Fylkesutvalget positive til friluftspark på Stangholmen

Risør kommunes søknad om tilskudd til tilrettelegging av Stangholmen som friluftspark fikk full støtte i Fylkesutvakget, som anbefaler Direktoratet for Naturforvaltning å gi tilskudd som omsøkt. I tillegg pekte Fylkesutvalget på at prosjektet var svært viktig for friluftslivet i regionen og var innstilt på å yte et tilskudd på 300 000 krner for å fullfinansiere budsjettet for 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 En bypark på Stangholmen gir Risør en helt ny dimmensjon sier Jan Einar Henriksen (V)

En bypark på Stangholmen gir Risør en helt ny dimmensjon sier Jan Einar Henriksen (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

I saksfremlegget skrives videre:

Risør kommune ønsker å utvikle Stangholmen til en friluftspark, og søker Direktoratet for Naturforvaltning om tilskudd til de planlagte tiltakene. Prosjektet er planlagt over en treårs periode og totalt budsjett er 15 909 000 kroner. Det søkes i første omgang om 3 690 000 kroner for 2011. Fylkesrådmannen anser prosjektet som svært positivt for friluftslivet i regionen og støtter søknaden fra Risør kommune. Dersom prosjektet ikke kan fullfinansieres av Direktoratet for Naturforvaltning, foreslår fylkesrådmannen å prioritere inntil 300 000 kroner av tilskuddsmidlene fra Kap. 1427 post 31 for 2011 — tiltak i friluftsområde.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Risør kommune har planer om å utvikle Stangholmen til en friluftspark. Kommunen fremholder at Stangholmen har en spesiell posisjon blant øyene i Risør skjærgård. Båtforbindelsen, det gamle fyret, restaurantene og den nye konsertarenaen knytter øya tettere til byens liv og kultur enn øvrig skjærgård.
Kommunen ønsker å videreutvikle øya og øke tilgjengeligheten til øya ved å lage en ny steinmolo og tilrettelegge for fergetrafikk og forbedre havnen. Videre planlegges det blant annet å sette opp nytt servicebygg med toalett og dusj, strandsti med tredekke, badestrand og leke- og aktivitetsareal i gammel hage. Alt skal være tilgjengelig også for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

Prosjektet er planlagt over en treårs periode. Totalt budsjett er 15 909 000 kroner. Kommunen har satt av 1 500 000 kroner til prosjektet. Budsjett for 2011 er 4 100 000 kroner, og det søkes om 3 690 000 kroner fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Kommunen skal i 2011 bidra med 410 000 kroner. I 2011 planlegger kommunen å bygge nytt servicebygg og koble til kommunalt vann og avløp. Videre påbegynnes reguleringsplanarbeid for molo og havneanlegg.
I oktober 2010 var fylkeskommunen på befaring til Stangholmen sammen med Risør kommune og DN. DN uttrykte da at dette var tiltak det kunne søkes om tilskudd til. DN la vekt på at øya måtte gjøres tilgjengelig for alle, også for de uten egen båt. Det er også viktig at de fleste tiltakene gjennomføres med universell utforming.

Fylkeskommunen skal behandle søknader fra kommunene om tilskudd til tiltak i friluftslivsområder. I søknader som avgjøres av DN skal fylkeskommunen gi en tilrådning av innkomne søknader før videresending innen 1. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**