Årsmøteuttalelse: Fremtidsrettede og liberale løsninger

Oslo Venstre vil at Oslo skal være en by der det er trygt å bo, vokse opp og bli gammel. Venstre forener store utfordringer med en fremtidsrettet, liberal og grønn politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oslo Venstre mener det skal være attraktivt å reise kollektivt og målet er at kollektivandelen fortsatt skal øke på bekostning av privatbilbruk. Gjennom en årrekke har Venstre sørget for viktige og gode initiativ for kollektivtrafikken: Lavere priser på månedskort, skjerpede krav til miljøvennlige busser, nye T-banevogner, hyppigere avganger på viktige linjer, et styrket nattkollektivtilbud med reduserte takster og oppgradering av skinnegang og stasjoner har vært viktige elementer i denne satsingen. Oslo Venstre vil videreføre kollektivsatsingen i årene fremover i form av Fjordtrikken gjennom Bjørvika, fornyelse og utvidelse av trikkeparken i tillegg til oppstart av byggingen av Lørensvingen.

Oslo Venstre er opptatt av at Oslo kommune tar klimautfordringene på alvor og at byen oppfyller sine klimaforpliktelser. Forbedrede støttetiltak skal sikre økt uskifting av oljefyr og overgang til fornybare energikilder. Tiltakene vil ha som mål å gi lønnsomhet for alle – i tillegg til positive miljøvirkninger.

Oslo Venstre mener at Oslo skal opprustes fram mot byens 700-årsjubileum som landets hovedstad i 2014. Det er behov for en systematisk og storstilt oppgradering av gatenettet i sentrum og offentlige byrom skal ha en kvalitet som er Norges hovedstad verdig. Byrommet skal holdes fritt for søppel og grøntområder skal vedlikeholdes. Sykkelveinettet må bygges kraftig ut og nord/sør- og øst/vest-forbindelser gjennom sentrum må på plass. Gågatenettet skal bygges videre ut i sentrumskjernen og kommunen må sørge for bedret belysning.

Oslo Venstre mener at kommunen skal legge til rette for alle som ønsker å skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Et dynamisk næringsliv trenger både arbeidsskapere og arbeidstagere og Oslo må tiltrekke seg kompetanse og arbeidskraft. Oslo skal være en næringsvennlig og gründervennlig by der det legges til rette for flere nye kunnskaps- og miljøbedrifter. Venstre støtter bruk av offentlig-privat samarbeid der dette er hensiktsmessig og vil også bruke konkurranseutsetting som et virkemiddel for å oppnå bedre løsninger, bedre tjenester og bedre kvalitet. Venstre går imot gjeninnføring av eiendomsskatt i Oslo.

Oslo Venstre vil beholde «blandingsmodellen» i eldreomsorgen som innebærer bruk av både kommunale, private og ideelle institusjoner. Ansvaret skal fortsatt ligge hos Oslo kommune som bestiller av tjenestene. Oslo har behov for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn de neste årene og Venstres ambisjon er at utbyggingen av nye og flere plasser skjer på en måte som sikrer enda bedre kvalitet.

Oslo Venstre mener Osloskolens fremste oppgave er å formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Ingen elever er like og skolesystemet må se, løfte og gi muligheter til hver enkelt elev. En god skole er også den viktigste arenaen for å oppnå god integrering. Venstre vil avbyråkratisere lærerrollen. Den rødgrønne regjeringen er blitt skolens største tidstyv, gjennom en endeløs strøm av nye rundskriv, forskrifter og lovendringer. Skolene må sikre etter- og videreutdanningsopplegg for lærere. Den kraftige elevveksten i Oslo de kommende årene innebærer også behov for fortsatt betydelige investeringer i nye skoleanlegg og midler til rehabilitering av eksisterende skoler. Venstre vil ha gode nærskoler og ønsker ikke å busse elever rundt i byen. Oslo skal være Norges fremste studentby som skaper rom i bybildet for studentkultur, studentliv og studentaktiviteter. Kommunen skal legge til rette for kvalitet ved de mange institusjonene for forskning og høyere utdanning.

Oslo Venstre mener Oslo skal ha plass til alle. Barnevernet må ha rammer til å ta beslutninger til barnas beste og foreldre skal være trygge på at barn får den oppfølgingen de skal ha. De som trenger et kommunalt boligtilbud skal få dette. Mange som bor i Oslo har også store problemer knyttet til rusavhengighet og det setter store krav til å ha en rusomsorg med variasjon og nytenkning. Alle som ønsker et avrusningstilbud skal få dette uten å måtte stå lenge i behandlingskø. Venstre er villig til å ta i bruk et bredt spekter av virkemidler og terskelen for å få adgang til legemiddelassistert behandling og rehabilitering må senkes.

Venstre er et liberalt, borgerlig og grønt parti. Venstres mål er å få gjennomført Venstres program og politikk, men vi vil opptre løsningsorientert i møtet med andre partier i bystyret om en ansvarlig politikk til det beste for byen og innbyggerne. Venstre vil videreføre det borgerlige budsjettsamarbeidet som er etablert det siste tiåret. Venstre går til valg på et byråd bestående av sentrumspartiene og Høyre. Uten en slik løsning vil Venstre forholde seg til et byråd fra sak til sak og opptre uavhengig for å få flertall for egen politikk. En stemme på Venstre er en stemme for et mer liberalt og grønt Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**