Kjenner du til ordningen med bostøtte

Husbanken utbetalte i oktober bostøtte til 119451 og i snitt fikk de utbetalt 2198 kroner pr mnd. I Norge får 25 av tusen innbyggere bostøtte mens tilsvarende tall for Eidfjord kommune i Hordaland er 3 av tusen innbyggere. Har du krav på bostøtte kan det med andre ord være penger å hente — kontakt kommunen for ytterligere informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Husbanken utbetalte i oktober 254 794 016 kroner i bostøtte

Husbanken utbetalte i oktober 254 794 016 kroner i bostøtte
Foto: Venstre

Hvem har så krav?
Som hovedregel kan alle over 18 år søke om bostøtte med visse unntak for vernepliktige og studenter.
• Personer under 18 år som har egne barn kan søke
• Studenter uten barn kan i enkelte tilfeller søke dersom studiet er ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, yrkesrettet attføring
• Det er krav om at boligen er en helårsbolig og at den utgjør en selvstendig enhet med eget bad og toalett og gi rom til hvile og matlaging
• Det kan sikke søkes om bostøtte dersom man bor i institusjon som sykehjem, aldershjem osv
• Hele husstandens samlede inntekt legges til grunn for beregning av bostøtte
• Uansett hvor høye boutgiftene er, vil det ikke bli gitt bostøtte hvis husstandens inntekt overstiger inntektsgrensen. Inntektsgrensen bestemmes av type husstand og antall husstandsmedlemmer — detaljene fremkommer ellers i vedtaksbrevet
•Bostøtte beregnes ut fra formelen: Godkjente boutgifter — Egenandel = Sum x 70% = Bostøtte. Egenandelen beregnes på grunnlag av samlet inntekt og antall husstandsmedlemmer, minimum 15.000 kroner.

Ble dette for innviklet — ta kontakt med kommunen og sjekke om du kommer in under ordningen. Du kan forøvrig søke om bostøtte helt ned til 300 kroner pr måned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**