Asker Venstres politikk 2011-2015

Venstre vil arbeide for at Asker blir et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.
Asker Venstre vil satse på utdanning, nyskapende næringsliv og gjøre Asker til en miljøpolitisk foregangskommune.

Vi setter folk, miljø og kunnskap først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Last ned Asker Venstres program for perioden 2011-2015 i pdf-versjon her.

Last ned 10 gode grunner til å stemme Venstre her.

Last ned Asker Venstres brosjyre her.

 1. kandidat Ingvild Tautra Vevatne

1. kandidat Ingvild Tautra Vevatne

Asker Venstre er et liberalt og fremtidsrettet parti, som setter folk, miljø og kunnskap først.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket. Friheten skal gjelde for alle, overalt. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Derfor setter Venstre folk først!

Kunnskapssamfunnet
Kunnskapssamfunnet preges av andre verdier og løsninger enn industrisamfunnet. Det kjennetegnes ikke minst av helhetsforståelse om den verden vi lever i og fokus på miljø og livskvalitet.

Smart utvikling og verdiskapning
De neste 20 år sier prognosene at hele Oslo og Akershus vil oppleve voldsom vekst. Om Asker skal forbli et godt samfunn, kreves moderne løsninger og ikke minst helhetlig samfunnsplanlegging. Uten dette vil Asker om 20 år være overkjørt av utviklingen. Resultatet kan være tapte naturverdier og næringsmuligheter, trafikkkaos og kvelende kostnader knyttet til inneffektiv infrastruktur, stagnasjon og sosial slitasje.
Vår visjon er at Asker og hele Oslo og Akershus kan bli en dynamisk, konkurransedyktig og attraktiv region i et europeisk perspektiv, – en av de viktigste i Norge. Regionen kan være i forkant når det gjelder smart samfunnsutvikling og verdiskapning. En region som kombinerer vekst med bevaring av miljø- og livskvalitet. En region som er attraktiv for framtidens kunnskapsbedrifter! En region som tilbyr enkeltmennesker det fremste av utdanning, utviklings- og karrieremuligheter og deltakelse i samfunnet! En region som tilbyr et godt liv i alle livsfaser.

 4.kandidat Jørgen Blom

4.kandidat Jørgen Blom

En skole for kunnskap og kreativitet

Kunnskap og kompetanse er avgjørende for folks muligheter til deltakelse i dagens og morgendagens samfunn. Ny kunnskap og kreativitet er viktig for å utvikle et framtidsrettet, moderne og verdiskapende samfunn.

En hovedutfordring i Asker-skolen er å gi alle elevene riktige utfordringer og oppfølging i forhold til deres muligheter. En annen hovedutfordring er å rekruttere lærere med høy utdanning og sikre dem faglig oppdatering og videreutvikling.

Venstre prioriterer derfor en sterk offentlig skole som setter kunnskap og den enkelte elev først. En skole som sikrer læringskvalitet og kompetente lærer. Dette er å investere i nåværende og kommende generasjoners evne til å mestre utfordringer og skape et godt samfunn.

Asker Venstre vil arbeide for:
At alle elever får tilpasset opplæring slik at de opplever mestring fra første skoledag.
Styrking av skolen ved å rekruttere flere lærere med høy utdanning.
Å styrke kapasiteten hos oppvekstdirektøren, som koordinerer statlige føringer og faglige krav for Askerskolen, og som virker avlastende for skolenes økende byråkrati og papirarbeid.
Å gi rektorene lederutdanning og lærere fordypning i sine undervisningsfag.
Større faglig frihet for lærerne og mer skjermet tid til undervisning.
Å gi elevene en opplæring med tilbakemelding om prestasjoner og utvikling, som styrker både deres egenutvikling og deres faglige kompetanse uten bruk av karakterer på barnetrinnet.
Sikring av de alternative skolene i Asker
Prioritering av nærmiljøene og helhetlige oppveksttiltak rundt skolene.
Styrking av skolehelsetjenesten og rådgivningstjenesten, spesielt ved ungdomsskolene.
Styrking av pedagogisk -psykologisk tjeneste og samhandlingen mellom skole og PPT.
Å styrke skolekapasiteten ved Asker sentrum og bygge ny Landøya ungdomskole og ungdomskole i sentrum.
Gamle Risenga ungdomskole utredes til en internasjonal og alternativ skole.
Frivillig leksehjelp av ressurspersoner ved skolene og bibliotekene.
Trygge skoleveier og en felles gå-til-skolen aksjon i Askerskolen.
Mangfold i barnehagetilbudet

Barnehagene tilbyr verdifull sosial læring, mestring og utvikling for våre minste. Barnehagene er også et viktig velferdstilbud i det moderne samfunnet som gir begge foreldrene økt valgfrihet og muligheter til aktiv deltakelse i samfunnet.

