Låven på Blakstad

I et leserinnlegg i Budstikka 18 juni kritiserer Venstres kommunestyrerepresentant Eldfrid Hovden forslaget om å legge ned Låven på Blakstad Sykehus, pga av innsparinger i helseforetaket Vestre Viken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Samhandlingsreformen har tre mål for det ansvaret som kommunene er planlagt å overta fra spesialisthelsetjenesten:
1) Forebygging — 2) Istedenfor sykehusinnleggelse — 3) Etterbehandling etter nødvendig sykehusopphold.

Reformen er grunnlagt på lokalmedisinske sentre med kompetanse for dette arbeidet. Å opprette lokalmedisinske sentra er avhengig av opprettelse av institusjonsplasser, og av en stab med faglig kompetente ansatte.

Målsettingen er god for å effektivisere helsevesenet, og for å gi pasienter en tilværelse med tilknytning til sitt nærmiljø i den tiden de ikke har behov for spesialisthelsetjeneste. Dette krever stor menneskelig og økonomisk innsats i kommunene.

Her er det svært viktig å ta vare på eksisterende institusjoner som fungerer etter målsetningen. Vestre Viken har nå det overordnede ansvar for å sikre et godt og effektivt helsetilbud til befolkningen i vårt område.

Det eksisterer en institusjon i Asker som oppfyller alle intensjoner i samhandlingsreformen — lavterskeltilbudet på Blakstad. Her blir folk i sårbare perioder godt mottatt og tatt vare på i et inkluderende miljø. Her får de ta del i arbeid og sosialt fellesskap, de blir oppfordret til å delta med sine evner, interesser og innsatsvilje. Mange har funnet igjen en mening med livet. Mange sykehusinnleggelser er blitt avverget. Dette miljøet er bygd opp gjennom mange år. Arbeidsoppgavene er allsidige og varierte. Det er utviklet en kultur som først og fremst gir livslysten tilbake til sårbare og sårede mennesker — men også som gir avlastning til helsevesenet, og mindre økonomiske belastninger.

Det tragiske og uforståelige er at Vestre Viken har bestemt seg for å legge ned denne institusjonen — som har gode erfaringer og verdifulle tradisjoner opparbeidet gjennom lange tider. En nedleggelse vil føre til store belastninger for dem som er tilknyttet lavterskeltilbudet på Blakstad — muligens også sykehusinnleggelser. Vi vet alle at en sykehusinnleggelse i psykiatrien betyr en stor belastning for pasienten. En sykehusplass koster også samfunnet mange tusen kroner pr døgn. Det er dårlig behandling av mennesker i krise å tvinge dem til å bli sykehuspasienter. Det er dårlig samfunnsøkonomi å legge ned lavterskeltilbudet på Blakstad. Her har vi det eneste sted i Asker hvor man kan henvende sg i krisesituasjoner uten byråkrati og utfylling av skjema. En nedleggelse er ikke akseptabel – det må ikke skje!

I tillegg tilbyr institusjonen tjenester til askerbøringer og andre interesserte — rammeverkstedet — dataavdelingen — snekkerverkstedet — vedkløyveren – kaféen — kabaréten — kunstgalleriet — drivhuset, (som ble satt i sving igjen, men dessverre raskt nedlagt). Aktivitetene er inkluderende i lokalsamfunnet. Det ville være et stort tap å miste alt dette — på grunn av teoretiske innsparingskrav i Vestre Viken — innsparinger som i neste omgang vil føre til større økonomiske byrder for helseforetaket.

La Låven leve!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**