Ønsker å etablere fond

Inntekter utover det som fremgår av budsjett skal disponeres av formannskapet, og ikke gå inn i driftsbudsjett. Gjelder alle økte inntekter, herunder økt momsrefusjon, aksjeutbytte Agder Energi, skatteinntekter, avgifter, tilskudd osv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Det er viktig å bygge fond for å kunne møte uforutsette utfordringer

Det er viktig å bygge fond for å kunne møte uforutsette utfordringer
Foto: Jan Einar Henriksen

Det ble klart da bystyret med 22 mot 8 stemmer gikk inn for de borgerlige partienes budsjettforslag 9.12.2010. Forslaget ble også vedtatt da bystyret i 2007 behandlet budsjettet, men den gang hang det med et årstall og for å få frem at vedtaket var generelt ble det fremmet på nytt ved årets budsjettbehandling.

Forslaget inneholdt også følgende punkter:

Risør bystyre ber videre:
• rådmannen styre utgiftene etter vedtatt budsjett slik at ekstraordinære inntekter ut over de som er budsjettert kan avsettes til å bygge fond for å bedre kommunens evne til å møte fremtidige utfordringer, nedbetaling av gjeld osv.

• formannskapet prioritere helse, omsorg og skole ved vedtak om bruk av økte inntekter/fond.

• rådmannen avsette forventet overskudd fra regnskap 2010 og midler fra eventuell videreføring av "eldremilliarden 2010" i 2011 til fond og øremerkes fremtidig bruk innen helse og omsorgssektoren som for eksempel Frydenborgsenteret

• rådmannen utrede om det er mulighet til å leie ut ledig kapasitet ved Frydenborgsenteret til omliggende kommuner slik at vi kan beholde kompetanse frem til vi igjen får behov for økte sykehjemsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**