Barnehagene skal gjøre et målrettet pedagogisk arbeid, som styrker forberedelsene til skolestart. Det ivaretas ved å gi barna trygghet og egenutvikling, gjennom fri lek, sosialt fellesskap, deltakelse i ulike målrettede aktiviteter, opplevelser i nærmiljøet og med en oppfølging av språkutvikling og sosial mestring spesielt. Barnehagetilbudet i Asker kan bestå av en god blanding av private og kommunale barnehager, men med plass til alle som søker

Asker Venstre vil arbeide for:

At alle barn skal få barnehageplass fra fylte 1 år eller ved senere søknad.
At det gjøres opptak i løpet av året i tillegg til hovedopptaket.
At det er flere ansatte med pedagogisk utdanning og god voksendekning.
At det tilrettelegges for fagutdanning og norskopplæring for ansatte etter behov.
Koordinering av tilbud og kvalitet i private og offentlige barnehager.
Flere temabarnehager, som musikkbarnehager og friluftsbarnehager.
At barnehageenheter organiseres i hver barneskolekrets.
At barn med spesielle behov blir tidlig fulgt opp.
At både kvinner og menn velger å jobbe i barnehager.
Samordning av søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.
Å unngå for store barnegrupper.

 2. kandidat Erling Bergsaker

2. kandidat Erling Bergsaker

Klimautfordringene må tas på alvor

Klimautfordringene illustrerer bedre enn noe hvor viktig det er å tenke nytt og helhetlig. Vi står ved et historisk vendepunkt. Vi må omstille oss fra fossil energi; kull, olje og gass, til lavutslippssamfunnet, basert på fornybare energikilder. Asker kommune må gå i front for å bevare vårt miljø, næringsgrunnlag og samfunnets livskraft for kommende generasjoner. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter.

Asker Venstre vil arbeide for:

 • Tilrettelegging for reduksjon av kommunens energiforbruk med 30 % innen 2020.
  Reduksjon av kommunens eget utslipp av klimagasser med 80 % innen 2020.
  Å støtte arbeidet med etablering av fjernvarmeanlegg basert på fornybare energikilder, bl.a. i Risenga området.
  Utfasing av oljefyringskjeler i kommunen og yte økonomisk støtte til utfasing av private oljefyringsanlegg.
  Krav til energiøkonomisering i kommunale bygg, og bruk av fornybare energikilder, som jordvarme, varmepumpe og bioenergi.
  Økt bruk av el-biler ved kommunale tjenester.
  Innføring av en bysykkelordning i Asker sentrum.
  Å legge til rette for flere innfartsparkeringsplasser ved alternativ bruk av kommunale eiendommer.
  At kommunale bygg oppføres som lavenergihus.
  Stimuleringstiltak for privat bygging av lavenergihus.
  Redusert avfallsmengde pr. innbygger, økt kildesortering og økt gjenvinningsgrad på Yggeseth,
  Økt kunnskapsformidling om ENØK.
Skaugumsåsen

Foto: Ivar J. Knai

Balansert utbygging som ivaretar grønne lunger og bokvaliteter

Rundt 55.000 personer bor og trives i Asker. Vi er vant til unike kvaliteter i vårt nærmiljø. Prognosene indikerer at innbyggertallet skal øke sterkt fram til 2030. Asker er del av en dynamisk storbyregion hvor det forventes et voldsomt utbyggingspress de nærmeste år. Dette gir store utfordringer — og store muligheter!

Det kreves helhetlig samfunnsplanlegging og moderne, framtidsrettede løsninger og en balansert utbygging. Dette vil Venstre ta ansvar for. Venstre vil ta vare på den unike bo- og livskvaliteten i bygda vår, som vil kreve begrensninger i utbyggingstakten. Framtidens utbygging og arealbruk er vårt valg!

