Røysland krets og oppfølging av vedtak

Leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen kommenterer her Aust Agder Blads oppslag angående vann og avløp til Røysland krets og viser samtidig til bystyrets tidligere vedtak i saken. Det er beklageligvis slik at også vi som politikere “glemmer” vedtak, og derfor har vi i denne bystyreperiode hatt et bevisst fokus på oppfølging av politiske vedtak, virksomhetsplaner og resultatmål sier Henriksen bl.a. Les hele kommentaren her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Alle har et ansvar for å følge opp politiske vedtak, og beklageligvis glipper det noen ganger sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen

Alle har et ansvar for å følge opp politiske vedtak, og beklageligvis glipper det noen ganger sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen
Foto: Jan Einar Henriksen

Redaktør.

I forrige bystyreperiode (høsten 2006, tror jeg) fremmet rådmannen forslag om å overføre elever tilhørende Røysland krets fra Songe skole til Søndeled skole. Forslaget skapte endel oppstyr og ble avvist av et klart politisk flertall da saken kom til politisk behandling i bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Da saken ble behandlet i bystyret, ble det også ettersom jeg erindrer enstemmig vedtatt at kommunen skulle vurdere forslagene om vann- og avløpsanlegg, samt en utviklingsplan for kretsen, mens kun en håndfull (hvorav undertegnede) stemte for forslaget om å få utredet konsekvensene med en grensejustering for Røysland krets.

I ettertid ser jeg at saken kunne vært fulgt opp på en bedre måte av det politiske miljø, også fra Venstres side selv om vi da var i mindretall med våre to bystyrerepresentanter.

Det er beklageligvis slik at også vi som politikere “glemmer” vedtak, og derfor har vi i denne bystyreperiode hatt et bevisst fokus på oppfølging av politiske vedtak, virksomhetsplaner og resultatmål. Nå er ikke dette en unnskyldning for at vedtaket omkring Røysland ble liggende, for det ansvaret er det mange som må dele, også innbyggerne i kretsen og kretsens egne representanter. Samtidig er det slik at vi som politikere ikke kan gjøre alt på en gang, og vi har sammen med de øvrige borgerlige partiene bevisst jobbet med noen områder av gangen for å kunne gjøre dem 100 %. Jf vedtak om bl.a. vann og avløp til Hødnebøgrenda, opprusting av kommunale veger på Hope, Åkvåg, Gloppe, Åmland og Sørbø, oppgradering av fagrom, data til lærere og elever, gjenåpning av avdeling 1 ved sykehjemmet, midler til skolebarn med spesielle behov, nye kunstnerstipend osv. osv. Tema og områder som vi har bevilget store beløp til i inneværende periode

Viktig med politisk kontakt
Jeg kjenner ikke omfanget av vedtaksoppfølgingen av denne aktuelle saken fra administrasjonens side, men jeg kan love at Risør Venstres representanter vil følge opp intensjonene i vedtaket fra 2006 og ta dem med oss inn i de forhandlingene vi har foran oss bl.a.med tanke på handlingsplaner, budsjett og økonomiplan for 2012-2015. Samtidig ber jeg om at kretsens talspersoner tar politisk kontakt slik at vi kan få til nødvendig samhandling for å få til ønsket utvikling også i Røysland krets fremover. I den anledning har jeg nå snakket med ordføreren i Tvedestrand, og han så positivt på tilknytning til Tvedestrands vann og avløpssystem på Songe, og på lik linje med vann og avløp til Hope og Hødnebø regner jeg med at dette løser seg innen kort tid også for Røyslands del.

Når det gjelder utviklingsplan for Røysland krets krever det engasjement fra alle berørte parter og her må det etableres arenaer hvor vi kan få til gode prosjekt i fellesskap. Risør Venstre er villig til å ta sin del av dette arbeidet, ikke bare her, men også i andre deler av kommunen hvor det er behov for felles løft.

Oppgradering av kommunale veger er som nevnt godt i gang, og Risør Venstre kan love at dette arbeidet vil fortsatt ha strt fokus på fremover. Vi ser at bl.a. behovet for å få til en god veg fra Akland via Lindland til Songe er viktig, også med tanke på fremtidig behov for omkjøringsveg når vi skal etablere nytt 2 plans (fullskala) Vinterkjærkryss i kommende bystyreperiode. Derfor bør oppgradering og asfaltering av vegen fra Akland til Lindland settes på budsjettet for 2012-13.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**