Politisk regnskap 2, juli

Her er resten av regnskapet vårt. Vi har fått gjennomslag i lokalsamfunnet for mye god venstepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Mangfold og åpenhet.

Demokratiet er avhengig av engasjement fra hver enkelt av oss. Vi er borgere og deltagere; ikke kunder eller klienter. Venstre vil ha et mangfold av lokale løsninger. Tjenestene skal være av god kvalitet og tilgjengelige når borgerne har bruk for dem.

▪ Alle møter i politiske utvalg og kommunale foretak skal være åpne.
Venstre vil ha alle møter og utvalg åpne! Kontrollutvalget også!
▪ Alle skal ha mulighet til innsyn i saker som behandles i folkevalgt organ.
Venstre har initiert at bl.a. de etiske retningslinjer ligger på kommunens hjemmeside.
▪ Det er en demokratisk rett for ansatte i kommunen å uttale seg på sine fagområder.
Ja , mener Venstre. Eks. viss en rektor mener noe går for langt har han/ho som fagperson ansvar for å stå fram med dette.
▪ Formannskapet (næringsutvalget) må jevnlig legge møter til ulike deler av kommunen for å møte velforeninger, bedrifter, lag og foreninger. Har vært pådriver for dette. Formannskapet(næringsrådet ) har vært ulike steder i kommunen,fra kommunale institusjoner til bedrifter av ulik art. Vi har invitert mange ulike aktører både næringsliv og andre til å presentre seg i formannskapet. Eks: Byfjellet parkering, Byggeprosjekt firma for familier med barn, Prosjekt Sør —Vest banen(videreføring av vestfold og Grenlandsbanen til Stavanger)Primærnæringene i kommunen, Vinnerne på entreprenørskapskonkurransen Kragerø vg skole m.fl.
▪ Ungdomsrådet får arrangere sitt eget "kommunestyre" en gang pr år der politikerne må redegjøre for sine prioriteringer. Vi involverte ungdomsrådet ifm Fairtrade /demokrati uka. Dessuten har ungdomsrådet fått midler fra Kultur og Miljøfondet.
▪ Servicesenteret må samarbeide med statlige instanser slik at all offentlig informasjon gjøres lett tilgjengelig og finnes på ett sted. Dette gjøres veldig bra av administrasjonen, men Venstre har fått inn en del mer på miljø; fairtrade og etiske retningslinjer.
▪ Gode rutiner for journalføring av post og særlig for elektronisk post. Har blitt bedre
▪ Arbeidsdeling i offentlig sektor skal være en samhandling mellom det offentlige, private aktører og frivillige organisasjoner. Kommunen må ha tilstrekkelig kompetanse til å stå for kvalitetssikring av tjenester som kjøpes i markedet. OPS er vedtatt å bli mer brukt i nytt budsjettvedtak. Dermed følges dette opp ,men vi som kommune må se til at kvaliteten tilfredsstiller kriteriene vi setter. Har vært lite brukt så langt. I byggeprosjekter skulle vi vel ha vært mer forutseende. Se kulturhus.

Kragerø — en moderne miljøkommune.

Venstre vil at Kragerø skal være en foregangskommune på miljø. Miljøpolitikk handler om livskvalitet og helse; i dag og i fremtiden. Venstre vil legge seg på "føre var prinsippet"; tenke langt ( flere generasjoner) og tenke stort (globalt) når det gjelder forvaltning av arealer og ressurser.