Venstre vil arbeide for:

Å tilpasse fremtidig utbygging til både naturen, offentlig kommunikasjon, bokvaliteter i nærmiljøene og kapasiteten i etablert infrastruktur.
Styrking av allmennhetens adgang til strandsonen.
Sikre grønne kantsoner og biologisk mangfold i overgang land og vann.
Sikring av kulturlandskapet og et levedyktig landbruk gjennom et aktivt jordvern.
Bedre vern av opprinnelig vegetasjon som planter og trær ved nybebyggelse.
Bevaring av “100-meter skoger” ved ny boligbygging.
Å gjøre nye utbyggingsområder mest mulig arealeffektive ved bl.a. å stimulere til etablering av parkeringshus framfor mer arealkrevende parkeringløsninger.
At næringsarealer som ikke brukes kan omreguleres til boligareal.
En balansert senterutvikling i Asker, Heggedal og Holmen.
At det ikke bygges noen Holmenby.
Å begrense handelskonsentrasjonen på Billingstadsletta.
At nye boligfelt gjennomføres med høy arealutnyttelse og i nærområder til trafikkknutepunkt.
At kabler for strømforsyning legges i bakken ved nyreguleringer og veiomlegginger.
Transportløsninger tilpasset borgernes behov

I storbynære pressområder som Asker, er effektive og miljøvennlig transportløsninger, tilpasset borgernes og næringslivets behov, en av de største utfordringene. Kravene til reduserte klimautslipp vil være førende for framtidens transportløsninger.

Venstre er opptatt av at transportløsningene også er miljøvennlige og trygge. Det skal lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Venstre vil påskynde investeringene i trafikksikkerhetstiltak for å forhindre trafikkulykker.

Vi må ha en fungerende E18 for å dekke behovet for nærings- og persontransport. Dagens E18 må utvikles for å redusere miljøulempene, og øke kapasiteten, ikke minst for kollektiv- og næringstrafikken.

Venstre vil arbeide for:

Mer tilrettelagt innfartsparkering til buss, tog og båt, ved bruk av blant annet parkeringsplasser ved badeplasser og idrettsplasser som er lite brukt på dagtid.
Sikre hurtigbåttilbudet fra Vollen og etablere tilsvarende tilbud fra Holmen.
Økt kapasitet på jernbanetilbudet til og fra Oslo, med Spikkestadtoget hver halvtime og lokaltoget til Asker hvert kvarter i rush-tiden.
Økt kapasitet på busser i rushtiden.
Oppgradering av E18 med kollektivfelt og lang miljøtunnel forbi Asker.
Bygging av en ny Røykenvei.
Økt tilrettelegging for parkering av el-biler.
Opprusting av Spikkestadbanen og Heggedal stasjon.
Et bedre internt kollektivtilbud innen egen kommune.
Utvikling av sykkelveinettet og innfartsparkering for sykler.
Trygge skoleveier og veier i bomiljøene.

 

 På Hedersplass Eldfrid Hovden

På Hedersplass Eldfrid Hovden
Foto: Jan Harsem

Et tilpasset helse- og sosial tilbud for dem som trenger det

Venstres velferds- og helsepolitikk legger mer vekt på likeverd og verdighet enn på like tilbud. Den enkeltes behov og muligheter settes foran systemene. Sosial rettferdighet og velferd er en bærebjelke i vår sosialliberale politikk. Det er ingen selvfølge at sosial rettferdighet, personvern og verdighet sikres og at folk får den støtten de trenger når de trenger den, selv om intensjonene alltid er gode. Systemene må løpende utfordres og vitaliseres.

Den kommunale helseinnsatsen må prioriteres mot barn, hjelpetrengende eldre, mennesker med psykiske lidelser og redusert funksjonsnivå, rusavhengige, barnevernsbarn og personer med kroniske lidelser.

Samhandlingsreformen har gode intensjoner om å styrke både kvalitet og effektivitet i helsetjenestene, og er en nødvendig samordning mellom stat og kommune. Før den iverksettes må kommunens faglige ansvar, kapasitet og økonomi må være på plass. Det forebyggende helse- og omsorgstilbudet i kommunene prioriteres.

Venstre vil arbeide for:

At tilbud fra kommunen gjør at pleietrengende, som ønsker det, kan bo hjemme og mestre hverdagen.
Bruk av individuell plan og ansvarsgruppe for aktuelle brukere.
At Bærum og Blakstad sykehus opprettholdes med verdifulle funksjoner.
Å styrke den nye barne- og familieenheten i Asker og barneverntjenesten, slik at utsatte barn og unge med spesielle behov får raskt hjelp, og i egen kommune.
Styrking av lavterskeltilbud for barn og ungdom med psykiske lidelser i samarbeid med hjem og skole, samt utvikle et lavterskeltilbud for voksne i Asker — a la Villa Walle.
En styrket helsesøstertjeneste ved ungdomsskolene og de videregående skolene.
Økt rusforebyggende arbeid i samarbeid med hjem, skole, politi og kommunale tjenester.
Bedre oppfølging av rusavhengige med bolig, aktivitet og arbeid.
Bedre fysisk tilgjengelighet for personer med redusert funksjonsevne.
Gratis bruk av trygghetsalarmer med GPS for å styrke egenaktivitet.
Videreutvikle prosjektet “Aktiv på dagtid” i samarbeid NAV og NaKuHel.
Å opprettholde dagens seniorsentre i kommunen med vekt på sosialt og kulturelt fellesskap, måltider og aktiviteter.
At hjemmetjenesten har høy kvalitet, og at det bygges ny institusjon for heldøgns omsorg på Nesbru og i Heggedal, i tillegg til Gullhella.
At vi bygger et lokalmedisinsk senter i Asker i tillegg til det som kan dekkes på Bråset.

