Miljø

Venstre går til valg på — Et klimavennlig samfunn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Maiken Raftevoll

Venstre vil arbeide for at Askøy kommune tar sin del av ansvaret for at klimautslippene reduseres og at miljø blir satt i fokus.
Venstre vil ta vare på det biologiske mangfoldet ved å styrke miljøhensynet ved arealplanlegging og utbygging i Askøy Kommune.

Venstre vil:
arbeide for at naturområder sikres med tanke på biologisk mangfold og rekreasjonsmuligheter
sørge for at nødvendige miljøhensyn og trivselsskapende "grønne lunger" får prioritet ved arealplanlegging
sørge for at forurenser tar kostnad med å rense opp egen forurensing
støtte tiltak for å redusere forurensning og utslipp også i strengere grad enn hva loven krever
sikre fortsatt mulighet for ferdsel på gamle stier, eksempelvis ved utbygging og skogplanting
arbeide for økt kommunal innsats for beplanting og vedlikehold av grønt- og parkanlegg
sikre lekearealer og "grønne lunger" i boligområdene i alle deler av kommunen slik at det er tilrettelagt for alle aldersgrupper
arbeide for at kommunen i samspill med organisasjoner og private stimulerer til miljøtiltak og arbeider for styrket ENØK-satsing i offentlige bygg.
tenke miljøvennlig ved fornying av den kommunale bilparken og inngå avtale med leverandør av for miljøvennlig drivstoff.
arbeide for at kommunen skal satse på økt bruk av tilgjengelig miljøteknologi og velge miljøvennlige produkter til daglig drift og vedlikehold. Målet om bærekraftig utvikling skal gjennomsyre all kommunal virksomhet
følge opp gjennomføringen av klimaplanen
arbeide for at husstander på Askøy som ikke velger hjemmekompostering skal få anledning til å levere kildesortert matavfall
arbeide for at hurtigbåten mellom Kleppestø og Bergen får status som bybane og blir en integrert del av enhetsprisordningen
etablere tidsmessige og effektive terminaler ved trafikknutepunktene som et viktig ledd i kollektivsatsingen
ha gang og sykkelstier i hele kommunen, først i nærområdene til skolene
at signal- og strømførende ledningsnett legges i grøft for å unngå luftspenn
at miljøvernleder organisatorisk tilknyttes rådmannsstaben for bedre å kunne ivareta en sektorovergripende rolle og funksjon
kjempe for å opprettholde eksisterende markagrenser og bevare den grønne korridoren langs nord- søraksen
Arbeide for å etablere et regionalt avfallshandteringsselskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**