Samarbeidsavtale i Tromsø

Venstre i Tromsø har i dag skrevet under en samarbeidsavtale med Høyre og Fremskrittspartiet om et nytt borgerlig styre i Tromsø. – Dette er et meget godt politisk dokument og viser stort gjennomslag for Venstres politikk, sier Jonas Stein Eilertsen, 1.kandidat for Tromsø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen og Marie Fangel

Foto: Marius A. Hansen

Eilertsen viser til at Venstre får gjennomslag for mye liberal politikk.

– Spesielt er skole- og utdanningspolitikken viktig for Venstre. Vi må ha et fokus på kunnskap og kvalitet gjennom å satse på læreren. I tillegg vil vi snu utviklingen i helsepolitikken gjennom å bruke alle gode krefter, uansett om det er frivillige organisasjoner elller private aktører, for å få et best mulig velferdstilbud, sier Eilertsen.

Her er avtalen.

Vi vil bedre kvaliteten i skole og barnehage ved å:

• Innføre fritt skolevalg, med rett til å gå på nærskolen.

• Innføre en skolepolitikk med økt fokus på kvalitet, måling, åpenhet, tilpasset undervisning og valgfrihet for elevene.

• Garantere reell likebehandling av offentlige og private barnehager.

• Sikre alle skoleungdommer tilgang til helsesøstertjeneste.

• Øke lærerkvaliteten gjennom å styrke etter- og videreutdanning.

• Styrke integreringen gjennom økt norskopplæring fremfor morsmålsundervisning.

• Støtte realiseringen av et flerbruksanlegg, inklusive svømmefasiliteter.

Vi vil skape et helse- og omsorgstilbud der brukeren er i fokus ved å:

• Tilby pleietrengende en trygg og verdig alderdom med fritt brukervalg innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og hjemmetjenester. Frivillige organisasjoner og andre private aktører kan også være tilbydere.

• Realisere nytt sykehjem med omsorgsboliger, intermediær avdeling og demensavdeling.

• Styrke ordningen med omsorgslønn.

Vi vil bevare og videreutvikle byens kulturtilbud og -landskap ved å:

• Sikre at Tromsø kommune skal være en kommune der fokus rettes mot den brede nordnorske folkekulturen og kultur som næring.

• Sikre at Tromsø kommune skal være en tilrettelegger for kommunens frivillige kulturliv.

• Sikre at barn og unge prioriteres innenfor kultur og idrett.

• Sikre at gravlundene i kommunen vedlikeholdes bedre, og igangsette utvidelser av eksisterende gravlunder der det er behov.

• Sikre at grøntarealene på Tromsøya bevares.

• Sikre at Tromsø kommune inkluderer og støtter frivillige lag og organisasjoner.

Vi vil gjøre Tromsø til en kommune som stimulerer til nyetablering og verdiskapning ved å:

• Legge til rette for et aktivt næringsliv og nyetableringer.

• Innføre en Ja-holdning og enklere saksbehandling hos Byutvikling.

Vi vil sikre effektiv drift av kommunen og styrke lokaldemokratiet og befolkningens innflytelse ved å:

• Innføre en parlamentarisk styringsform.

• Være åpne for å organisere kommunen hensiktsmessig for kommunens innbyggere.

• Trekke søknaden om å innlemme Tromsø i forvaltningsområde for samisk språk.

• Åpne opp kommunen for alle som ønsker å tilby sine tjenester til kommunens innbyggere og stanse ekskluderingen av frivillige organisasjoner og privat næringsliv.

Vi vil ha bedre styring av kommunens drift som frigir midler vi skal bruke til å:

• Redusere eiendomsskatten, og jobbe for å fjerne den på sikt.

• Ruste opp de kommunale veiene.

• Hindre at det innføres rushtidsavgift/vegprising eller andre nye bilrelaterte avgifter.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**