Bystyremøte onsdag 16/2

Oslo Venstre liveblogget fra onsdagens møte i Oslo bystyre. Her kan du lese høydepunkter fra møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Oslo Venstre liveblogger fra møtet. Bloggen starter nedenfra.

22.06 Bystyremøtet heves. Med det avslutter også Oslo Venstre livebloggingen.

21.22 Bystyret behandler revidert tiltakspakke for bedre luftkvalitet i Oslo.
Odd Einar Dørum: Det er ikke bare høye akuttverdier for luftforurensing i Oslo, snittverdiene ligger også for høyt. Venstre er for fortsatt piggdekkavgift. Vi vil også ha mulighet til forhøyet bomavgift på dager med akutt høy luftforurensing. I spesialtilfeller er det også aktuelt å ta i bruk datokjøring. Fra statlig hold må bilavgifter legges om, slik at vi ikke bare rammer CO2, men også NOX.

21.00 Bystyret behandler sak om bysykkelordningen – Status – Redegjørelse.
Ola Elvestuen: Bysykkelordningen har blitt en stor suksess. Den gir god fremkommelighet for brukerne av syklene. Vi er derfor for en utvidelse av ordningen. Likevel er Venstre skeptisk til flere frittstående reklameskilt som kan blokkere for fremkommeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

20.45: Bystyret behandler privat forslag fra Annelise Høegh (H) og Bjarne Ødegaard (H) av 29.10.2010 – Redd Bygdøy Allé – Tiltaksplan for bevaring av en grønn og frisk allé.
Det er viktig for Venstre at Bygdøy Alle bevares nettopp som en alle. Trærne må ivaretas ved trafikkbegrensing, reduksjon og omlegging av salting, samt skjøtselstiltak. Venstre tok initiativ til en minihøring for å få frem faglige råd i denne saken, og dette har resultert i enighet om en rekke tiltak.

20.20: Bystyret behandler saken “Handlingsplan mot prostitusjon 2011-2013”.
Toril Berge: Byrådet har en svært ambisiøs tilnærming til prostitusjonsfeltet i handlingsplanen de her legger frem. Vi legger til grunn at de høye ambisjonene blir fulgt opp i neste års budsjett. Det er ikke Venstre som hvert år dropper en rekke tiltak i budsjettet, men byrådet, derimot er det Venstre som sørger for at tiltakene videreføres når budsjettet vedtas i bystyret – til tross for byrådets opprinnelige kuttforslag.

19.26 Bystyret behandler saken “Bystyremelding nr. 1/2010 – Rusomsorgen i Oslo kommune”
Toril Berge: Det er rart at det å ha en rusavhengighet skal behandles helt annerledes enn en hvilken som helst annen sykdom. Det er mangel på politisk ansvar både hos staten og kommunen. Staten og kommunens tilbud må ses i sammenheng, og Oslo kommune må ta ansvaret. Venstre går ikke inn for å vedta garantier eller standarder. Kravene til tjenestene og brukernes rettigheter følger av loven, og det har de krav på å få oppfylt.
Odd Einar Dørum: Mangelen på samordning på rusfeltet er slående. Byrådslederen bør ta initiativ til et bedre samarbeid mellom Oslo og staten når det gjelder dette.

19.15 Bystyret behandler en rekke saker uten debatt:
27/11 Erverv av eiendom til avfallsformål – Kjøp av samtlige aksjer i selskapet Bladcentralen Eiendomsselskap AS – Haraldrudveien 20.
29/11 Vestlisvingen 190, Vestlitorget – Reguleringsplan – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Bydel Stovner.
30/11 Åsjordet 3 – Bjørnsletta skole – Detaljregulering, bebyggelse og anlegg – Undervisning – Bydel Ullern.
31/11 Rosenbergveien 15, Grorud – Detaljregulering – Kontor/forretning/bevertning/institusjon – Bydel Grorud.
32/11 Adamstuen – Reguleringsplan – Samferdselsanlegg – Bydel St. Hanshaugen.
41/11 Videreføring av sentral bestilling av barnehageplasser og sentralt ansvar for dimensjonering av barnehagekapasiteten i Oslo.

18.45 Bystyret behandler sak om Hasleveien 9-13, reguleringsplan – Studentboliger – Bydel Grünerløkka
Ola Elvestuen: Flere studentboliger i Oslo er bra. Denne planen er likevel ikke noen god plan. To etasjers utvidelse blir her for mye i forhold til omgivelsene, og de nye byggene på bakkeplan vil ta bort uteareal. I så henseende må studentboliger behandles som alle andre byggeprosjekter. Vi må jobbe for å skaffe andre tomter til studentboliger, så som de 500 boligene som skal bygges i Bjørvika.
Ola Elvestuen: Når Fremskrittspartiet støtter Ap og SV i å bygge dette syvetasjers bygget, bør det være et problem for byrådet, siden det viser med all mulig tydelighet at Frp ikke tar ansvar for byrådets politikk. Men flertallets vedtak her i dag er først og fremst et problem for naboene, som mister både lys, utsikt og kveldssol som følge av dette prosjektet.
Vedtak: Utbyggingen ble vedtatt.

18.46 Bystyret tar sete etter middagspause. Ane Willumsen erstattes av Terje Bjøro i Venstres gruppe.

17.04 Bystyret behandler sak om forslag til budsjett 2011 for Bydel Østensjø – Anke over bydelsutvalgets vedtak i Sak 209/10 16.12.2010. Bydelsutvalget, som har sosialistisk flertall, har ikke villet gjennomføre bystyrets vedtak om fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Vedtaket er anket inn til bystyret.
Ola Elvestuen: Fritt brukervalg ble innført ved vedtak i bystyret i 2008. De sosialistiske partier var imot dette dengang, og det er også de sosialistiske partier i bydelsutvalget som står bak vedtaket vi her behandler en anke over. Det er ingen tvil om at bydelsutvalgets vedtak går imot bystyrevedtaket fra 08, og vedtaket må derfor oppheves.

