Utbygging BOAS i Oppdal

Venstre med mer gjennomslag enn forventa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utbygging BOAS
Ved slutten av 80-tallet ble det vedtatt å bygge et bo- og aktivitetssenter i Oppdal. Det daværende helse- og sosialutvalget med leder Bjørg Golten Sneve, Venstre, i spissen, beredde grunnen for kommunestyrevedtaket som realiserte nytt bygg for eldre mennesker i Oppdal sentrum. Oppdal Aldersheim lå, som vi vet, ute i bygda, på Torshaug.
Men vedtaket i helse- og sosialutvalget var todelt. Da det nye bygget sto ferdig til innflytting, skulle det fungere som avlasting for sykehjemmet mens nytt sykehjem ble bygd. Skisser til enromsreformen lå ferdige, men tanken ble aldri realisert. Den gangen mente den faglige administrasjonen i Oppdal kommune at det var tilstrekkelig med 35 plasser i sykehjem. Resten av eldre med behov for hjelp, skulle få det heime.
Dermed ble BOAS tatt i bruk hausten 1992. Flunkende nytt bygg der beboerne fikk hver sin leilighet med fullt utstyr til å klare seg sjøl på alle vis. En ting ble kanskje oversett: Gjennomsnittsalderen på dem som flytta inn var 89 ½ år! Og noen utbygging ved sykehjemmet/helsesentret ble det ikke. Torshaug ble etablert som en stiftelse, og bygget ble etter hvert bygd om til omsorgsboliger. Noe det også er i dag.
“Eldrebølgen” har vært varsla lenge. Venstre foreslo i 2005 at oppdalspolitikerne skulle foreberede seg på den forventa økninga av eldre ved å legge planer for hvordan utfordringa skulle løses. Forslaget fikk ikke tilstrekkelig tilslutning.
I åra etter 2005 har utvidelse av kapasiteten innen eldreomsorg vært en gjenganger, særlig i forbindelse med budsjett. Venstre har fremma forslag hvert år. Omsider kom en utvidelse av BOAS med 17 enheter på plass gjennom et skisseprosjekt i 2008.
I forbindelse med sak om hvordan alternativ prosjektering og utbygging av BOAS II skulle foregå, etablerte flertallet i kommunestyret på februar 2011 et hurtigarbeidende utvalg med Ola Arne Aune, SP, som leder. Utvalget skulle se på mulighetene for flere enheter i den vedtatte utvidelsen av BOAS. Mindretallet, AP, KrF og SV, ønska ikke å delta i det arbeidet, og stemte imot.
Utvalget fant rom for 4 nye leiligheter i tillegg til de 17, og det innen samme kostnadsramme. Ingrid Mellem, Venstre, skrev rapporten, og arbeidet ble ferdigstilt først på april. Ingen forsinkelser! Hele kommunestyret, også de som opprinnelig var imot å se på gamle planer, fant forslaget så spiselig at det ble enstemmig vedtatt!
Utvalget hadde også lagt inn et pålegg til rådmannen om å se på et BOAS III. Vi er jo smertelig klar over at behovet innen eldreomsorga i Oppdal er større enn det de 21 plassene BOAS II tilbyr.
Så kommer 1.mai 2011, og ordfører Ola Røtvei holder tale for dagen. Der slo ordføreren til med å lansere BOAS III med ytterligere 20 enheter. Naturligvis gledelig for alle som er opptatt av eldreomsorg!
Men det har tydeligvis skjedd mye siden februar da ordføreren stemte imot å se på mulighetene for 4 enheter i tillegg til de 17 fra 2008. På litt sikt kan det bli enda 20 nye enheter! Bra!!
Hilsen
Odd Gunnar Jære Hoel
Leder Oppdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**