Demokrati og/eller byråkrati?

Høyres Birgitta Gulla Løken skriver i Østlands-Posten (07.05.11) at “I Norge er byråkratene i ferd med å overta makta.” -Hennes innlegg er preget av mistenkeliggjøring av Norges demokratiske system og av retoriske vulgariteter som “gretten miljøsjef”, “en tilfeldig saksbehandlers skjønn”, “småkonger” og “lokaldemokratiet en stein død vits”, skriver Venstres Karin S. Frøyd i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Resten av Karin S. Frøyds innlegg kan du lese nedenfor:

Gulla Løken forteller at hun engasjerte seg i kommunalpolitikken for å påvirke sitt nærmiljø. Dette er en respektabel begrunnelse. Men det er langt mer enn avgjørelser om nærmiljøet som er viktig for samfunnets vel og innbyggernes trivsel. Også vi i Larvik er påvirket av det som skjer i Vestfold, i Norge og i resten av verden. I et levende demokrati som Norge betyr dette at en del avgjørelser som også angår oss i Larvik, tas av Stortinget, regjeringen eller de som opptrer etter fullmakt og vedtak i disse organer. Jeg antar at også Gulla Løken forstår disse grunnleggende sider ved demokratiet, selv om det er lite i hennes leserbrev som tyder på dette. Det er derfor nødvendig med noen kommentarer.

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

Ordet "kommune" betyr fellesskap. Dette betyr ikke at alle vi som bor i Larvik har felles interesser i alle saker som behandles i kommunens folkevalgte organer. Vi kan være enige om mye, men meningsforskjeller og særinteresser finner vi også ofte. Vi i Larvik er også med i det større fellesskap, Norge. Og i dette større fellesskap kan meningene og interessene være satt sammen på andremåter enn i en enkelt kommune. I vårt demokratiske system avspeiler dette seg i en myndighetsfordeling mellom kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og regjeringen. Et viktig eksempel er at det er Stortinget som vedtar de lover og forskrifter som kommunestyret må rette seg etter og ikke kommunestyret selv.

Når Høyres ordførerkandidat opplever at hun ikke alltid får viljen sin, fordi noen fylkesansatte byråkrater overstyrer lokale skjønn, så skyldes det disse sidene ved vårt demokrati. Dette er derfor ikke byråkrater som styrer etter eget skjønn og utenfor det demokratiske system. Det er mennesker som er ansatt for å håndheve Norges lover og de vedtak som er fattet i høyere demokratiske organer. Stortinget (og heller ikke kommunestyret) kan selvsagt ikke befatte seg direkte med alle kommunale saker. Derfor må både Storting, regjering og kommunestyret overlate mange beslutninger til ansatte i stat, fylke og kommune.

Venstre er vel partiet som framfor noen, alltid har vært opptatt av demokratisk styring. Vi blir

 Karin S. Frøyd

Karin S. Frøyd

gjerne med på en debatt om maktfordelingen mellom de politiske organer og det byråkrati som skal sette deres politiske vilje ut i praksis. Jeg er langt på vei enig med Gulla Løken i at "et godt samfunn bygges nedenfra". Jeg er også enig i at vi må være på vakt mot at politisk makt overføres til byråkrater. Og jeg er enig i at lokaldemokratiet bør styrkes. Men dette er så viktige spørsmål at de bør diskuteres på en anstendig måte og ikke ved hjelp av demagogiske utsagn.

Karin S. Frøyd
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**