Avtalen som kan forandre Kongsberg

I Lp 22.juli er hele avtalen om kunnskaps- og kulturpark mellom HiBU, fylket og kommunen gjengitt. Denne er vedtatt av de tre partene, men det fremgår ikke i avisa hvordan behandlingen av avtalen forløp i kommunestyret, og heller ikke hvordan denne er fulgt opp i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Øystein Senum

Foto: Privat

Som det framgår av avtalens punkt 9, bygger den på en forutsetning om at HiBu skulle fatte vedtak om flytting til sentrum. Dette kunne mindretallet i kommunestyret ikke være med på. Venstre, Frp, Sp og Rødt stemte derfor i første omgang for et forslag fra Sp om å utsette saken. Flertallet, H,Ap, Sv og Krf stemte mot å utsette saken.

Flertallet med Ap, H og Sv vedtok deretter avtalen . Venstre stemte mot avtalen, men da dette ikke fikk flertall, fremmet vi forslag om at «Vurderingsområdet for avtalen utvides til også å omfatte Raumyrområdet». Det fikk støtte fra Sp, Frp, Krf og Rødt, men Ap, H og Sv stemte ned også dette tillegget. Dermed hadde rådmannen fått fullmakt til å undertegne avtalen slik som det fremgår av avisa.

I senere formannskapsmøte dannet H, Ap og Sv flertall for følgende vedtak: «1. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med forprosjekt for KKP som beskrevet i saksframlegget. 2. Kongsberg kommunes andel av risikokapital, kr. 1 mill., dekkes av fra kapitalfond post 2539904 med kr. 650.000, og budsjettpost til sambruksstrategi i sentrumsplan med kr. 350.000,-.»

Forprosjektets direkte kostnader er beregnet til totalt 2,3 mill. Kongsberg kommune skal finansiere 1 mill (650′ + 350′) av dette. Det kunne ikke Venstre være med på og foreslo isteden følgende:

1. Utrednings-/ planprosessen legges på is inntil en fortsatt lokalisering av HiBu på Raumyr trekkes inn i prosessen.

2. Samarbeid om utvikling av videregående skole på Kongsberg fortsetter.

3. Kommunen tar initiativ til å drøfte med HiBu hva som skal til for å utvikle Raumyr til en attraktiv lokalisering for HiBu som en del av Kongsberg by.

4. Kommunen inviterer tunge aktører i Kongsbergs næringsliv til sterkere og mer direkte engasjement i prosessen for utvikling av Kongsberg by.

5. Dersom det kan utvikles en alternativ KKP, skal kommunens økonomiske engasjement ligge på nivå med dagens driftsbudsjett for tilsvarende formål.

Venstres forslag ble støttet av Sp og Frp.

Alle som har fulgt med i avisa ser ut fra dette at det er to forhold som kan endre denne planprosessen. Det ene er at H og/eller Ap endrer standpunkt i forhold til flytting av HiBu, det andre er at partiene som er imot flytting av HiBu får flertall etter valget.

Øystein Senum

Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**