Ledelsesproblem i Sandefjordskolen?

Det er uro i Sandefjordsskolen i forbindelse med gjennomføring av vedtatt omorganisering av ledelse og administrasjon. I innlegg sendt Sandefjords blad spør Marianne Reistveit og Tor Homleid om uroen er et uttrykk for at dagens ledelse ved skolekontoret ikke har de basisferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon som skal til for å nå målene som er satt for Sandefjordskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Skolene i Sandefjord har mange dyktige og engasjerte lærere og rektorer som legger ned en stor innsats for at våre barn og ungdommer skal lære, trives og utvikle seg som mennesker. De par siste årene har de lærerne og skolelederne vi har hatt kontakt med, i økende grad gitt uttrykk for frustrasjon og bekymring over situasjonen ved skolene i Sandefjord. Samarbeidsforholdet mellom skolene og ledelsen ved skolekontoret har vært en gjenganger: Mangel på kommunikasjon og dialog som erstattes av direktiver.

Skole- og barnehageutvalget vedtok i februar 2010 endringer i kommuneplanens kapittel om "Læringstilbudet" som innebar større fokus på elevenes læringsutbytte og en tydeliggjøring av hvilke krav som forventes oppnådd. 22. juni 2010 vedtok bystyret enstemmig en omorganisering av ledelse og administrasjon i skolene som skulle legge til rette for å nå målene. I saksframlegget pekes det på 8 suksesskriterier: Tydelig ledelse (politisk, administrativt og på skolene), løfte fram kompetente lærere, høye forventninger, en sterk tilbakemeldingskultur, gode relasjoner, tydelig ansvarsfordeling, tidlig fange opp elever med problemer, og enighet om skolens mål.

Vi tror de fleste lærere og ledere i Sandefjordsskolen langt på vei er enig i målene om økt fokus på læringsutbytte og forsterket innsats for å hindre at elever faller ut av skolen. Lærere og skoleledere er også innstilt på å innrette skolehverdagen med sikte på at målene nås. Samtidig ønsker de enkelte skolene frihet til å velge hvordan de skal arbeide for å nå målene. Ingen lærere eller rektorer er like, derfor er det ingen grunn til å tro at vi får de beste resultatene ved å presse alle skoler og alle lærere inn i de samme boksene. De beste resultatene får vi når det er enighet om målene, samtidig som den enkelte skole og den enkelte lærer gis stor frihet til å velge hvordan målene skal nås.

Når situasjonen nå har utviklet seg dit hen at skoleledelsen ved Framnes velger å si opp sine stillinger, mens andre ledere er sykmeldt, er det all grunn til å ta samarbeidsproblemene på alvor. Dyktige ansatte er ressurser skolen ikke har råd til å miste. Dersom de beste lederne og lærerne forsvinner ut døra fordi de ikke har tro på en skole med ensidig fokus på resultatene fra nasjonale prøver, kan vi glemme å nå målene om høyere kunnskapsnivå i basisfagene.

Grunnskolen har et samfunnsmandat som er langt bredere enn det Sandefjordsskolen nå lyssetter. Uten pedagogisk helhetstenkning mister skolen sin oppdragende og dannelsesmessige oppgave. For svært mange barn er skolen også en viktig mentalhygienisk arena som må ivaretas for å kunne innfri de oppgaver skolen er pålagt i vårt samfunn. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens ledelse ved skolekontoret i Sandefjord har de basisferdigheter i samarbeidsevne og relasjonsbygging som skal til for å nå de målene som er satt for Sandefjordskolen.

Tor Homleid, leder Sandefjord Venstre
Marianne Reistveit, Venstres representant i skole- og barnehageutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**