Detaljhandel på Sildetomta vil ødelegge for god sentrumsutvikling

Gjennom sentrumsplanen legger vi viktige føringer for byutviklingen for mange år framover. En viktig ambisjon er å få et godt og levende bymiljø både på Nymoen og Vestsida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I dette arbeidet er det viktig å gi rammer for en byutvikling som sørger for at byens kulturhistorie og særpreg ikke drukner i alt det nye, og at fremtidens Kongsberg sentrum sikres gode grøntarealer. Et annet viktig forhold er å sikre en balanse mellom Vestsida og Nymoen, og egentlig også mellom de "gamle" handlegatene og de nye kjøpersentrene.

Sentrumsplanen skal opp til sluttbehandling i kommunestyret onsdag 23. mars. Behandlingen i UMU for et par uker siden ga endringer i planforslaget som er verdt å merke seg.
Høyre, Ap, Sp og Frp sikret flertall for å fjerne en rekke lekeområder og gangsmetter. Dette er uheldig fordi planforslaget som nå skal sluttbehandles åpner for en såvidt kompakt utbygging i sentrum at alle disse grøntområdene er viktige.

Men den aller verste endringen som et stort flertall i UMU gikk inn for, var å tillate detaljhandel på Sildetomta. Jeg håper dette var en glipp, og at partiene som stemte for dette vil revurdere dette i sluttbehandlingen i kommunestyret.

Som bakgrunn for dette er det greit å huske at Stortorvet og Berjasenteret ble etablert ut fra tanken om at på Kongsberg ønsker vi handel i byens sentrum. Vi ønsket å unngå den tabben mange andre norske byer har gjort ved å legge kjøpesentre utenfor sentrum og med det tappe sentrum for byliv og handel. Kongsbergs nye kjøpesentre skulle supplere bygatene og samlet sett gjøre byen til et attraktivt handlested. Vi ønsket litt grovt sagt kjedebutikker i sentrumsnære kjøpesentre og nisjebutikker i bygatene. Dette er et godt prinsipp, men det krever riktig "dosering". Det må ikke bli så mye kjøpesenter at gatehandelen dør ut.

Erfaringen de siste par årene er dessverre at kjøpesenterutbyggingen har blitt litt for stor i forhold til det faktiske handelsvolumet en by på Kongsbergs størrelse trenger. Stortorvet og Berjasenteret har tappet Vestsida og også sentrumsgater på Nymoen for butikker. Aller verst har det gått ut over Vestsida der sørgelig mange butikklokaler nå står tomme. Å åpne for detaljhandel på Sildetomta nå, vil tømme bygatene ytterligere. Det vi medføre den tabben vi ville unngå, – å flytte tilnærmet all handel ut av bygatene og inn i kjøpesentrene. Det er også et poeng her at Berja ennå ikke er ferdig utbygd og har muligheter for nye store butikklokaler.

Jeg har forståelse for at PK og andre grunneiere forsøker å påvirke lokalpolitikere til både å tillate store byggehøyder og flest mulig funksjoner på sine arealer. Dette er de i sin fulle rett til å gjøre. Men byens politikere må tenke helhet. Deres rolle er å se sammenhenger, og ikke ivareta enkelte utbyggere på bekostning av god byutvikling. Her synes jeg flertallet i forrige UMU-møte sviktet sin rolle og byen.

Hvis handel i bygatene på Vestsida og på Nymoen skal kunne styrkes igjen, må vi nå sette noen bremser på handelsutvikling på Sildetomta. Handel på Sildetomta må begrenses til volumvarer, detaljhandel kan eventuelt komme om noen år når byen har behov for dette.

Ellen Korvald, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**