Program Drammen Venstre, 2011-2015

Drammen — mangfoldig og miljøbevisst

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er det sosialliberale partiet, som staker ut en tredje vei i norsk politikk. Vi er liberale fordi vi tror på enkeltmenneskets evne til å skape et godt liv for seg selv. Vi er sosiale fordi vi mener at det å ta ansvar for eget liv også innebærer å ta ansvar for våre medmennesker.

Venstres politikk forener frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet og for hverandre. Venstre er uavhengig av særinteresser; vi bygger vår politikk på et helhetssyn.

Venstres visjon
Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstres kjernesaker er skole, næringsliv, velferd og miljø.
Disse vil behandles under temaene:

Oppvekst
Miljø
Byutvikling
Kultur
Næringsliv og Samferdsel
Inkludering
Helse og omsorg
Demokrati

Studenter, høgskole, universitet, studier

Oppvekst

Visjon
Venstre vil at Drammen skal være en god hjemby for nye og gamle innbyggere og vi leder an i prosjektet "Norges beste skole".


Veien dit går gjennom godt utdannet personell på skolene som ivaretar elevenes faglige og sosiale evner, og en selvstyrt skole hvor lærere, foreldre, elever og rektor gis større frihet til å utforme sin skole etter lokale og individuelle forhold. Venstre tror at kreativitet og initiativ blomstrer best under frihet.

Venstre satser spesielt på:

Skole
Ha systematisk videre/etterutdanning av lærere ved blant annet å gi lærere i Drammens-skolen tilleggsutdannelse innen det å jobbe i en flerkulturell skole.
Ha skoleledelse med formell skolelederkompetanse.
Ha høyere lærertetthet, sosiallærere på alle skoler og rådgivere på alle ungdomsskoler.
At barn i Drammen tilbys sommerskole der de selv kan velge mellom ulike fag og aktiviteter.
Å gi skolene større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et mangfold av faglige profiler og pedagogiske arbeidsmåter.
Å redusere tiden hver enkelt lærer bruker på kommunalt pålagt byråkrati og skjemavelde, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling.
Å sikre at skoler med en høy andel elever med spesielle behov får flere lærere per elev.
Forbedre leksehjelpsordningen.
Utvide skolehelsetjenesten.
Sørge for at elever som kommer til Drammen uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklassene til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok til å dra nytte av undervisningen.
Arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i undervisningen.
Sikre en pedagogisk forankret undervisning for elever med lærevansker, og sørge for evaluering av gjennomført spesialundervisning.
Åpne for at morsmålsundervisning kan erstattes med flere timer i norsk for flerkulturelle elever, hvor regningen betales av kommunen.

Barnehage
Ha full barnehagedekning hele året og likebehandling av private og kommunale barnehager.
Utvide tilbudet for fleksible åpningstider i barnehagene kombinert med regler om maksimal oppholdstid.
Sørge for at barnehagene i Drammen primært er et sted for læring gjennom lek og utforsking og ikke undervisning.

SFO

Beholde SFO som et frivillig suplement til skolen – ikke som en del av en utvidet skoledag og sørge for å fylle SFO med gode og sunne aktiviteter for barna.
Tilby gratis SFO for lavinntektsgrupper.

Barns oppvekst
Styrke arenaer for barn og unge der det er rom for de som ønsker et alternativ til organiserte aktiviteter, f.eks nærmiljøanlegg med skateramper, akebakker og lignende.

Klima, miljø, vindmøller

Miljø

Visjon
Drammen skal ha ren luft, rent vann og ta vare på det biologiske mangfoldet. Drammen skal ta et lokalt ansvar for å redusere utslipp av klimagasser. Drammen skal være en av Nordens ledende byer innenfor klimareduksjon og miljøvern.

Veien dit går via klassisk miljøvern som å sikre det biologiske mangfoldet. Det inkluderer klimaarbeid som å redusere kommunale og private utslipp av drivhusgasser, og det betyr trivsels- og helsearbeid for innbyggerne, som å redusere støy, luftforurensing, ha grønne lunger og lett tilgang på områder for friluftsliv.

En viktig del av dette er en felles areal- og transportplan med våre nabokommuner, for å sikre gode kollektive transportløsninger og bebyggelse i sammenheng med kollektivknutepunkter. Dette ønsker vi blant annet å få til gjennom prosjektet Buskerudbyen.

