Formannskapet godkjente økte kostnader til private barnehager

Formannskapet vedtok tirsdag å bevilge 1.050.000 kroner til inndekning av beregnede merkostnader til private barnehager i Risør kommune og at beløpet tas fra avsetning til disposisjonsfond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Viktig å finne løsninger på akutte utfordringer uten at en samtidig bygger opp overkapasitet

Viktig å finne løsninger på akutte utfordringer uten at en samtidig bygger opp overkapasitet
Foto: Jan Einar Henriksen

Samtidig godkjente formannskapet rådmannens innstilling til samarbeidsavtale med de private barnehagene og rådmannens forslag til lokale retningslinjer for tildeling av offentge tilskudd til ikke kommunale barnehager. Sakens skal også behandles av HU for oppvekst og omsorg og det er de som fremmer innstilling til bystyret.

Formannskapet vedtok også at det etableres et midlertidig opptak ved Fargeskrinet barnehage slik at kommunen blir i stand til å ivareta etterspørselen etter barnehageplasser. Etterspørsel skyldes bla at det i 2006 ble født 81 barn, mens det i 2005 ble født 48 og i 2007 ble født 54 barn. Behovet for barnehageplass er derav svært varierende og det er positivt at det nå gjøres grep for å ta en forventet topp i behovet.

Etter innspill fra Jan Einar Henriksen (V) vil ordfører/rådmann ta kontakt med HU for oppvekst og omsorg slik at de kan følge opp bystyrets enstemmige vedtak om barnehageplan fra 9.12.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**