Estetikk i byen!

Estetikk må alltid være viktig. God estetikk bidrar til gode opplevelser og godt liv. Dagens formannskap behandlet et “bydesignprogram”. For første gang skal Kristiansand vurdere å etablere gatetun etter dansk modell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Dag Vige

Foto: WestFoto

“Det er utrolig moro å være folkevalgt. Mulighetene er stor til å påvirke utviklingen i byen, hvis en engasjerer seg!” Venstres gruppeleder er entusiastisk etter behandling av forslaget til Kristiansands bydesignprogram. Han er også opptatt av hvoran reklameplakater av ulike slag skal prege bybildet. Det er viktig at god arkitektur ikke slås i hjel av glorete reklameplakater. Samtidig må forretningene synliggjøres på en god måte.
Også bruk av (unødvendig) belysning tok Dag Vige opp. “Det er et mål å ikke belyse himmelen unødvendig, slik at en ikke får øye på stjernehimmelen”. Formannskapet vedtok å sende saken om bydesign videre til bystyret.
Her er de fem forslagene som Venstre fikk vedtatt i formannskapet.

1. Administrasjonen bes utrede de praktiske, utformingsmessige og juridiske sider ved gatetun som trafikteknisk virkemiddel, og innarbeide dette ved neste revisjon av veinormalene

2. Det tilstrebes at belysning begrenses i omfang til det området (volum) belysningen er tiltenkt å dekke.

3. Retningslinjene for utforming av støyskjermer vurderes på nytt med tanke på å kunne tilpasse utseendet til ulike omgivelser.

4. En skal være restriktiv til å gi tillatelse til reklameanretninger plassert på 2 etasje og oppover.
Reklame over 1. etasje skal utformes slik at det underordner seg husets arkitektur.

5. Kommuneplanens bestemmelser § 10 om "Fasader, skilt og reklame" integreres i kapittel 4.1

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**