Venstre satser spesielt på:

Drammen kommune
Innføre passivhus eller tilsvarende som standard ved bygging av kommunale bygg innen 2012.
Alle kommunale biler skal være elbiler innen 2015
Styrke miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser.
Redusere klimautslippene ved kommunens egen reisevirksomhet ved at alle kommunens ansatte skal benytte seg av det mest miljøvennlige reisealternativet.

Drammens innbyggere:
Innføre økonomisk støtte på 10.000 kroner til alle Drammensere som bytter ut en fossildrevet bil med en elbil.
Innføre kommunal pant på 4000 kroner for alle som skifter fra vanlig vedovn til en svanemerket rent brennende ovn.
Fjerne kommunale saksgebyrer ved søknad om oppføring av passivhus eller prosjekter innenfor «Futurebuilt». Jobbe for å utvide ordningen med lave gebyrer for annen miljøvennlig bygging.
Innføre rett til å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet eller strømnettet for utbyggingsprosjekter som generer mer fornybar energi enn de bruker.
Etablere 100 kommunale ladepunkter for elbil innen 2014. Etablere rett til ladepunkt for innbyggere med gateparkering.
Etablere egne søplekasser for panteflasker, hvor det besørges at flaskene pantes og ikke havner i vanlig avfall.
Gjennomføre en klimavettkampanje i Drammen for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester.
Avsette 5% av årlig utbytte fra EB til et fond som støtter initiativ for strømsparing, bruk av alternative energikilder og utskifting av biler. Fondet skal støtte både bedrifter og privatpersoner.
Gjennom ENØK-fondet er målet at alle private oljefyringsanlegg skal skiftes ut
Pålegge EB å gjennomføre strømsparetiltak tilsvarende 20 prosent av dagens forbruk

By og mark:
Etablere en fast markagrense i samarbeid med nabokommunene.
Fjerne veiavgift til Spiralen og Landfalltjern.
Ha universelt utformete grønne lunger i hver bydel tilpasset alle aldersgrupper.
Redusere trafikkstøy ved å bygge flere støygjerder og redusere fartsgrenser.
Forvalte byens skogarealer på en bærekraftig måte, og særlig sørge for at gammelskogen tas vare på og sikre mot uthuling av LNF-områder.
Begrense bruken av veisalting på strekninger der trær er spesielt utsatte.

Dyre- og plantelivet:

Lage en kunnskapsdatabase over kommunens truete arter og naturtyper og overvåke utviklingen av bestandene av truete arter
lage regionale forvaltningsplaner for områder med truete arter og naturtyper
å forby jakt på ulv, bjørn, gaupe og jerv i kommunens skoger.
Bevare gamle trær på kommunal grunn ved å innføre strenge regler for felling av gamle trær, etablere et program for systematisk nyplanting og etablere en verne-ordning for store trær i byggesoner.

Cappelengate Drammen

Byutvikling

Visjon
Drammen skal ha en byutvikling på byens premisser, hvor modernisering og historie kan leve side om side. Vi vil at Drammen skal bevare sin egenart, og utvikle seg i tråd med de naturlige ressursene og den kulturelle arven som byen har

Veien dit går via fortetting av bykjernen med byutvikling rundt de store kollektivknutepunktene. Drammen Venstre ønsker å åpne byen mot fjorden og er derfor motstander av en større containerhavn på Holmen. Drammen Venstre ønsker en tettere, mer urban by hvor de grønne lungene ivaretas og hvor gammel og ny bebyggelse sees i sammenheng.

Venstre satser spesielt på:

Buskerudbyen

Styrke regional arealplanlegging, som bidrar til helhetlig planlegging av boligbygging og satsing på kollektivtransport

Fjorden
Arbeide for byutvikling av sentrumsnære sjøområder. Omregulere områdene på Brakerøya og Tangen till handel, kontor, bolig og kunnskapsbasert næring. På sikt omregulere indre deler av Holmen fra havn til kontor, handel og kunnskapsbasert næring. Inngå en bindende dialog med Lier kommune om en sammenhengende felles Fjordbyplan.

