisjon i samband med den budsjettmessige etableringen av Hurum Eiendomsselskap KF i starten på 2011.

Nytt punkt 8:
Kommunestyret søker om unntak fra Opplæringsloven § 9 — 1 slik at barneskolene på Filtvet og Tofte får en felles virksomhetsleder fra høsten 2011.

Nytt punkt 9:
Ved fornying av leasingavtaler for kommunens biler skal rådmannen legge frem for kommunestyret en vurdering av muligheten for å lease el-biler.

Nytt punkt 10:
Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en vurdering innen høsten 2011 av en sammenslåing av tjenesteenheten Plan og Bygg med tilsvarende enhet i Røyken kommune.

Nytt punkt 11:
Kommunestyret ber rådmannen vurdere praktiske og økonomiske sider ved etablering av en filial av Hurum folkebibliotek i Sætre.

Nytt punkt 12: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en vurdering i løpet av våren 2011 av virkningene av å forene Hurum Næringsråd med Røyken Næringsråd.

Nytt punkt 13: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om 50 % reduksjon av gebyrsatsene i Plan og bygg for utbyggere som oppfyller kravene til "passivhus" i henhold til gjeldende Norsk Standard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**