▪ Venstre vil at miljø skal profileres i all virksomhet i Kragerø kommune. Her har Venstre vært veldig tydelige i svært mange sammenhenger. Kommuneplanen er et tydelig bevis! Mange forslag som er innbakt rundt miljø, er fremmet av Venstre. Dette kan spores i møteprotokoll fra Kommuneplan vedtak nov 08.
▪ Sikre biologisk mangfold gjennom målrettet og miljøbasert arealforvaltning. Dette gjelder også Marint mangfold. Som nevnt overfor har varaordfører vært leder for Marin Vernekomitè hele perioden og nå krones snart arbeidet med både verneområder for hummer og torsk i Kragerø! 4 stk er ønskelig og gjerne ett 0 fiske område i Kilsfjorden. Ikke helt ferdigbehandlet i direktoratet for havforskning men kommunen holder trykket opp.
▪ Venstre vi, være pådriver for en kommunal/regional forpliktende energi- og klimaplan både med private og offentlige tiltak. Her har Venstre initiert at alle verneombud skal miljøsertifisere sine enheter i Kragerø. Miljøkonsulentene i Grenland har gått sammen om å få dette inn i hele Grenland. Forslaget kom fram i nettverk for Livskraftige kommuner. Uke 4 2011 ble alle verneombudene i Grenland skolert på dette.Tre enheter i kommunen er piloter på Miljøfyrtårn. Miljørådgiver og varaordfører har vært på besøk og snakket om miljøsertifisering og fairtrade bedrift. Vi har besøkt Sandtangen ,Old Royd, Kragerø Elekstriske, Naturvernforbundet sin nettbutikk, Blomsterbutikker og Havgap. Varaordfører har vært i kontakt med mange lokale bedrifter som har sagt ja til å være fairtrade bedrift.(se Kragerø kommunes hjemmeside)
▪ Det skal utredes biovarmeanlegg på Kalstad for å gi skolene, idrettshallen og boliger i området vannboren varme. Er i ferd med dette nå vår 2011. Venstre trykker på og etterspør jevnlig her.Forslag fra Venstre om å bruke jordvarme til ny omsorgsbolig på Kalstad mai 11.
▪ Strandsonen og områder rundt våre innsjøer skal vernes mot utbygging. Se over om statlige retningslinjer/direktiver
▪ Venstre vil sikre allemannsretten for fri ferdsel i naturen. Klare profil her. Ønsket å bevare stier på Sjåen ifm boligfelt, men anbudsrundene var kommet for langt
▪ Gamle stinett vedlikeholdes og utvides. Passer på dette og på hundremeterskoger/lekeplass områder. Kjempa tydelig mot parkeringsplasser ved den nye skolen i byen til fordel for lekeområder/grønt. Kjempet også for å bevare et gammelt hus, men tapte her. Var tydelige på bygnings kjernen i Løkka (ny barnehage) som er verneverdig, skal bli et kulturminne for framtidige generasjon!
▪ Eksisterende badeplasser og nye badeplasser rustes opp. JA! Fremma nettopp adgang til badeplassen på Slerva(Helle)som et forbehold før salg av Skarbo skole.
▪ Kulturminner registreres og bevares. Se over om Verneplan
▪ Grøntområder/lekeplasser etableres i sentrum og prioriteres i nye boområder. Se over
Pådriver ift barnefamilier fikk som de ønsket lekeapparater i tillegg til kunst og lekeskulpturen på Jernbanetomta. (8/2010)Når vi får avklaring på parkeringsplassene på Badehustomta, vil Venstre ha lekeplass her også. Flere møteplasser i indre sentrum for mennesker på bekostning av bilparkering er Venstres klare målsetting! Har fremma sak om dette flere ganger. sist nå i resultatmål/budsjett des 2010(se møtereferat des 2010 kst)
▪ Kommunale bygg og det offentlige rom må gis universell utformning for å sikre tilgang for bevegelseshemmede. Jobber kontinuerlig her. Wenche Lønnerød (V)har satt dette skikkelig på dagsorden og vi skal arrangere et kurs for folkevalgte omkring dette også ved oppstart ny valgperiode. Wenche har skrevet ukentlig i KV under tittel; "Selvsagt!" om nettopp denne problematikken. Hun har fulgt opp på mange lokale saker for eksempel utformingen på de to nye skolene. Varaordfører foreslo at Kragerø kommune skal dele ut en tilgjengelighetspris hvert år. Rådet for funksjonshemma støttet dette og saken følges nå opp.
▪ Det legges til rett for gang- og sykkelstier. Ja, takk, men hvor får vi pengene fra? Går altfor treigt!
Noen bysykler har det blitt etter mye "mas" fra Venstre, men bare til ansatte i kommunen. Det er likevel ikke bare. En del av de ansatte syklet på pigg i vinter også. Venstre vil fortsette å jobbe for en finansieringsordning for kollektivt og sykkel!
▪ Hvor kollektivtrafikk er et reelt alternativ dekkes kostnaden ved kollektivtransport fremfor bruk av egen bil til kommunens ansatte. Må sjekke ut hvor dette står nå, men sykkel skal gi reisedekning på lik linje med bil. Har sjekket med rådmann! Hadde inne bil for kommunen i en bildelingsordning, men nå har kommunen leaset denne sjøl.
▪ Gondolbane fra Stabbestad til Kragerø som et miljøvennlig og kreativt kollektivtilbud med stor attraksjonskraft. Ble sendt søknad til Samferdseldept jan 2011. Ligger inne i kommuneplanen, fremmet av Venstre!
▪ Venstre vil ha mer bruk av elbiler; både i kommunens egen drift og for private ved å legge forholdene til rette for lade- og parkeringsmuligheter. Ladestasjoner i Byfjellet som varaordfører/miljørådgiver åpnet, men ingen el biler foreløpig. Jobber for at dette skal bli en del av Bildelings tilbudet + minst noen innen kommunens egne biler i for eksempel omsorgsektoren!
▪ Forbudsskilt for tomgangskjøring settes opp sammen med 30-soneskiltene. Stadig etterspør dette. Har pressa på til politiet at de skal følge dette opp. Ikke store gjennomslaget her.
Skilting for parkeringsordninger og "veivising" til historiske, bilfrie sentrum savnes! Har fremma i ulike sammenhenger, men har ikke fått gjennomslag.
Varaordfører har drøftet med rådmannen om å sette opp et velkomstskilt ved Sluppan : Eks; "VELKOMMEN TIL KRAGERØ-EN FIN MILJØKOMMUNE . Vi ønsker å fremme holdninger til beste for miljø og fremtidige generasjoner. Vi ønsker å tenke globalt og handle lokalt. Kragerø kommune er en Fairtrade kommune. Henstiller til alle våre gjester å unngå tomgangskjøring, sette bilen i dertil viste parkeringsområder og gå eller bruke bysyklene inne i bykjernen! VELKOMMEN SOM VÅR GJEST!"
▪ Kragerø sentrum skal være bilfritt. Jobber for dette fortsatt. Da tenker vi parkering i Byfjellet og i randsonen til den indre kjerne av sentrum. Kragerø sentrum er ikke større enn ett kjøpesenter. Venstre fikk flertall for å ha langtidsparkering på Stilnestangen både 2010 og 2011.
▪ Kragerø skal miljømessig bli enda vakrere og helt fri for søppel. Har initiert "før sommeren møter og etter sommeren møter." Tema: Kildesortering! Estetisk utforming av diverse tiltak og anlegg. Forskjønning av byen og av badeplasser med mer. Har deltatt aktivt i miljøaksjoner i sentrum. (Se forslag på velkomstskilt over.)
▪ Venstre vil arbeide for en øst -vest tunell bla.a. for å avlaste Thommesheia.
Sentrumstunell er et mål.! Har jobbet noe med dette,bl.a. med møte på Stortinget. Vi må ha mange private aktører med i et stort miljømessig og økonomisk løft for byen.

