Hovedutvalgets borgerlige flertall opprettholdt tidligere vedtak i bryggesak

Hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester opprettholdt i dag med 4 mot 2 stemmer (AP og Rødts representanter) sitt tidligere vedtak i anledning søknad om å oppføre en brygge på inntil 6 m2 på Lille Randvik. Dag Eikeland fremmet flertallsforslaget på vegne av Frp., Høyre, Krf. og Venstre og ga en meget fyldig redegjørelse , både faglig og politisk på hvorfor de opprettholdt sitt tidligere vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Denne saken handler ikke om nedbygging av strandsonen sier Stian Lund (V) og stiller seg uforstående til fylkesmannens klage.

Denne saken handler ikke om nedbygging av strandsonen sier Stian Lund (V) og stiller seg uforstående til fylkesmannens klage.
Foto: Jan Einar Henriksen

Saken går dermed tilbake til fylkesmannen for endelig avgjøring – fylkesmannen er forøvrig også klagende part i denne saken. Under møtet presiserte Eva Nilsen ikke uventet at hun fulgte administrasjonen i denne saken. Det samme gjorde Dag Thorvalden (R) da saken kom opp til avstemming. Som det fremgår av stemmegivningen stilte det bare 6 medlemmer i HU da APs ene representant manglet og det ikke stilte vararepr.

Eierne av Lille Randvik gnr 15 bnr 454 i Risør fikk 12.5.2011 positivt svar fra HU for plan, miljø og tekniske tjenester på sin søknad om å etablere ny brygge på inntil 6 m2 og maks lengde på 5 meter på eiendommen Lille Randvik. Nå foreslår rådmannen at hovedutvalget omgjør vedtaket.

Bakgrunn for rådmannens forslag er at fylkesmannen har påklaget vedtaket og peker på at det vil danne presedens mm.

Dette står i kontrast til de positive vedtakene i tilsvarende saker på Risøya, hvor hytteeiere uten strandlinje fikk aksept for å etablere brygger på kommunal grunn! Det virker ganske uforståelig at fylkesmannen nå kommer med et innspill og begrunner det med at området ligger innenfor 100 metersbeltet langs sjøen. Selvsagt ligger en brygge ved sjøen og i 100 meters beltet – hvor skulle den ellers ligge?

Det kan nevnes at Fylkeskommunen for sin del pekte på at bryggens bredde måtte reduseres, noe hovedutvalget tok hensyn til i sitt vedtak, idet de halverte bryggens størrelse fra de omsøkte 12 m2 til 6 m2.

Hovedutvalget skal behandle saken i sitt møte 18. august, og da blir det spennende å se om søkeren v/siv. ark Sverre Krefting fortsatt får medhold i sin søknad. Hovedutvalget bør da peke på at Risør aktivt har bidradd til at publikum får økt tilgang tl strandsonen jf vedtakene i Flisvika og på Holmen. Det bør også nevnes at Risør kommune kjøpte tollboden, nettopp for å sikre kommunalt eierskap av strandlinjen og tilgang til deler av båthavnen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**