Lokalt og regionalt demokrati

Venstre har et overordnet mål for perioden 2011-2014 om å prioritere åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid med kommunene, næringslivet, de frivillge organisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Venstre er opptatt av et levende folkestyre. Flest mulig avgjørelser som har betydning for samfunnsutviklingen skal tas av folkevalgte organer eller organer med et direkte ansvar overfor det folkevalgte nivå.

Fylkeskommunen som serviceinstans
Fylkeskommunen skal opptre som en god samarbeidspartner overfor kommunene og regionene i fylket. Det må være et mål at fylkeskommunen og kommunene finner gode løsninger til beste for innbyggerne.

Fylkeskommunen må prioritere tiltak som tar sikte på å øke borgernes interesse for – og identitet til – den virksomheten fylkeskommunen driver. Venstre vil at Buskerud fylkeskommune skal oppfattes som en serviceinstans for innbyggerne.

Venstre vil arbeide for god økonomistyring. Det vil sikre nødvendig handlefrihet innenfor fylkeskommunens ansvarsområder: Utdanning (videregående skole), samferdsel (fylkesveier, kollektivtrafikk), tannhelse, kultur, idrett og folkehelse og regional utvikling (næringsliv, arealforvaltning og miljø)

Les resten av programmet her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**