Parkering i sentrum

Eksempel på forslaget fra Venstre som ett resultatmål i 2011.
Budsjettoppfølgningssak — Kragerø kommune har en parkeringspolitikk som stimulerer til et bilfritt sentrum.
Følgende prinsipper må vurderes i utarbeiding av strategiplan parkering:
 Kortidsparkeringen må koste mer ute i friluft enn inne fjellet i indre bykjerne.
 Kortidsparkeringen ute må ha samme tariff året rundt.
 Reserverte plasser og parkeringsplasser på gategrunn reduseres til fordel for parkerings plasser i parkeringstunell. (Risør skal fjerne 80 parkplasser på gategrunn ute i byen og således "tvinge" parkering inn i fjellanlegg)
 En viss prosent av parkeringsinntektene må settes inn i et miljøfond til by forskjønning og en framtidig sentrumstunell.
 Kragerø kommune må skaffe seg kommunale parkeringsplasser i fjell og således få inntekter av disse plassene.
 Kragerø kommune må gå aktivt inn i et eierskap i fjell (inngå avtaler om kjøp av eier) slik at også kommunen aktivt kan bidra til å stimulere til parkering i fjell. Først og fremst kan dette gjøres ved å fjerne egne parkeringsplasser i sentrum uten å miste framtidige inntekter.
 Frikjøpordningen må sluse parkeringen inn i fjell.
 Kragerø kommune legger opp til maks biloppstillingsplasser pr enhet ved utbyggingsprosjekter i sentrum og ikke minimum antall som nå.
 Kragerø kommune ønsker en hjemmel for å kunne innføre like parkerings- bestemmelser for privat og offentlig grunn.

Hovedutvalg for samfunn evaluerer dagens ordning og kommer med forslag til fremtidig parkeringspolitikk i sentrum. Alle berørte parter inviteres til et åpent møte om saken i løpet av Jan/feb.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**