Skole og oppvekst har førsteprioritet

Larvik Venstre har gitt skole og opptvekst førsteprioritet. Les mer om hva vi mener.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Utdrag fra Venstre sitt program for 2011-2015:

Oppvekst og læring

Et samfunn i utvikling trenger innbyggere med gode ferdigheter og kunnskaper. Barnehager og skoler er viktige lærings- og oppvekstarenaer for barn og unge. Venstre vil holde fokus på trivsel og oppvekstmiljø fordi det er en forutsetning for god mestring og læring. Samtidig vil Venstre prioritere at våre lærerkrefter får gode arbeidsvilkår for å sikre god opplæring i alle fag og ferdigheter.

Venstre vil bidra til at overgangene fra barnehage til barneskole, barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående skal bli bedre. Samarbeidet over trinngrensene skal utvikles. Vi mener skolen i Larvik kan bli bedre. Den offentlige skolen må prioriteres høyere om vi skal greie å følge opp visjonene slik de er utformet som forpliktende krav i læreplanene. Samarbeidsutvalgenes og Larvik kommunale foreldreutvalg (KFU) skal få utvidede oppgaver og utvikles med fokus på reell påvirkning og medinnflytelse for foreldre og elever.

Larvik må gjennom sine skole- og barnehagebruksplaner fortsette utviklingen med sterke fagmiljøer på hver skole. Skolene i Larvik bør ha 2-3 paralleller, ungdomsskoler 4-6. Det er viktig at skolebygg utformes fleksibelt, slik at de ikke låser undervisningen til bestemte pedagogiske systemer og metoder. De vedtatte skoleutbyggingene er viktige grep i fornyingen av Larvik-skolen og skal gjennomføres raskest mulig.

Larvik Venstre ønsker et variert barnehagetilbud, med et mangfold av både private og offentlige barnehager. Likeverdig økonomisk behandling av alle barnehager skal innføres raskest mulig.

For at barn skal lykkes vil Venstre gi skolen ressurser til god gjennomføring av tilpasset undervisning. Dette vil også redusere behovet for støtte- og spesialundervisning. I tillegg må pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) flyttes ut i praksisfeltet. Tidlig innsats, også i barnehagen, er en nøkkel til vellykkede oppvekst og utdanningsløp, særlig for barn som av ulike årsaker opplever problemer underveis. Barnevernet må styrkes.

Venstre vil arbeide for å gi ungdom trygge og rusfrie møteplasser, som kan initieres og drives av både privateide og offentlige aktører. Ungdom bør selv være med å utvikle og styre aktiviteten der.

Venstre vil arbeide for å få flere høyskole- og etterutdanningstilbud i kommunen. Vi vil arbeide for flere heltidsstudier og samarbeid med flere høyskoleinstitusjoner.

Larvik Venstre vil:
satse på den offentlige skolen.
holde høyt tempo på de vedtatte skoleutbygginger.
likebehandle private og offentlige barnehager raskest mulig.
gjennom barnehage- og skolebruksplaner sørge for utbygging og høyt vedlikeholdsnivå.
opprette familiesentre i lokalmiljøet og styrke helsesøstertjenesten.
gi foreldre i skole og barnehager økt mulighet for påvirkning.
satse på økt etterutdanning av lærere.
at ungdom skal få gode møtesteder.
jobbe for flere heltidstilbud på høyskolene.
at bibliotektjenestene skal styrkes i hele kommunen.
styrke tilbudet til uorganiserte unge.
innføre en enkel og ubyråkratisk refusjonsordning for familier som ikke har råd til egenandeler, etter Stavanger-modellen.
avbyråkratisere og styrke nødvendige støttetjenester for undervisning og flytte dem nærmere klasserommet slik at læreren får færre oppgaver og mer tid til å være pedagog.

Les hele Venstre sitt program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**