Drammenselva
Legge til rette og ta initiativ til å omregulere resterende områder av elvebredden fra industri til kombinert, bolig, næring og handel.
Utvide skulpturprosjektet langs hele elvepromenaden.

Sentrum
Bevare sentrum som handelsarena, stenge bybrua for privatbilisme og åpne for kultur- og næringsvirksomhet på deler av brua.
Legge til rette for etablering av sentrumsnære kjøpesentre på Strømsøsiden. Omregulere sydsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra industri til bolig, handel, kontor og kjøpesentre.

Forenkling
Lage oversiktlige områdeplaner og reguleringsplaner for hele Drammen som sikrer innbyggerne klare rettigheter i henhold til utbygging, og etablere rimelige faste gebyrer som gjør det enklere for folk å søke
forenkle byggesaksbehandlingen gjennom tydelige kommunale reguleringsplaner og opprydding av kommunale vedtekter.

Bymiljø:
Lage en langsiktig plan for fjerning av høyspentledninger på Åssiden, lage en langsiktig plan for å legge alle luftspente ledninger i bakken.
Koordinere gravearbeidet i kommunen på en slik måte at flest mulig bredbåndskabler og strømkabler legges i jorda og ikke luftspenn.

Byhistorie
Etablere en egen stilling i kommunen som Byantikvar som skal benyttes som høringsinnstans i alle saker som angår sitt fagfelt, kartlegge verneverdig bebyggelse i Drammen og sikre områdeplaner for sammenhengende verneverdig bebyggelse.

Spiralen
Jobbe for en revitalisering av Spiralen i samarbeid med private aktører

Strømsø skole

Kultur

Visjon
Drammen Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i mangfoldet av kulturtilbud i byen vår og i den sammenheng flere arenaer for møte med kunst og kultur. Drammen skal være en vital kulturby hvor kreative mennesker velger å bosette seg og utøve sin kulturnæring.

Veien dit går via et bredt kulturtilbud som brukes av store deler av befolkningen. Dette innebærer en rimelig kulturskole, et helgeåpent bibliotek, et variert fritidstilbud og gode rammevilkår for alle aktører.

Venstre satser spesielt på:

Frivillige organisasjoner:
Det er viktig å ha stor bredde i idrettstilbudet i Drammen, både organisert og uorganisert idrett, at lokal idrett skal prioriteres, å få foreningene inn i SFO og som driftere av bydelshus og fritidsklubber.

Kunst:
Venstre vil ære den avdøde poeten Triztan Vindtorn gjennom ulike tiltak. Det kan være så etablere en opplevelsespark, en nasjonal poesipris eller veioppkalling.
Øke kommunens innkjøp av offentlig skulptur og utsmykking
å etablere en kunstfaglig komité som skal vurdere offentlige utsmykkingsoppdrag, kunstneriske innkjøp og mottak av gaver til byen.

Kulturarenaer:
å sikre en rimelig kulturskole.
Etablere et senter for grundere og kunstnere (for eksempel Strømsø Kunst og Gründersenter (SKG) i Strømsø gamle ungdomsskole). Senteret skal tilby rimelige atelier for kunstnere og arbeidsplasser for gründere i etableringsfasen. Senteret skal bli en smeltedigel hvor kunstnere og entreprenører danner nye nettverk og arbeidsformer.
Sikre rimelig leie for mindre lokale teatergrupper og amatører ved Drammen

Scener: (Union og Drammen Teater).
Ha helgeåpent bibliotek hele året og arbeide for å øke innkjøps- og driftstøtten.

Kulturminner:
Å sikre strengere oppfølging av verneverdige bygninger. Bygninger i kommunens verneplan skal ha et absolutt vern.

Noen i Drammen

Næringsliv og Samferdsel

Visjon:
Drammen by skal ha et variert næringsliv som tilbyr alle tjenester innbyggerne har behov for, samtidig med at de er lokkende for byens unge og potensielle innflyttere.

Veien dit går via et godt bymiljø med gode velferdstjenester og gode skoler. Videre må vi legge til rette for næringsarealer og fleksible transportmuligheter. Venstre ønsker at kommunen skal være en god samarbeidspartner.