17.02 Bystyret behandler en rekke saker uten debatt:
21/11 Protokoll fra bystyrets møte 26. januar 2011.
23/11 Søknad om videre fritak fra verv som medlem av bystyre og helse- og sosialkomiteen – Eirik Brunvatne Thommessen (A).
24/11 Suppleringsvalg til lokal klagenemnd i Bydel Bjerke for perioden 2007-2011 (F).
25/11 Valg av meddommere til Borgarting lagmannsrett – suppleringsvalg.

16.04 Privat forslag fra Ingrid Baltzersen (R) av 05.01.2011 om TT-transport.
Odd Einar Dørum: Venstre har oppfattet at byråden har tatt selvkritikk, og gått inn for å gjøre ordningen bedre. Det gjør inntrykk når man hører alle historiene fra brukerne. Venstre har bidratt i komiteen til at vi finner konstruktive løsninger. Jeg er glad for at Venstre nå har fått tilslutning til vårt prinsipielle standpunkt om at Ruter skal få ansvar for TT-kjøringen – som er en del av kollektivtilbudet. Vår rolle som ombudsmenn er å lytte til de bekymringer og problemer brukerne har, og finne løsninger på utfordringene. Det er systemet som skal tilpasses borgerne, og ikke borgerne som skal jenke seg etter systemet.
Ola Elvestuen: Vi skal her ut av en situasjon der flere ting må ivaretas: Brukere som ikke trenger spesialbil må få tilbud om å bruke vanlig bil. Kommunen må vurdere om kontrakten bør opphøre, eller om den sammen med leverandøren kan gjøres god nok til at tilbudet blir så godt som det skal være. Det er bra at det nå er enighet om at Ruter skal overta ansvaret for kollektivtrafikk også for brukere av TT-ordningen.
Vedtak: Forslaget fra Rødt ble forkastet. Et alternativt forslag til vedtak i seks punkter ble enstemmig vedtatt. Vedtaket inneholder ulike kvalitetskrav til TT-tjenesten, samt et prinsipielt vedtak om at ansvaret for TT-kjøringen skal overføres til Ruter.

15.04 Muntlig spørretime. Temaer i spørretimen så langt:
– Ap: Reklame på Hafslunds nedstigningstårn: Reklamen fjernes snarlig, tårnene byttes ut etter hvert.
– SV: Status og fremdrift for bygging av biogassanlegg: Fullføres for prøvedrift i 2012.
– Ap: Prioritering mellom ulike elevgrupper i skolene – prioriteres flinke elever fremfor svakere? Nei, alle elever er like viktige.
– Frp: Storgata 36c, som brukes til rustiltak, ble for noen år siden overført vederlagsfritt til staten, staten skal nå selge, hva skjer med bygget? Helseministeren har svart kommunen at man må betale markedspris for bygget.
– Ap: TT-tjenesten er satt ut på anbud, og kontrakten har en mulighet for heving ved vesentlig kontraktsbrudd. Er kontraktsbruddene nå vesentlig, og bør kontrakten heves? Byråden undersøker nærmere, men er ikke klar til å trekke noen konklusjon foreløpig.

Ola Elvestuen (V): Det er svært glatt i gatene om dagen. I 2006 ble det vedtatt at kommunen skulle overta strøing av gater og fortau fra private gårdeiere, som den gang hadde ansvaret, i området innenfor ring 3. Mener byråden at vintervedlikeholdet i dag er bedre enn den gang?
Byråden: Kommunen har ansvaret mellom Ring 1 og Ring 3, mens de private fortsatt har ansvaret innenfor Ring 1. En evaluring viser at brøyting ble bedre, men at strøing er på samme nivå.
Ola Elvestuen: Vi må vel fastslå at uansett om det er bedre eller dårligere nå, så er det ikke godt nok. Har byråden nok penger på budsjettet til dette?
Byråden: Budsjettet dekker en “gjennomsnittsvinter”. I år har man allerede gått over budsjett.

– Ap: Leiepriser for svømmebassenger har steget i det siste, etter at idrettsetaten overtok ansvar for utleien fra bydelen. Finner byråden det rimelig at frivillige idrettslag skal betale så mye? Svømmeklubbene har en støtteordning som andre idrettslag ikke har, for å dekke blant annet kostnader til leie av svømmehall. Støtteordningene vil bli gjennomgått i idrettsmeldingen, som legges frem snarlig.
– Rødt: Anbudsutsatte tjenester: Kommunen har anledning til å holde tilbake innsparte midler leverandøren tjener ved å betale under tariff. Er dette gjort? Tilbakeholdsadgangen gjelder sosial dumping, det er uklart om tilfellet Adecco faller inn under dette.

Toril Berge: Oslo Hospital ble før jul truet med nedleggelse fra regjeringshold. Så fikk man beskjed om at Oslo Hospital var reddet likevel. Nå sies det at en avdeling er reddet, mens den andre legges ned. Har byråden hørt noe mer fra regjeringshold, eller er alt fortsatt i uvisse?
Byråden: Hun er kjent med at det er uklarhet rundt dette, men ber om å få komme tilbake til dette skriftlig.

15.00 Opprop ved ordfører Fabian Stang. Venstre er representert ved Ola Elvestuen, Toril Berge, Kjell Veivåg, Ane Willumsen og Odd Einar Dørum. Guro Fjellanger og Olaf Thommessen har forfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**