Stemmerett ved valget i 2011

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Følgende har stemmerett:
Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Derfor anbefaler vi at du sjekker om du står i mantallet og hvor du kan gi din stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**