Nyskapende og fremtidsrettet næringsliv

Larvik Venstre er opptatt av å legge til rette for et nyskapende og fremtidsrettet næringsliv. Les utdraget om næring fra vårt program for 2011-2015:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vekst

Foto: Microsoft

Venstre er opptatt av å legge til rette for et nyskapende og fremtidsrettet næringsliv. Gjennom forutsigbar og helhetlig planlegging vil vi skape gode rammebetingelser for eksisterende virksomheter og ha en offensiv innstilling til gründere, nye virksomheter, ideer, prosjekter og aktører.

Venstre vil se næringsutvikling i kommunen i nært samarbeid med andre kommuner i regionen og vi vil ha fokus på Larvik som bosted. Kravene til kunnskap og kompetanse er stigende innenfor næringslivet. Larvik kommune skal formes til å bli en kunnskapskommune der utdanning fra barnehage til høgskole skal ha en høy prioritet. Som en betydelig aktør i næringslivet vil vi sette absolutte krav til etikk i kommunens virksomheter og fremstå som en spore overfor private
Larvik skal være en aktiv deltaker i prosessen knyttet til fylkesplan for bærekraftig arealutvikling hvor næringsarealer er en delplan.

Larvik må tilrettelegge for næringsområder til de typer næringsetableringer vi ønsker i kommunen. Dette kan gjøres ved å fornye/fortette/utvide eksisterende områder som for eksempel Hegdal og Ringdalskogen. Klova som næringsområde må innarbeides i den regionale planen for næringsarealer. Det er en fordel at store nye næringsområder sees under ett for å få til en fremtidsrettet infrastruktur og arealutnyttelse. Alle næringsområder skal tilrettelegges for forsyning av oppvarming gjennom felles anlegg med CO2-nøytrale energikilder.

Larvik Sentrum skal fortsatt være det primære handelssenteret i kommunen. Venstre vil etterleve det gode arbeidet som er nedlagt i Fjordbyvisjonen. Larvik har et betydelig jordbruk. Venstre vil verne om de svært verdifulle landbruksområdene og forhindre nedbygging av dyrkbar mark. Industrien har fortsatt en stor betydning for Larvik. Venstre understreker betydningen av å opprettholde gode rammebetingelser for industrien, eksempelvis gjennom tilgang til veisamband, havneområder og næringsarealer.

Larvik Venstre vil:
at Larvik kommune, i samarbeid med næringsliv og andre aktører, skal gjennomgå kommunens areal med tanke på å definere nye næringsområder, innrettet mot Grenland, søndre Vestfold og Lågendalen.
arbeide for at Larvik skal bli sentral i en region for næringsutvikling, bestående av Grenland og Søndre Vestfold. Regionen skal bli ett arbeids-, handels- og bedriftsmarked.
at Link Larvik videreutvikles som og forbedres til å bli en samlende enhet for innovasjon- og næringslivssatsing i kommunen.
evaluere hvordan ulike tjenestetilbydere som servicesenteret og biblioteket, i samarbeid med Link Larvik, kan utføre utadrettede støttetjenester for småbedrifter.
endre Larvik til en kunnskapskommune.
ha sterkt fokus på næringsetikk
forbedre og tilpasse tjenestene til næringslivet gjennom brukerundersøkelse
Som en betydelig aktør i næringslivet vil vi sette absolutte krav til etikk i kommunens virksomheter og fremstå som en spore overfor private
sikre at små eller nye virksomheter ikke utelukkes fra å delta i konkurranser om leveranser til det offentlige i Larvik.

Les hele Larvik Venstre sitt program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**