Kunnskapsbyen Kristiansand

Venstre har ambisjoner for skolen. Barn som vokser opp i Kristiansand skal forvente en skole med høy kvalitet — både faglig og sosialt. Dette krever flere og bedre lærere. Lærere som får lov til å være lærere, og som jevnlig får mulighet til faglig påfyll og videreutdanning. Her kan du lese mer om hva Venstre vil med kunnskapsbyen Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alle barn er ulike og har ulike forutsetninger. Likevel er alle flinke til noe, og den offentlige skolen skal være en arena der alle får utviklet og utnyttet sitt potensial, samtidig som de stilles krav til. Venstre har tro på det lokale mangfoldet og vil utvikle Kristiansandsskolens særpreg, blant annet gjennom fokus på den lokale og regionale kulturen, naturen, historien og samtiden.
Utdanningsinstitusjoner som Mediehøgskolen Gimlekollen, BI, Ansgar Teologiske Høgskole og Universitetet i Agder er viktige for byen. Å tilrettelegge for disse kompetansemiljøene er en sentral oppgave for kommunen i samarbeid med institusjonene. Universitetet i Agder er et av universitetene med raskest voksende studentmasse. Dette er utelukkende positivt for byen. Det er derfor en viktig oppgave for Kristiansand å integrere universitetet og studentene i bybildet.
Samspillet mellom næringslivet og kunnskapsinstitusjonene i regionen er viktig, og gir mulighet for verdiskaping og utvikling både innen eksisterende og nye områder. Innen reiseliv og kulturbasert næringsliv har Kristiansand noen av de ledende merkevarene i landet, samtidig som det i regionen gjennomføres sentral forskning på området. Dette er viktig for kommunen både som et bo- og arbeidsmarked, og som et attraktivt turistmål.

 Kathrine N. Hald er Venstres ungdomskandidat.

Kathrine N. Hald er Venstres ungdomskandidat.
Foto: WestFoto/Henning Vik

De tre viktigste sakene for Venstre:

•Utvikle Kristiansandsskolen som konsept ved et samarbeid mellom kommune, frivillig sektor og næringslivet. Dette skal gi skolen et mer lokalt preg med læringsinnhold og emner tilpasset byen og regionen vår.
•For å gi et bedre tilbud til skoletrøtte elever og forebygge frafall i videregående skole, bør ungdomsskolene gis større frihet til å fokusere på den enkelte elevs egenskaper og behov. Dette bør innebære en mulighet til å tilby et mer praktisk og kreativt utdanningsløp, og mindre teoretisk undervisning for de som trenger det.
•Universitetet i Agder er en viktig del av kunnskapsbyen. Kommunen skal både være en aktør i og en tilrettelegger for samspillet og samarbeidet mellom universitetet og regionen.

Venstre vil også:

•Se på læreren som skolens viktigste ressurs. Vi trenger flere og bedre lærere, som jevnlig gis mulighet til kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning.
•Ha en god offentlig skole. Samtidig er de private skolene et viktig del av det mangfoldet vi ønsker å tilby våre elever.
•At studenter skal få redusert pris på kulturarrangementer i byen slik at de i større grad blir en del av byens kulturliv.
•Bidra til at det kan skaffes tilstrekkelig med studentboliger, blant annet ved å stille tomter til rådighet i sentrum, samt arbeide for økt statlig bidrag.
•Arbeide for i sterkere grad å markedsføre Kristiansand som en universitetsby.
•Arbeide for at den statlige finansieringen av Universitetet i Agder styrkes, blant annet for å øke forskningsandelen og utvikle og utvide studietilbudet.

Les hele Kristiansand Venstres program her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**