Lokalpolitikk — Venstre vil slippe skolene fri

Skoleeiere og pedagoger må stå friere til å velge profil, innhold og utforming av utdanningstilbud på alle nivåer, slik at dette kan tilpasses hver enkelt skole og hver enkelt elev. Norsk skole blir ikke bedre ved enda mer sentral styring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Venstre vil styrke skolen gjennom rekruttering av flere lærere, kompetanseheving, bedre samarbeid mellom hjem og skole og ved å redusere skjemaveldet og byråkratiet. Som et første skritt til en friere skole vil Venstre forenkle læreplanverket, slik at kompetansemålene blir færre og mer målbare. Vi må ha tiltro til at den enkelte lærer, rektor og skole selv vet best hvordan læringsopplegget skal utformes for å nå kompetansemålene.
Også elevene bør få større frihet i hele opplæringsløpet. Mer praktisk undervisning kan være med på å motivere skoletrøtte elever og er et viktig tiltak for å motvirke frafall. Samtidig må ordningen med utplassering i yrkeslivet forenkles slik at elever med behov for alternativ opplæring skal få det.

Alle elever skal få en opplæring som er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Kommunene må ha stor frihet til selv å organisere tilpassede opplæringstilbud, enten i klasser eller grupper. Venstre vil understreke at også de faglig sterkeste elevene skal få videreutvikle sin kompetanse gjennom et tilpasset undervisningsopplegg. Venstre vil gjøre det lettere å starte kommunale og fylkeskommunale forsøk i skolene, under forutsetning av egen finansiering og evaluering.

Kravet til fagsammensetning bør også endres i videregående opplæring. Det bør være større muligheter til å ta fag fra andre utdanningsprogrammer i utdanningsløpet. Innenfor fag- og yrkesopplæringen må man sikre en mer fleksibel modell for gjennomføring av opplæringen, for eksempel må det være mulig å ta praksis i bedrift rett etter ungdomsskolen og heller ta videre opplæring i skole når eleven er klar for det.

Arild Raftevoll
Ordfører kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**