Nakuhel

Foto: Ivar J. Knai

Satsing på kultur og idrett

Kulturarenaer er samfunnets viktigste arenaer for kreativitet, skaperevne og formidling av kunnskap og ideer. I norsk tradisjon står i tillegg idrett og friluftsliv sentralt, både som livsutfoldelse, som del av vår kulturarv og identitet og som arenaer for mestring, trivsel og helse.

Asker har en rik kulturarv, fantastisk natur, flotte kulturlandskaper, og mange gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Asker er en god kommune å bo i. Kulturell overlevering til neste generasjon er en av de viktigste sosiale prosesser i et samfunn. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk.

Asker Venstre vil arbeide for:
Økt kapasitet og tilbud ved kulturskolen.
At flere scener gjøres tilgjengelige for barn og ungdomskultur i kulturhuset.
At trebåtsenteret i Vollen blir et levende senter for alle.
Å sikre Hasselbakken som et frivillighetens hus i Asker.
Kulturminnevern blant annet gjennom merking og bevaring av historisk interessante bygninger.
Å styrke menighetenes rammer for å kunne drive et mangfold av frivillig arbeid.
Anerkjennelse og stimulering av frivillighet som en bærebjelke i lokalsamfunnet.
Å sikre arenaer for kunst og kulturmidling, som Galleriet (Asker kunstforening) i Kulturhuset, Det Gule Huset, Galleri Trafo og Asker museum.
Å utvikle Esviken til et lokalt senter for kultur og frivillighet.
Å utvikle en levende kulturarena på Asker torg.
Sikre turtraséer mellom sjøen og marka og merking av kulturminner og turveier.
Videreutvikle det kommunale samarbeidet med Na-ku-hel.
Å stimulere til idrettskole og alternative aktiviteter i samarbeid med idrettslagene.
Fullføring av planer og bygging av et skianlegg på Solli tilpasset stedets kvaliteter og kulturminneverdier.
At skianlegget i Vardåsen utvides og rustes opp for flere brukergrupper.
Idrettstilbud til unge som ikke vil trene “hver dag”.
Gratis bruk av kommunale idrettsanlegg for organisert barne- og ungdomsidrett.
Det enkle friluftslivet på fjorden med mulighet for utsetting av småbåter, kajakker etc.
Etablering av elvesti langs hele Askerelva fra Semsvannet til Blakstadbukta.

 3. kandidat Ivar J. Knai

3. kandidat Ivar J. Knai

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv

Asker har og bør ha et variert næringsliv. Kommunen tilhører en region med unikt næringsutviklingspotensial, ikke minst for framtidens kunnskapsvirksomheter. Asker har høy kompetanse i befolkningen, nærhet til sentrale markeder og internasjonale samarbeidspartnere, viktig infrastruktur, natur- og nærmiljøkvaliteter som framtidens arbeidstakere verdsetter høyt.

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens nyskaping og verdiskaping. Venstre ønsker en mobilisering av lokal kompetanse og støtte til gründere og deres oppstartsprosjekter. Vi kan bli en foretrukket kommune for etablerere.

Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.

Asker Venstre vil arbeide for:
Å gjøre Asker attraktiv for virksomhetsetablering og derigjennom opprettholde en god egendekning av arbeidsplasser i kommunen.

At primærnæringene i kommunen får frihet til å utvikle sin egenart og sitt produksjonspotensial.
At større utvidelse av handelskapasitet lokaliseres til eksisterende lokalsentra, som Holmen, Heggedal og Asker Sentrum.
Etablering av flere tilrettelagte arbeidsplasser i Asker kommune i samarbeid med NAV.
Å styrke kommunens servicefunksjon for etablerere av næringsvirksomhet i Asker.
Styrket samarbeid mellom kommunen, Asker Næringsråd og grundermiljøet for å fremme nyetableringer.
Å støtte Asker Næringsråd sitt arbeid med etablering av kontorfasiliteter i Asker som gjør det mulig for bruk av næringshotell over kortere perioder.
Rask kommunal saksbehandling i saker knytte til næringsetableringer.
At næringslivsaktører og kompetansemiljøer organiserer kunnskaps- og samarbeidsnettverk som yter effektiv støtte til etablerere.
Kvalitet på kommunale tjenester

Venstre vil for de kommunale tjenester ha fokus på kvalitet, rettsikkerhet og likebehandling for kommunens borgere. Kvalitet i kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon, avhenger av høy kompetanse. Venstre er opptatt av at kommunen utvikles og ledes som en moderne kunnskapsvirksomhet.

