“Pengegaloppen”

Venstre går til valg for å skape bedre økonomisk handlingsrom for Askøy kommune. Vi trenger bedre handlingsrom slik at vi kan løse våre oppgaver på en bedre måte og slik at den enkelte får gode tjenester til rett tid og på rett sted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Venstre vil at vi skal tilrettelegge tjenestene ut fra den enkeltes behov i alle stadier av livet.

Måten kommunene får sine inntekter på skaper en del utfordringer og medfører at Askøy får beskjedne inntekter. Og inntektsnivået er klart lavere enn det vi har behov for.

Askøy er en tilflyttingskommune, og eksemplet her gjelder for skolesektoren: Når en elev flytter til Askøy, ligger midlene igjen i kommunen eleven kom fra i en periode, mens kostnadene kommer fra dag en for kommunen som får en ny elev. Totalt dreier det seg om betydelige beløp i underdekning. Videre er det slik at Askøy har en ung befolkning, noe som betyr store kostnader til infrastruktur og kommunale tjenester. Samtidig er skatteevnen relativt lav hos de fleste nyetablerte, og dette er en av årsakene til at skatteinntekten for kommunen ligger på 85% av landsgjennomsnittet.

Disse eksemplene er noen av de forholdene som regulerer kostnader og inntekter for Askøy, og det er et faktum at vi har udekkede behov på mange områder, – vi er en fattig kommune.

Venstre mener at ved å redusere den store folkeveksten vi har på grunn av tilflytting til Askøy, skaper vi bedring i økonomien på flere måter. Det ville bli mindre krevende å lage et tilfredsstillende skolebudsjett. Det vil føre til at skolene ikke blir overfylte og må utvides eller bygges om i like stort tempo som nå. Ved at vi ikke må bygge infrastruktur like fort får vi mindre behov for låneopptak, slik at vi kan bruke mindre av inntektene til handtering av gjeld og følgelig kan bruke mer på innhold i tjenestene til innbyggerne i Askøy.

Slik får vi mer handlingsrom i økonomien. Slik kan vi ha penger til å betale for et godt innhold i skolen, en god eldreomsorg, en god rusomsorg, tjenlig veinett, få på plass gang og sykkelveier og andre oppgaver. Det er en sikker vei til fattigdom å måtte bruke pengene på finansieringskostnader og gjeldshåndtering.

Venstre vil at Askøy skal bli en rik kommune! Godt valg!

Arild Raftevoll

Foto: Maiken Raftevoll

Arild Raftevoll
Ordførerkandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**