Venstre satser spesielt på:
Sikre tilgjengelige lokaler for nyetablering av bedrifter, med subsidiert leie (Se gründersenter under Kultur).
Etablere næringsklynger for å skape synergieffekter av samarbeid mellom beslektede bedrifter.
Redusere kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse.
Jobbe for at mer av pengene fra Innovasjon Norge blir kanalisert der næringslivet finnes — i Drammensområdet.
Drammen kommune kan gjennom sin rolle som innkjøper stimulere til økt nyskapning i næringslivet ved å velge nye, innovative og klimavennlige løsninger.
Begrense skjemaveldet, byråkratiske prosesser og offentlige avgifter, ved å innføre en reell solnedgangslovgivning i Drammen kommune
Gå mot enhver form for eiendomsskatt i Drammen.
Sørge for et liberalt regime for lukketider og skjenketider, slik at også servering kan skje i bydelene. Sørge for ryddige og lovlydige forhold gjennom et enkelt regelverk og hyppige kontroller hvor useriøse aktører raskt lukes ut.
Stimulere til elevbedrifter for alle i ungdomskolen.

Samferdsel
Starte arbeidet med å etablere en bybane i Drammen.
Arbeide for ny Svelvikvei og i mellomtiden oppgradering av eksisterende Svelvikvei
Utarbeide plan for miljøgate i Rosenantzgata
bygge en rundkjøring på Rundtom ved avkjøringen til Svelvik.
Øke antall togavganger fra Gulskogen og Brakerøya stasjoner og bygge parkeringshus.
Brakerøya stasjon omreguleres til kollektivterminal og kunnskapsbasert næring.
Innføre hyppigere bussavganger og nye ruter.
Utarbeide plan for ringbuss i sentrum.
Sikre universell utforming av kollektivtrafikk og offentlige rom.
Bygge kontinuerlige sykkelveier fra Åssiden til Nedre Eiker og ned mot Brakerøya, Fjell-Skoger Kirke- Skoger skole-Konnerud langs Tangen og Svelvikveien.
Etablere trygge skoleveier i hele Drammen.
Ha universelt utformete parkeringsautomater.
Innfase parkering med etterbetaling
Utvide boligsoneparkering

Campingvogn

Inkludering: (se også kapitler om skole og barnehage)

Visjon:
Venstre vil gjøre Drammen til et nasjonalt fyrtårn for gjensidig inkludering og kontakt mellom alle befolkningsgrupper i fylket.

Drammen skal være en god hjemby for alle innbyggere – en by som preges av toleranse og mangfold. Venstres innvandrings- og integreringspolitikk baserer seg på liberale prinsipper om at alle mennesker har en grunnleggende frihet, ansvar for hverandre og gjensidige rettigheter og plikter.

Veien dit går via gode barnhager og skoler med kompetanse på flerspråklighet, å redusere barrierene inn i arbeidslivet og ved å skape flere fellesarenaer for innbyggere av ulik etnisitet

Venstre satser spesielt på:

Tilby norskopplæring til asylsøkere og andre innvandrere som har krav på undervisning umiddelbart etter ankomst til Norge.
Åpne for at morsmålsundervisning kan erstattes med ekstra norsktimer og å tilby språkopplæring til barn og foresatte via barnehagesystemet.

Utvide introduksjonskurset for nyankomne og innføre eksamen ved avsluttet kurs.
Gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med inkludering.
Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager, med høy andel tospråklige.
Innføre en mentorordning i arbeidslivet for høytutdannede innvandrere på vei ut i arbeidslivet.
Støtte videreutviklingen av Internasjonalt Kultursenter på Union i Drammen, som en flerkulturell møteplass.

Samle alle inkluderingsrettet tiltak under en ledelse i Drammen kommune
Ha en evaluering av inkluderingstiltak gjennomført i Drammen
Jobbe for å øremerke integreringsmidler fra staten

Medisin, helse, sykehus, lege


Helse og omsorg


Visjon
Drammen kommune skal være en god og trygg by gjennom hele livet.

Veien dit går via høy kompetanse og tilstrekkelig antall ansatte som skal gi et større og mer variert tilbud for barn, unge, voksne og eldre med pleie- og omsorgsbehov. Alle skal møtes som unike mennesker med individuelle behov.

