Bygg boliger for unge i etableringsfasen

I Asker bygger vi nå mest boliger for de pengesterke over 55 år. Asker må nå satse på utbygging av boliger tilpasset unge barnefamilier i etableringsfasen. Vi må ikke gjøre oss avhengig av at nabokommunene i Buskerud gjør dette. Kompetansen til de unge trengs i både kommunen og i lokalt næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Erling Bergsaker

Foto: privat


Boligpolitikken i Asker har de siste årene vært fokusert på å bygge leiligheter, ofte i blokklignende bebyggelse, med den godt betalingsdyktige aldersgruppen 55 + som målgruppe. Enkelte prosjekter har til og med krav til beboere om at de skal være i aldergruppen eldre enn 55 år. Selv om også personer i denne aldergruppen kan ha velbegrunnete behov for å endre boform eller anskaffe seg enklere boliger, så har boligpolitikken i Asker blitt for ensidig og i for liten grad tatt utgangspunkt i hvilke behov vi ser i Askersamfunnet framover.

Skaugumsåsen

Foto: Ivar J. Knai

Det er en utfordring i Asker å kunne tilby relativt rimelige boliger tilpasset behovene til unge familier, førstegangsetablerere, og andre med begrenset betalingsevne. Manglende tilbud til denne gruppen er et problem i seg selv. Manglende boligtilbud til denne gruppen vil videre føre til problemer med tilgang på arbeidskraft til det lokale næringsliv og kommunen innenfor sektorer med mer moderat lønnsnivå. Fremtidig feltutbygging av boliger bør endres til i større grad å dekke dette behovet. Dette kan gjøres i form av komprimert småhusbebyggelse, eksempelvis i form av rekkehus eller andre boligformer med høy grad av tomteutnyttelse, og moderat størrelse og standard, for å få ned kostnadsnivået. Det er et politisk ansvar å sørge for at boligbyggingen i Asker dekker et bredt spekter av behov, i samsvar med behovene i samfunnet. Dette må styres gjennom kommuneplan og reguleringsplan. Helt sentralt er det at kommunen signaliserer slike behov og bruker de verktøy vi har for styring av profilen i kommunes fremtidige boligbygging. Dette er spørsmål om politisk vilje.

Venstre har foreslått mer blandet boligmiljø og boligsatsing for unge, de som trenger litt alternativ finansiering og for familier i etableringsfasen. Det er en realitet at vi har en utfordring med å kunne tilby relativt rimelige boliger tilpasset ulike målgrupper da alle byggekostnader overstiger andre kommuner. Men vi må ta høyde for en boligbygging som kan åpne opp for unge nyinnflyttere og for en verdig boligsituasjon for de som allerede er innbyggere i kommunen vår. Asker trenger sine innbyggere både i kommunale tjenester og som en neste generasjon i egen bygd! Venstre har derfor fått gjennomslag for at boligpolitikk er en del av kommunens rekrutteringspolitikk. Vi har en vært pådriver for å få kommunen til å utnytte Husbankens finansieringsordninger og til en satsing på bolig for alle. Venstre har sittet i en egen stiftelse for Ung Bo og vært med på bygging og utleie av boenheter for ungdom. Det har blant annet gitt det nye konseptet på Gullhella Nord.

boliger

Foto: Ivar J. Knai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**