Ullensaker Venstres politikk kort oppsummert

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først, sier 1. kandidat John Pavels Wilhelmsen. Les mer om hva Ullensaker Venstre vil gjøre i kommende periode her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Å satse på læreren er å satse på eleven.

Å satse på læreren er å satse på eleven.

Skole
Ullensakerskolen skårer ikke godt nok på læringsutbytte. Ullensaker Venstre ønsker å gjøre faktiske tiltak i forhold til dette, og ikke bare på peke at vi skal ha gode lærere. Fremtiden begyn ner i klasserommet. Derfor ønsker vi å sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærere kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.

Det er også viktig å styrke respekten for læreren og sikre arbeidsro i skolen. Vi ønsker også at spesialpedagogisk kompetanse er så nær elevene som mulig, og tilgjengelig for elevene fra første skoledag. Videre bør også vaktmesteren tilbake til skolen for å opprettholde gode omgivelser både for lærer og elev. Dette krever flere lærere og mer penger pr elev.

 venstre vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.

venstre vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.
Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Kollektivtrafikk / samferdsel
Ullensaker Venstre ønsker å styrke kollektivtrafikken mellom tettstedene på Øvre Romerike for å tilrettelegge for jevn vekst i hele regionen. Et nett av gang- og sykkelstier mellom tettstedene. er en del av denne strategien. Vi ønsker videre å være sterke pådrivere for å få bedret frekvensen på tog- og bussavganger mot Oslo, og motivere til bruk av kollektive løsninger gjennom flere innfartsparkeringer, bedre sykkelparkeringer, flere avganger med tog, flere direktebusser og kollektivfelt for buss også på motorveien inn mot Oslo. Venstre har stemt for billigere månedskort i Akershus og Oslo, og dette blir nå gjennomført i oktober. Vi ønsker å bruke gulroten, ikke pisken.

 Ullensaker Venstre vil ha et nytt svømmeanlegg på minst 25 meter i tillegg til skoleanleggene.

Ullensaker Venstre vil ha et nytt svømmeanlegg på minst 25 meter i tillegg til skoleanleggene.

Svømmehaller
Ullensaker Venstre vil at idrettsanlegg, haller og adgang til natur- og friområder skal planlegges samtidig med boligutbygging og skoler. Ullensaker Venstre mener absolutte at en kommune på størrelse med Ullensaker bør ha et svømmeanlegg på minst 25 meter i tillegg til skoleanleggene. Dette har stor betydning for generell folkehelse, og vi ser fra andre kommuner at et slikt tilbud er sterkt etterspurt for alle alders grupper, ikke minst seniorer. Svømmeforbundets undersøkelser viser også at halvparten av norske tiåringer ikke kan svømme, noe Venstre ønsker å gjøre noe med. Økt hallkapasitet kombinert med samarbeid med frivillig sektor er hovedløsningen mener vi.

 Venstre er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende.

Venstre er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende.

Næringspolitikk
Det står respekt av risikoen og innsatsen som gründere gjør. Ullensaker Venstre vil at Ullensaker skal bli Norges beste kommune for gründere som skaper morgendagens arbeidsplasser for seg selv og andre. Med våre forutsetninger med stor søkning til kommunen fra unge tilflyttere, nærhet til Gardermoen, og fornuftig avstand til de store markedene i Norge, skulle forholdene ligge godt til rette for dette.

Innovasjon Norge gir tilskudd til utvikling av nye produkter og tjenester når en offentlig virksomhet eller kommune deltar som kunde. Kommunen har neppe ressurser til å hjelpe til med finansiering, men vi kjenner til kommuner hvor opprettelse av næringsfond med lån til småbedrifter har hatt stor betydning for næringsutviklingen i kommunen.

Ullensaker Venstre ønsker å arbeide i retning av opprettelse av slikt fond, gjerne i samarbeid med private investorer. Vi ønsker også å tilrettelegge for korttidsleie av fleksible lokaler uten sikkerhetstillelser eller depositum. Ullensaker bør videre stimulere til satsinger i skjæringspunktet
næring og kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**