Venstre satser spesielt på:

Pleie og omsorg
Jobbe for et enda bedre samarbeid mellom helsetjenestenivåene, og ha en proaktiv tilnærming til videre arbeid med Samhandlingsreformen.
Sikre at det er samsvar mellom samlet pleie- og omsorgsbehov og kompetanse, og ha et spesielt fokus på alderspsykiatri.
Arbeide for at tjenesten har tilstrekkelig med personalressurser for å løse mangfoldet av oppgaver som påligger tjenesten.
Styrke tilbudene på Drammen Geriatriske Kompetansesenter.
Øke FoU-aktiviteten innenfor pleie og omsorg.
Tilby vaktmestertjeneste for hjemmeboende eldre.
Ha åpent daghjemtilbud i høytidene.
Øke kulturtilbudet til eldre gjennom et bedret dagsentertilbud.
Sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre.
Gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig.
Påse at at kommunen som arbeidsplass arbeider aktivt for at arbeidstakerne kan stå så lenge i arbeid som mulig.
Prøve ut vikarordning for pensjonister som ønsker å bidra med sin kompetanse.

Rusomsorg for hele mennesket
Venstre ønsker at Drammen kommune skal overta mer av den statlige rusomsorgen.
Ønsker å stimulere til at frivillige organisasjoner deltar mer i rusomsorgen.
Få flere lavterskeltilbud for rusavhengige.
Innføre 24-timers garanti for behandling etter akuttavrusing for rusavhengige.
Sikre godt tverrfaglig samarbeid i rusomsorgen som sikrer en helhetlig behandling.
Åpne for heroinassistert behandling.
Sørge for tilfredsstillende bolig etter behandling.

Barnevern
Jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i førskole- og skolealder, med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet.
Styrke hjem/skole-samarbeid som en lavterskel, frivillig møteplass hvor sosiallærere og foreldre som trenger ekstra støtte kan samarbeide.
Satse på gode samarbeidsformer barnevernet-hjem som lavterskeltilbud
Sikre avlastning for barn via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon.

Sykehus
Drammen Venstre ønsker et fullverdig regionsykehus i Drammen kommune, plassert på Sundland av hensyn til byutvikling og verneverdig bebyggelse på Bragernes.

Boligsosiale tiltak:
Sikre god standard på kommunens utleieboliger, med gode utearealer for barn i nærheten
Gi leieboere mulighet til å at overta leiebolig ved at leien fungere som nedbetaling

Valg


Demokrati

Visjon
Venstre mener at de fleste avgjørelser bør fattes nærmest den det gjelder. Venstre er derfor en sterk forkjemper for lokaldemokrati og desentralisering. I dag er kampen mot overvåkning og for et sterkere personvern sentralt i Venstres lokale demokratipolitikk.

Veien dit går gjennom en åpen og fordomsfri debatt. En høy kommunal bevissthet rundt personvern og en lav terskel for borgere som gir medinnflytelse I demokratiske avgjørelser.

Venstre vil:
Innføre stemmerett for 16-åringer.
Venstre ønsker mer politisk styring av Drammen, derfor ønsker vi å jobbe mot en parlamentarisk modell.

For å ansvarliggjøre partiene som til enhver tid sitter med makten i Drammen, ønsker Venstre på sikt å innføre parlamentarisme. Ordningen med et byråd som utgår fra et flertall i bystyret vil gjøre det enklere for velgerne å plassere ansvaret for politikken der det hører hjemme! Det vil også føre til sterkere politisk styring og kontroll over kommunens virksomhet. Det vil også føre til at politikernes mulighet til å skylde på administrasjon og Rådmann når noe er galt ikke lenger blir mulig.

Kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen, samt få oversikt over byens overvåkingskameraer og gjøre dette offentlig.
Erstatte dagens Bydelskonferanser med et reellt lokaldemokratisk organ som sikrer innbyggerne politisk behandling av saker som løftes fra bydelene
Gjennomføre årlig revisjon av personvern og sikkerhet i de kommunale IT-løsningene og følge opp eventuelle avvik.
at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett, som et alternativ til papir, innen 2012.
Skape en bredere kontaktflate mellom befolkning og politikere ved blant annet å ha flere folkemøter og andre kommunikasjonsmidler i kommunal regi som høringsinstans.
Åpne for å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**