Venstre står bak det justerte budsjettforslaget som fremlegges 16. desember

Venstre vil bidra til 2 millioner i økt satsing på “samfunn”, som rommer skoler og barnehager, for å sikre realøkning i de økonomiske bidragene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kongsvinger Venstre
Referat fra styremøte 14. desember 2010
Øvrebyen VGS kl. 19.00

Sak: Forberedelse til Kommunestyremøtet 16. desember

A) Hotellsaken/Kulturhuset.

Venstre står fast på sitt positive standpunkt til kulturhus- og hotellprosjektet, og avventer en velfundert innstilling til Formannskapet/Kommunestyret 10. mars 2011.

B) Kommunedelplan oppvekst. Skolesituasjonen — spesielt på ungdomstrinnet – er ikke holdbar særlig mye lenger. Uansett hvilke valg man gjør, er det nå viktigere at noe blir gjort enn at ingenting skjer. Derfor er kommunedelplanen svært viktig.

To av stridsspørsmålene som ligger i dagen, er:
1. "Skal vi ha én stor eller to mindre ungdomsskoler?" og
2. "Skal vi bygge nytt eller rehabilitere og utvikle gammel bygningsmasse?"
Venstres ryggmarksrefleks mht spørsmål 1, er at vi tror mest på flere mindre enheter og at det virker rimeligere å rehabilitere og bygge ut enn å rive og bygge alt på nytt. Men vi føler ikke at det er mulig å ta endelig stilling til disse viktige spørsmålene uten å ha grundigere underlag for å fatte gode beslutninger.

Venstre avventer å ta endelig stilling til alternativene inntil bedre beslutningsgrunnlag foreligger.

C) Festningsavenyen. Det er tverrpolitisk enighet om at byen bør utrede muligheten for å knytte sammen de to sentrumsdelene.

Venstre ser fram til en sluttrapport fra forprosjektet om Festningsavenyen, som skal foreligge 1. april 2011.

D) Kommunebudsjett for 2011. Koalisasjonspartiene har kommet fram til et budsjettforslag som i utgangspunktet viste et moderat overskudd på 16,3 millioner kroner. Dette justeres for feil og mangler foran behandling i kommunestyremøtet 16. desember, slik at overskuddet nedjusteres til litt over 12 millioner. Det er her tatt hensyn til mulige store økninger i AFP-utbetalingene de kommende årene. . Det er også tatt inn en økning på 2 millioner i satsingen på "samfunn", som rommer skoler og barnehager, for å sikre realøkning i de økonomiske bidragene. Det er også satt av en pott på kr. 200.000,- til frivillighet og breddeidrett m.m. (etter søknad).

Venstre står bak det justerte budsjettforslaget som fremlegges 16. desember.

E) Nedklassifisering av kommunale veier. Forslaget innebærer at kommunen fraskriver seg ansvaret for en rekke mindre veier og overlater ansvaret for brøyting, strøing, salting og vedlikehold til private aktører. En rekke borettslag berøres av forslaget, men svært mange av disse er i utgangspunktet positive til tanken og ønsker å overta ansvaret. Veier med fastboende berøres ikke. Vårt spørsmål er hva en nedprioritering kan komme til å bety for friluftsliv, jakt og fiske. Hvis private skog- og grunneiere overtar full kontroll over ferdselen og alle kostnader ved å vedlikeholde veiene, vil det trolig komme bommer og betalingsordninger. Vil dette ramme den uorganiserte ferdselen i skog og mark, som må ses på som et helsemessig gode?

Venstre mener at alle borettslag og andre som ønsker å ta ansvar for sin egen atkomstvei, bør få adgang til dette umiddelbart. Hytteeiere må akseptere at de selv må bære kostnadene for atkomsten til sine fritidseiendommer. Fastboende må ikke rammes. Uheldige konsekvenser for det allmenne friluftslivet bør utredes/diskuteres.

Kongsvinger Venstre, foreløpig møteplan for første halvår 2011
[em]
Som vanlig legger vi forberedende styremøter i forkant av kommunestyremøtene, som følger denne tidsplanen første halvår: 10/2, 10/3, 14/4, 19/5, 16/6, 23/6 (reserve). Alle datoer er torsdager.

Vår møteplan blir da slik (mandager på Øvrebyen VGS):
18. januar (nominasjonsmøte) NB! Tirsdag!
7. februar
7. mars
11. april
16. mai
13. juni
20. juni (hvis behov)

Det er ytret ønske om tidligere møtestart enn kl. 19.00 (18.00). Vi diskuterer dette 18. januar.

Kongsvinger 14. desember 2010-12-14
Lasse Andreassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**