Viktig med fokus på barn og skole

Sammen med de øvrige borgerlige partiene fremmet Risør Venstre forslag om økt tilskudd til barn med spesielle behov. Det positive forslaget ble vedtatt i bystyret og ga barneskolene et økt tilskudd til barn med spesielle behov med 640.000 kroner mens U.skolen fikk et økt tilskudd til barn med spesielle behov med 500.000 kroner. I tillegg ble det bevilget 300.000 kroner for å sikre stilling for tidlig intervensjon ved barnehagene (offentlige og private).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Kjrll MacDonald (H) og Jan Einar Henriksen (V) besøkte Risør U. skole i forkant av budsjettbehandlingen

Kjrll MacDonald (H) og Jan Einar Henriksen (V) besøkte Risør U. skole i forkant av budsjettbehandlingen
Foto: Kjell MacDonald

Tekstforslaget som fulgte med budsjettforslaget viser med all tydelighet at de borgerlige partiene har høyt fokus på problemstillingen og viser at de også vil følge opp politisk.

Tekstvedtaket lød:
Bystyret forutsetter at rådmann har faste rutiner for å sikre best mulig samhandling på tvers av kommunale driftsenheter slik at alle barn med spesielle behov følges opp på en god måte. Gjelder også samhandling med private barnehager. HU for oppvekst og omsorg godkjenner rutinebeskrivelsene og rapporterer til bystyret samtidig med fremleggelse av tertialrapportene.

I tillegg fremmet de borgerlige partiene flere forslag til investeringer for skole/barnehage:
• Ferdigstille opprusting Risør U. Skole/fagrom, inklusive nytt utstyr med 400.000 kroner
• Opprusting Risør U. skole/Blokk 11 med utstyr -­‐ økes med 1.100.000 kroner
• Opprusting barneskolene/fagrom med utstyr med 500.00 kroner
• Rehabelitering/ombygging Randvik barnehage vår/sommer 2011 – slik at barnehagen igjen kan ta imot full barnekvote fra høst 2011 med 1.200.000 kroner.
• Innkjøp av nytt utstyr/inventar til idrettshallen og de mindre idrettssalene på Søndeled og på Hope med 200.000 kroner

Risør Venstre er for sin del veldig godt fornøyd med de borgerlige partienes forslag til budsjett, vedtatt i Bystyret med god margin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**