Sanna Sarromaa svarer lektorlaget

Sanna Sarromaa, Oppland Venstres 2. kandidat og skolepolitiske talskvinne, har svart på undersøkelsen fra Norsk lektorlag. Sanna Sarromaa er selv lektorutdannet med historie, samfunnsfag, engelsk og fransk i fagkretsen. Hun har jobbet som lektor både i Finland og i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hva mener ditt parti om den stadig økende byråkratriseringen i skolen?

Venstre har i lengre tid vist sin bekymring for den stadig økende byråkratiseringen i skolen. Dette er noe vår partileder Trine Skei Grande har løftet opp på Stortinget og stilt spørsmål om til kunnskapsministeren. Venstre legger helt avgjørende vekt på at læreren skal være en tydelig leder i jobben som lærer, være trygg som fagperson og trygg som voksen. Læreren må først og fremst ha tid til å formidle. Læreren skal arbeide med elever, ikke med papir.

Hvordan vil dere arbeide for at skoleeierne overholder kravet til formell kompetanse for undervisninspersonalet på ungdomstrinnet og i VGO?

Det er skremmende at 40 % av lærerne i norsk skole mangler fagkompetanse i ett eller flere fag de underviser i. Derfor har Venstre kjempet — både lokalt og nasjonalt — for lærernes kompetanse og såkalte kompetanseår hvert 5. eller 7. år. Videre har Venstre gått inn for en femårig lærerutdanning. Lærerne skal vekke elevenes faglige interesse ved å vise fagenes egenart. Denne egenarten vises bare, hvis læreren kan faget sitt. På sikt bør man rekruttere bare rektorer på ungdomsskolenivå og i videregående skole — noe som er gjeldende praksis, og kompetansekrav, i nabolandet Finland.

Ved å ta ansvar for skolen, både lokalt og nasjonalt, har Venstres utdanningspolitikk som mål å gjenreise respekten for kunnskap og dannelse, og gjøre norsk skole enda bedre. Det er en sterk korrelasjon mellom lærernes kompetanse og det elevene lærer.

Hvordan vil dere sikre at skoleeierne rekrutterer undervisningspersonale på mastergradsnivå?

Norsk skole har vært altfor dårlig til å rekruttere og “bruke” folk med lektorutdanning. Det pedagogisk-didaktiske og det faglige blir nesten satt opp mot hverandre — som motpoler — i diskusjoner rundt dette, selv om det handler om to sider av samme sak. De var to årsaker til at jeg selv ble historiker — min historielektor på ungdomsskolen og min historielektor på gymnaset. De samme kvinnene gjennom samfunnsfagsundervisning var også sterke inspiratorer til at jeg ble politiker. Begge hadde studert historie og statsvitenskap i seks år på universitetet. De visste hva de snakket om — de hadde en faglig tyngde, en naturlig autoritet og en utrolig formidlingsevne.

Som skoleeiere ønsker Venstre å sette trykk på at lektorer ansettes først på ungdomstrinnet og spesielt i videregående opplæring.

Hva ser dere for dere å gjøre for å beholde seniorene i arbeid så lenge som mulig?

Venstre er for seniorpolitikk og tilrettelegging for seniorer. Eldre arbeidstakere er en ressurs og må behandles deretter.

Hvilke holdninger har ditt parti til bruken av anonym elektronisk lærerevaluering?

Dette lukter ubehagelig populisme. Jeg mener at også skoleelever skal læres å stå ved sine ytringer. Jeg mener at en anonym vurdering av enkeltpersoner er en svært dårlig metode i en institusjon som utdanner og danner ungdommer til et demokrati. Ikke minst med tanke på 22. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**