Politisk regnskap 1, mai

Vi er stolt over å ha politikere som preger lokalsamfunnet.
Her er første del av deres politiske regnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Engasjement og optimisme.

Vi lever i et fritt og vakkert land som er ett av de rikeste i verden.
De fleste av oss har det bra; også i Kragerø. Men det er nok av utfordringer. Venstre vil med engasjement og pågangsmot være nytenkende og handlingsrettet for å gjøre det enda bedre; særlig til fordel for dem som er lengst fra frihet og velferd. Her er vårt grunnsyn:

▪ De kristne og humanistiske grunnverdier med respekt for den enkeltes livssyn.
▪ Sterk tro på enkeltmennesket som drivkraft i samfunnet.
▪ Lokalsamfunnet må i større grad få styre seg selv.
▪ Sosialt fellesansvar for de svakeste og for barn og ungdom.
▪ Våre nye landsmenn gir mangfold og er en berikelse og en ressurs.
▪ Styrke arbeidet som ivaretar naturressursene våre. Ren jord, luft og vann.
▪ Fremtidsoptimisme må styre arbeidet som skal ivareta våre livsbetingelser. Vi er alle en del av naturen og trenger ren jord, luft og vann.
▪ Øke kulturmangfoldets verdi for lokalsamfunnet.
Venstre er glad for at lokalsamfunnet også må drive langsiktig planarbeid og at politikere må forholde seg til overordna retningslinjer som gjelder miljø, senterstruktur og kulturminne/fornminner.
Venstre har enten initiert eller vært pådriver for vedtak som omhandler:
Biologisk mangfold både på land og i sjø. Ledet marin vernekomite perioden 2007-11
Kartlegging av naturmangfoldet tilgjengelig forl ansvarlige myndigheter.
Å står på naturens side(de tause stemmer) i saker som kolliderer med næringsinteresser.
Bærekraftig kystsoneforvaltning . Kjempa for endring av praksis ved å få til bedre bevaring av vegetasjon og topografi i skjærgården, for eksempel forbud skyting i svaberg til svømmebasseng. Fylkesmannen i Telemark har støttet Venstre i brev pr mars 2010
Vanndirektivet er under arbeid. Mål: Høyne og beholde vannkvaliteten i hele vannregionen
Miljøvernrådgiverstilling opprettet i kommunen
Pådriver til et eget kapittel på miljø i Årsmeldingen fr a Kragerø kommune
Klima og energiplanen utarbeiding med elever på samfunnsfag linje Kragerø vg skole
Rapportering fra enhetene på miljø i budsjettdokumentet
Registrering av bebyggelsen i Kragerø sentrum som grunnlag for en Verneplan.
I mange byggesaker har Venstre vist seg som en tydelig kulturminne verner og framholdt verdien av egen historie, også den arkitektoniske.
Fikk flertall for vedtaket om bebyggelsesplan(nå: detaljreguleringsplan) for hvert områder av Kirkebukta . Har hele tiden prøvd å fått forandra arkitekturforslagene fra KU. La inn forslag om at arkitekter og kunstnere skulle inn i en forslagsrunde for utforming i Kirketomta. Har vært sterkt imot blokker på rekke og rad i en småskala trehusby. Har kjempa for å redusere høyder, redusert utnyttelsesgrad til bygninger til fordel for friområder for fysisk aktivitet (sandvolleyball/skatepark)lekeplasser, bystrand med mer. Foreslo konsekvensutredning for delområder i Kirkebukta. Fikk ikke flertallet med.

Varaordfører har prioritert kultur og miljø som sine hovedfokusområder i perioden. Disse årene har Venstre fått gjennomslag for et kultur og miljøfond på 1 million. Mange prosjekter har fått økonomisk støtte ved hjelp av denne millionen. Eks; Verneplan, Filosofifestival, Ålegress prosjekt, Munch jubileet, Historieverket for 350 års jubileet i 2016,Kragerø kunstskol, kulturhus utredninger, stoler på biblioteket til kulturkvelder, demokrati og fairtradeuke.
Varaordfører har ledet komite for regionalt kulturhus der plassering av framtidig kulturhus ble utpekt , samt ledet Finanskomiteen til Regionalt kulturhus. Vi jobbet hardt for å få gjennom vedtak på at kommunen skulle beholde kulturhustomta B14 ,og fremmet forslaget til Hovedmål i økonomiplan perioden (2011-2015)" Planlegging av et regionalt kulturhus fortsetter som et OPS prosjekt."Her ble det flertall. Nå er vi i gang med OPS prosjekt.

Varaordfører som leder for styringsgruppe Fairtrade i Kragerø. Kragerø ble første fairtrade kommune i Telemark sept 2009.
Venstre er opptatt av kulturelt mangfold og det flerkulturelle lokalsamfunn!
Varaordfører sammen med miljørådgiver var pådriver og arrangør ansvarlig for demokrati og Fairtrade uke i okt 2010. Tema: Bærekraftig kommune.
Klima og energiplanen var i fokus for alle 9.klassene i kommunen. Div. arrangementer knyttet til temaet. Dialogmøte.
Global Future partnerskap; et samarbeid mellom Kragerø kommune — NHO- Innovasjon Norge ble inngått 4.febr 2011. (resultat av demokratiuke/dialog møte)

Varaordfører sitter i styret for Kirkens Bymisjon og implementerer mer og mer denne ideelle organisasjonen i kommunens virksomhet. Daglig leder ansatt.

Klimakutt var et skjellsettende prosjekt i Grenlandssamarbeidet. Varaordfører var leder for prosjektet som varte fra 2008-2010. Dette var et samarbeid mellom alle 6 Grenlandskommunene, industrien i Grenland, forskningsmiljø og høyskole, fagforeninger og ideelle organisasjoner. Rapporten ble presentert ferdig for media 19.febr 2010,to dager etter regjeringens Klimakur 2020.Se rapporten på www.grenlandssamarbeidet.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**