Privatisering av pleie- og omsorgstjenester i Drammen kommune

God kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene fordrer at det er et riktig
antall plasser og spesialplasser, høy kompetanse hos de ansatte i
tjenesten, tilstrekkelig antall ansatte, gode rutiner innenfor tjenesten,
et godt samarbeid internt i kommunen, med fastlegene og inn mot
spesialisthelsetjesten og at tjenestene er godt organisert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I dag er det tre totalt separate enheter som skal sikre gode
helsetjenester til innbyggerne våre — fastlegkommunen og Vestre Viken.
I tillegg er det flere avdelinger i Drammen kommune som skal sikre et godt
pasienttilbud.

Drammen Venstre er enig i at brukernes valgfrihet er et mål i seg selv,
men vi kan ikke se at private tilbydere av pleie- og omsorgstjenester
umiddelbart kan levere bedre tjenester enn det våre egne ansatte gjør i
dag. Vi er også usikre på hvordan private tilbydere kan gjøre
tjenestene billigere uten at det går negativt ut over kvaliteten. Det
betyr at Drammen Venstre er mot å privde pleie- og omsorgstjenestene som
Drammen kommune i dag har og tar ansvar for. Vi er imidlertid åpne for å
vurdere private tilbydere — forutsatt at de er minst like gode som de
tilbudene Drammen kommune har i dag.

Ulla Nordgarden

Foto: Venstre

Standpunktet bygger ganske enkelt på at Drammen kommune sin pleie- og
omsorgstjeneste synes god, og den har alle forutsetninger for å kunne
videreutvikles. Byen trenger ikke nødvendigvis nye organisasjoner som må
integreres i eksisterende samhandlingssystemer. Og det er ikke et mål i
se private pleie- og omsorgstilbydere skal få etablere seg i Drammen.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Pleie- og omsorg er et satsningsområde for kommunen, de som jobber
innenfor tjenesten gjør en svært god jobb, Drammen kommune har igangsatt
flere kompetansehevende tiltak, vi samarbeider med høyskolen for
ytterligere forbedringer og vi har institusjoner som høster lovord
nasjonalt. Drammen Venstre vil gi administrasjonen, lederne og de ansatte
tid til å videreutvikle arbeidet de har igangsatt, heller enn å kvesse
privatiseringsknivedet kommer til spørsmål om antall plasser, vil
Venstre alltid jobbe for å fjerne ventelister.

At Helgheim og Borgen viser til beregninger fra NHO Service for å
dokumentere påstandene om billigere tjenester er interessant på to
måter. For det første nevner de ikke kvalitet og innhold. For det andre
er NHO Service en interesseorganisasjon, og det er i alle fall grunn til
å be om flere regnestykker før en konkluderer med henhold til pris. Frp
sin konklusjon, at privatisering "beviselig har pos, er ikke riktig.
Innenfor pleie- og omsorg er det svært mange privatiseringsforsøk som
har gått riktig galt

Ulla Nordgarden ordførerkandidat for Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**