Mangfold i utføring av kommunale tjenester skaper utvikling. Vi bør ha en blanding av privat og kommunal drift av de ulike tjenester. Kostnadsbevissthet i kommunal drift og investeringer vil danne grunnlag for redusert kommunal gjeld og økt handlefrihet for våre etterkommere.

Asker Venstre vil arbeide for:
Styrket rettsikkerhet for kommunens borgere gjennom økt fokus i den kommunale forvaltning på etiske retningslinjer og saksbehandlingskrav.
Større nøkternhet i kommunens investeringer i nybygg og anlegg.
Kvalitet og kontrollmuligheter ved ny konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
Rekrutteringstiltak og arbeidsforhold som sikrer tilstrekkelig bemanning og gjør det interessant for kompetente personer å arbeide i Asker kommune.
Boligpolitiske tiltak for å gjøre kommunen til en interessant arbeids- og boplass for unge mennesker.
Reduksjon i den kommunale gjeldsbelastning ved ekstraordinær nedbetaling av gjeld i perioder med lavere rentenivå enn et langsiktig normalnivå.

boliger

Foto: Ivar J. Knai

Boligpolitikk som ivaretar de unge i etableringsfasen

Boligligpolitikken må ses i nær sammenheng med miljø-, klima- og transportpolitikken. Utbygging har ofte skjedd uten tilstrekkelig omtanke for hvordan resultatet blir for miljøet, eksisterende transportkapasitet, skolekapasitet og andre tjenester/funksjoner. Dette er gammeldags og dårlig samfunnsplanlegging.

Venstre ønsker at Asker skal kunne opprettholde en variert og allsidig sammensatt befolkning, både alders og inntektsmessig. Dette krever et boligtilbud som teknisk og prismessig er tilpasset alle befolkningsgrupper. I dag er det spesielt problematisk for unge mennesker og personer med moderate inntekter å etablere seg i Asker. For å opprettholde miljøkvalitetene i Asker må arealtilgangen til nybygging av boliger likevel begrenses, og lokaliseres med høy arealutnyttelse spesielt nær lokalsentra og ferdselsårer.

Asker Venstre vil arbeide for:

Bygging og egenfinansiering av rimelige ungdomsboliger, boliger til unge familier,arbeidstakere innen offentlig sektor og boligsøkere med spesielle behov.
Å omdisponere næringsarealer som ikke er i bruk, til boligområder.
At krav til universell utforming må begrenses til et realistisk antall leiligheter.
En høy arealutnyttelse på nye boligfelt, av hensyn til miljø og bokostnader.
At en vesentlig andel av nye boligfelt planlegges for enklere boligstandard og mangfold i eierformer inklusive utleieboliger, som gir rimeligere botilbud.
Lokalisering av nye boligfelt til områder i nærhet til kollektivtransportårene, som jernbane, båt og bussruter.
Byggefelt planlegges også med spredt alderssammensetning i de ulike lokalmiljø ved bruk av små og store leiligheter, rekkehus og småhus.
At boligfelt planlegges for bruk av alternativ fornybar energi og lavt energiforbruk.
At eiendomsskatt ikke innføres.
At brukere av tilrettelagte boliger og omsorgsboliger gis reell mulighet til kjøp av egen bolig.
Bygging av miljøvennlige boliger med hensyn til materialvalg og oppvarming.

Vil du vite mer:

Asker Venstres kandidater til kommunevalget – valglisten.

Kommunestyrerepresentanter 2011-2015
1. Ingvild Tautra Vevatne
2. Erling Bergsaker
3. Jørgen Blom

4. Ivar J. Knai

Asker Venstres kommunevalgprogram 2011-2015.

Akershus Venstre:
Venstres program for Akershus 2011 — 2015
Venstres lister i Akershus 2011 – toppkandidater

Mer om verdigrunnlaget vårt:
Venstres 10 liberale prinsipper
Venstres prinsipprogram (pdf)

Skaugumsåsen

Foto: Ivar J. Knai
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**